Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik

 • Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik

  Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun bugünkü resmi gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklikleri içeren kanun metnine aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. Buna göre özellikle KDV Kanununda yapılan değişikliklerden bazıları şunlardır.
  1- Arsa karşılığı inşaat işlerinde kdv matrahı daralıyor: sahibi olduğu arsayı müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için kdv ödeyecek.
  2- Geçmiş dönemlere ait birikmiş devreden kdv’lerin iadesi mümkün olabilecek.
  3- Kdv indirim hakkına ilişkin kolaylıklar sağlanıyor: indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmaktadır. Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle hesaplanmış olan katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesine izin verilmektedir. Zayi olan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmaktadır.
  4- Müzayede mahallerinde satış yapanlar katma değer vergisinin mükellefi başlığı altına dahil edildi ve fazla ödenen vergiler belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacak. 
  5- Gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına yapılan teslimler katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden istisna tutulmak suretiyle, yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği giderilmektedir.
  6- İstisnaların kapsamı genişletiliyor: ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor.

  Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor. Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara türkiye’de sunulan sağlık hizmetleri için kdv istisnası getiriliyor. Hayırseverlere kdv teşviki geliyor, adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemi katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

  7- Antrepolar, geçici depolama yerleri ile gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınmaktadır. Konfeksiyon kırpıntılarının teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır.
  8- İkinci el araç veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde katma değer vergisi matrahı, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenmektedir.
  9- İşletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı, aylık kdv dahil hasılatları üzerinden alışları nedeniyle yüklendikleri kdv’nin tutarına bakmaksızın belirlenen bir oranda kdv beyanında bulunabileceklerdir.
  10- İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmelere, aylık katma değer vergisi beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı getirilmektedir.
  11-Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor.
  12- Serbest muhasebeci mali müşavirlere belirli sınırlar dahilinde iade raporu düzenlettirebilme konusunda maliye bakanlığına yetki verilmektedir.
  13- Vergi denetim kurulu başkanlığı bünyesinde yeni bir grup başkanlığı olarak katma değer vergisi iade incelemeleri grup başkanlığı ihdas edilmektedir.
  NOT: Söz konusu kanun maddelerinin hepsi yayımı tarihinde yürürlüğe girmediğinden, 29.maddesinde hüküm altına alınan yürürlük tarihlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.
  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180406-6.pdf