KARŞILAŞTIRMALI 2023-2024 ÜRÜN GÜVENLİĞİ TEBLİĞLERİ

 • KARŞILAŞTIRMALI 2023-2024 ÜRÜN GÜVENLİĞİ TEBLİĞLERİ

  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)

  2023

  2024

  İthalatçının Başvurusu.

  Madde 5

  (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından kullanıcı sorumludur.

  İthalatçının Başvurusu.

  Madde 5

  (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

  Muafiyetler ve istisnalar

   

   

  MADDE 7

  (3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

  Muafiyetler ve istisnalar

  Geri gelen eşya için Tareks’e başvuru yapılmayacağı eklenmiştir.

   

  MADDE 7

  (3) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 12 nci maddeye göre sonuçlandırılır.

   

   

   

  Fiili denetim

   

  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3’te belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

   

  Fiili denetim

  Evrak yükleme süresi  ve sonuçlanma şekli değişmiştir.

  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3’ün üçüncü maddesinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

   

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

  7.fıkra eklenmiştir.

  MADDE 11

  (7) Geri gelen eşyanın ithalatında 24010099901680104513570 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

  Yaptırımlar

   

  MADDE 13-
  (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

  Yaptırımlar

   

  (2. fıkra değiştirilmiştir.)

  MADDE 13-
  (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, 
  fiilin ağırlığına göre 3 ay ila 12 ay arasında askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay arasında fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir

  EK-1 Listeden çıkarılan GTİP ve Ürün Listesi

   

  7013.41.10.00.00  EI imali olanlar

  7013.41.90.00.00  Makina imali olanlar

  7013.49.10.00.00  Sertleştirilmiş camdan olanlar

  7013.49.91.00.00  EI imali olanlar

  7013.49.99.00.00  Makina imali olanlar

  EK-1 Listeye Eklenen GTİP ve Ürün Listesi

   

  7224.10.10.00.00  Takım çeliğinden olanlar

  7224.10.90.00.00  Diğerleri

  7224.90.02.00.11  Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar veya sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş ve dövülmemiş olanlar

  7224.90.02.00.19  Diğerleri

  7224.90.05.00.00  Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler;ağırlık itibariyle % 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler

  7224.90.07.00.00  Diğerleri

  7224.90.14.00.00  Diğerleri

  7224.90.31.00.00  Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler

  7224.90.38.00.00  Diğerleri

  7224.90.90.00.00  Dövülmüş

  7225.40.15.00.11  Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

  7225.40.15.00.19  Diğerleri

  7225.40.40.00.00  Kalınlığı 10 mm. yi geçenler

  7225.40.60.00.00 Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler

  7225.40.90.00.00  Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar

  7225.50.20.00.21  Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

  7225.50.20.00.29  Diğerleri

  7225.50.80.00.11 Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar

  7225.50.80.00.12 Kalınlığı 3mm. den az olanlar

  7226.19.10.00.11  Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar

  7226.19.80.00.11  Genişliği 500 mm.yi geçenler

  7226.19.80.00.12  Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler

  7226.92.00.00.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler

  7226.92.00.00.12  Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler

  7228.10.20.00.00  Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)

  7228.10.50.00.00 Dövülmüş

  7228.10.90.00.00  Diğerleri

  7228.30.20.00.00  Takım çeliğinden olanlar

  7228.30.41.00.00  Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar

  7228.30.49.00.00  Diğerleri

  7228.30.61.00.00  Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar

  7228.30.70.00.00  Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de sıcak haddelenmiş olanlar

  7228.30.89.00.00  Diğerleri

  7228.40.10.00.00 Takım çeliğinden olanlar

  7228.40.90.00.00  Diğerleri

  7228.50.20.00.00  Takım çeliğinden olanlar

  7228.50.40.00.00  Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler

  7228.50.61.00.00  Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar

  7228.50.69.00.11  Çapı 10 mm. veya daha az olanlar

  7228.50.69.00.19  Diğerleri

  7228.50.80.00.00  Diğerleri

  7228.60.20.00.11  Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)

  7228.60.20.00.19  Diğerleri

  7228.60.80.00.11  Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)

  7228.60.80.00.19  Diğerleri

  Geçiş süreci

  (1) 1/1/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1)’ne göre sonuçlandırılır.

