Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 • Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

  DOĞRUER ULUSLARASI NAKLİYAT DIŞ TİCARET A.Ş. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
  Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

  • A. Veri Sorumlusunun kimliği

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DOĞRUER ULUSLARASI NAKLİYAT DIŞ TİCARET A.Ş. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

  • B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  DOĞRUER ULUSLARASI NAKLİYAT DIŞ TİCARET A.Ş. olarak internet ortamında çerez politikaları (cookie) vb yahut web sitesi ziyaretçilerinin kimlik, iletişim gibi herhangi bir veri edinimi gerçekleştirmiyoruz. Ancak şirket bünyesinde toplanan kişisel verileriniz KVKK uyumluluğu kapsamında web sitesinden ilanını şeffaflık ve hassasiyet adına  aşağıdaki amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleneceğini bildirmek isteriz:

   • a. Toplanan kişisel veri kategorileri:
  • • Mesleki Deneyim
  • • Kimlik
  • • İletişim
  • • Sağlık Bilgileri
  • • Hukuki işlem
  • • Finans
  • • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
  • • Lokasyon
  • • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
  • • İşlem Güvenliği
  • • Fiziksel Mekan Güvenliği
  • • Özlük
  • • Etnik Köken-Irk bilgileri
  • • Müşteri İşlem Bilgileri
  • • Pazarlama Bilgileri
   • b. Kişisel veri toplama amaçları:
  • • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
  • • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
  • • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
  • • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • • Resmi Prosedürlerin gerçekleştirilmesi ve Takibi
  • • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • • Faturalandırma işlemleri
  • • Hukuksal nedenler
  • • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
  • • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  • • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  • • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • • Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
  • • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • • Ödeme İşlemleri
  • • Kriz Süreçlerinde Bilgilere Ulaşım Yönetimi
  • • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • • Personelin Takip ve Kontrolünü gerçekleştirmek
  • • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
  • • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • • Yabancı Personel Çalıştırma-oturma izni faaliyetleri
  • • Pazarlama ve Satış Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki taraflara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir:

   • a. Kişisel veri aktarılabilecek taraflar:
  • • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • • İştirakler ve bağlı ortaklıklar
  • • İş Ortakları
  • • Destek Hizmet Sağlayıcılar
   • b. Kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla üçüncü taraflara aktarılabilir:
  • • Bağlı kurum/şirket ile birlikte yönetilen işlemler için
  • • Bilgi paylaşımı
  • • Yedekleme
  • D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
   • a. Kişisel veri toplama yöntemleri:
  • • Başvuru Formu
  • • Söz konusu kişinin yazılı beyan ettiği evraklar  (Resmi çıktılar,El yazısı ile kendi Beyanı vs)
  • • İletişim formu
  • • Gelen e-posta
  • • Alış faturası
  • • Muhasebe Programı
  • • Sipariş Formları
  • • Genel Sağlık Raporları-Doktor Raporları-Portör Muayeneleri-İş yeri Hekimlerinin oluşturduğu raporlar
  • • Özlük dosyası
  • • Resmi Yazışmalar
  • • Görsel evraklar
  • • Dijital kayıtlar
  • • İnternet iletişim formu
  • • Araç Takip Sistemi
   • b. Kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri:
  • • Kanunlarda Öngörülmesi
  • • Sözleşmenin Kurulması
  • • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
  • • Açık Rızanın Alınması
  • • Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
  • E. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.
  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki başvuru yollarını kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:

  • a. Yazılı olarak
   • Posta Adresi :Saray Mahallesi 231. Cad. no:2 Saray-Kahramankazan/Ankara
   • KEP:dogrueruluslararsi@hs01.kep.t

  Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 
  Başvurunuzda;
  a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  d) Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
  Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
  Başvuru için yetkili ile irtibata geçebilirsiniz.