Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Önemli Değişiklik

 • Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Önemli Değişiklik

  27 Mart 2018 Tarihli ve 30373 Sayılı Resmî Gazete – 2. Mükerrer yayimlanan 7103 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gümrük ve Dış Ticareti ilgilendiren konularda bir çok şey değişti. Özellikle yeni ÖTV oranlarına dikkat edilmeli.

  ÖZETLE
  1-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler; ekteki (l), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
  2- İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilecek.
  3-8701,20, 87.02, 87,03, 87,04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilecek.
  4- Hizmet ihracatında nispi ödeme tahsil edilmiycek.
  5- Ihracat beyannamesinde Nispi ödeme, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin binde birine kadar tahsil edilecek.
  6- OTV ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87,02, 87,03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi (87.03 numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3 ‘ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10,000 Türk lirasını aşmamak üzere terkin edilebilecek.
  7-Bu madde kapsamında ihraç edilen aracın, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci, 169 uncu ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelmesi halinde, yeni aracın ilk iktisabında terkin edilen özel tüketim vergisi tutarı, terkin tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faizi ile birlikte ilk iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi dairesine ödenmeden araç ithal edilemeycek.

  Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Önemli Değişiklik