  (2) Bu Tebliğin hükümleri, Ek-1’de belirtilen, ancak 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1)’nin Ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmaz.

   

  Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2)

  2024

   

  31 Aralık 2023 Tarihli ve 32416 Sayılı Resmî Gazete ile birlikte yeni tebliğ eklenmiş olup aşağıdaki bilgileri bulunan ürünler TAREKS başvurusu kapsamına alınmıştır.

  Bu Tebliğ 1/4/2024 tarihinde yürürlüğü girer.

   

  EK-2 DENETİME TABİ EŞYA LİSTESİ

  AŞAĞIDAKİ GTİP VE MADDE ADI ÜRÜNLER  MAKİNA , EMİSYON, GÜRÜLTÜ YÖNETMELİK KAPSAMINDADIR.

   

  8429.20.00.00.11  Greyderler

  8429.40.10.00.11  Lastik tekerlekli olanlar

  8429.51.99.10.11  Lastik tekerlekli olanlar

  8429.52.10.00.00  Paletli ekskavatörler

  8429.52.90.00.11  Lastik tekerlekli olanlar

  8429.59.00.10.11  Beko loder

  8413.40.00.00.00  Beton pompaları

  8430.41.00.00.00  Kendinden hareketli olanlar

   

  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/3)

  2023

  2024

  Kapsam Dışı

   

  Madde 9 (1) Ek-1’deki listede yer alan bir atığın numune olarak Türkiye gümrük bölgesine girişi, yıllık 200 kg’ı aşmaması ve ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Kapsam Dışı Yazısı (Ek-6) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

  Kapsam Dışı

   

  Madde 9 (1) Ek-1’deki listede yer alan atıkların Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislerce numune olarak, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer almakla birlikte tehlikeli olmayan atıkların üniversitelerce yapılan projeler kapsamında bilimsel araştırma amaçlı olarak, yıllık 1 tonu aşmamak koşuluyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması halinde ithalatı mümkündür. Bu durumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Kapsam Dışı Yazısı (Ek-6) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Yaptırımlar

  4. madde eklenmiştir.

  MADDE 12-(4) 9 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında serbest dolaşıma giren eşyanın Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislere verilmediğinin ya da Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında geri kazanım yapılmadığının tespiti halinde çevre mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır.

   

  GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/3) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

   

   

  EK-1 LİSTEYE EKLENEN İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR GTİP VE ÜRÜN LİSTESİ

  8549.29.00.00.00  Diğerleri

  8549.39.00.00.00  Diğerleri

  8549.99.00.00.00  Diğerleri

   

  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/4)

  2023

  2024

   

  Geçiş Süreci

   

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 11 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/4) hükümlerine tabidir. Ancak bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

  (2) 11 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/4) kapsamında alınmış kontrol belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

   

   

   

  Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/5)

   

  2023

  2024

  Muafiyetler ve kapsam dışı

   

  MADDE 10-(4) f) Ek-7’de yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonundaki ürünlerin kullanılmamış ürün olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 20141526384562143265110 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

  (5) Bu maddede özel olarak düzenlenen haller dışında, bu Tebliğin eklerinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibariyle yer almakla birlikte parantez içi ifadeler ile denetim kapsamı dışında bırakılan ürünlerin veya Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan mevzuat uyarınca bu Tebliğ kapsamında denetime tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmayan ürünlerin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ek-14’te yer alan Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir. Kapsam Dışı Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

   

  Muafiyetler ve kapsam dışı

   

  MADDE 10-(4) f) Ek-7’de yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonundaki ürünlerin kullanılmamış ürün olması veya tarım ve ormancılıkta kullanılmayacak olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 20141526384562143265110 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

  5). Üçüncü fıkra ile dördüncü fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamında sabit referans numarası beyan edilerek ithal edilen ve 500.000 TL toplam fatura tutarını aşan ürünlerin, yapılan beyana uygun kullanımının veya tesliminin gerçekleştirildiğinin tespiti Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Raporu ile yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

  (6).Fıkra eklenmiştir.

   İthalatçı, üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında sabit referans numarası beyan ederek ithal ettiği ve serbest dolaşıma giriş sonrası devrettiği ürünlerin alıcısı tarafından uygun kullanıma sevk edilmesinden sorumludur.

  (7).Fıkra eklenmiştir.

