ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

 • ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

  24.11.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile;
  İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.
  İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır. 
  ÖRNEK : Gözetim uygulaması neticesinde, gözetim uygulaması kapsamında gözetim belgesiz ithal edilecek eşyanın gerçek satış bedeli ile eşyanın gümrük kıymet bedeli, ek beyan ile kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaştırılmasından ötürü aynı olmayacaktır. Bu doğrultuda, gözetim uygulaması kapsamında gözetim belgesiz, ek beyan ile kıymet arttırılarak yükümlüler nezdinde ithal edilen eşyada özellikle KDV Yönünden değişiklik ortaya çıkmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde ise, ithalatta verginin matrahının, ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin toplamı olduğu belirtilmektedir. 
  Bu kapsamda, KDV Kanunu’nun yukarıda yer verilen 21. maddesi uyarınca KDV’nin matrahını ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti oluşturduğundan ithalatta gözetim uygulamasına istinaden yapılan ek kıymet beyanı doğrudan KDV matrahını da artırmaktadır. Uygulamada, gözetim uygulaması kapsamındaki eşyayı gözetim belgesiz ithal etmek isteyen yükümlüler ilgili mevzuata uygun olarak ithal edilen eşyanın kıymeti ile eşyaya ilişkin tebliğde belirtilen kıymet arasındaki farkı ek beyan ile beyan etmekte; bu ek beyan yükümlülerce, “Yurt Dışı Giderler” olarak gösterilmektedir.
  Daha önceki uygulama da yukarıdaki verilen örnekte olduğu gibi Yurtdışı gider farkı  İthalatta Gözetim  , korunma önlemleri gibi matrahı artıran ilave giderler,
  KDV Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında indirim konusu yapılıyorken ,
  yapılan değişiklikle tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.