   Bu maddede özel olarak düzenlenen haller dışında, bu Tebliğin eklerinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibarıyla yer almakla birlikte parantez içi ifadeler ile denetim kapsamı dışında bırakılan ürünlerin veya Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan mevzuat uyarınca bu Tebliğ kapsamında denetime tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmayan ürünlerin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ek-14’te yer alan Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir. Kapsam Dışı Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

   

  Geçiş süreci

   

  GEÇİCİ MADDE 1- (3) Bu Tebliğin hükümleri Ek-7’de yer alan 2401.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki ürünlerin ithalatında 31/3/2023 tarihine kadar uygulanmaz.

   

  Geçiş süreci

  2401.20 tarife Kaldırılmıştır.

  GEÇİCİ MADDE 1- (3) Bu Tebliğin hükümleri Ek-7’de yer alan 0802.22.00.00.00,0802.52.00.00.00, 0804.10.00.00.00,0804.90.00.19, 0806.20.10.00.00,0806.20.30.00.00, 0806.20.90.00.00,0813.10.00.00.00, 0901.11.00.00.00,1212.91.20.00.00, 2403.91.00.00.00 ve 2403.99.90.00.00  GTİP’li ürünlerin ithalatında 31/3/2024 tarihine kadar uygulanmaz.

   

   

  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/6)

   

  2023

  2024

  Uygunluk denetimi ve belgelendirme

  MADDE 4- (1) 3 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen kimyasalların ithalatında, bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu OTİM Kontrol Belgesi (Ek-3) ile belgelenir.

  (3) 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesindeki ithalatlarda ithalatçının kimyasal maddenin ithalatından son kullanım ve ihracat aşamasına kadar olan süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Sistemine girmesi gerekmektedir.

  (4) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrası çerçevesindeki ithalatlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının OTİM Takip Sistemine giriş yapılmaz.

  (5) Ek-2’de yer alan maddelerin ithalatında, ithalatçı, kimyasal maddenin veya eşyanın ithalatından son kullanım veya ihracat aşamasına kadar olan süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET) sistemine kaydeder. Bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu FARAVET sistemi üzerinden düzenlenen Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile belgelenir. Ayrıca ithalatçı kayıt belgesi aranmaz.

   

   

   

  Uygunluk denetimi ve belgelendirme

  MADDE 6-Eklenmiştir.

  (1) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kimyasalların ithalatında, bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu OTİM Kontrol Belgesi (Ek-3) ile belgelenir.

  (3) 5 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesindeki ithalatlarda ithalatçı, kimyasal maddenin ithalatından son kullanım ve ihracat aşamasına kadar olan süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Sistemine girer.

   

  (4) 5 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesindeki ithalatlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının OTİM Takip Sistemine giriş yapılmaz.

  (5). Fıkra kaldırılmıştır.

   

  Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde servis amaçlı ve üretim amaçlı ithalatçı kayıt belgesi

  MADDE 5- (1) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kimyasalın ithalatı için alınan tüm OTİM Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gereklidir. Bu belgeleri almak için ithalatçı firma tarafından;

   

   

  Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde servis amaçlı ve üretim amaçlı ithalatçı kayıt belgeleri

  MADDE 7- Eklenmiştir.

  (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen “klorodiflorometan”ın ithalatı için alınan tüm OTİM Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gereklidir. Bu belgeleri almak için ithalatçı firma tarafından;

   

  OTİM Kontrol belgesi

  MADDE 6- (1) OTİM Kontrol Belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/27 sayılı Genelge doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenir.

  (2) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kimyasalın ithalatında OTİM Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

  a) OTİM Kontrol Belgesi formu (Bakanlık kayıtları için gerekli bir nüsha),

   

   

  (3) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kimyasalların ithalatında OTİM Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

  a) OTİM Kontrol Belgesi formu (Bakanlık kayıtları için gerekli bir nüsha),

   

   

  OTİM Kontrol belgesi

  MADDE 8- Eklenmiştir.

  (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki “klorodiflorometan”ın ithalatında OTİM Kontrol Belgesi, Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenir.

  (2) Birinci fıkrada belirtilen OTİM Kontrol Belgesinin alınabilmesi için;

  a) OTİM Kontrol Belgesi formu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kayıtları için gerekli bir nüsha),

  (3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kimyasalların ithalatında OTİM Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

  a) OTİM Kontrol Belgesi formu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kayıtları için gerekli bir nüsha),

  Belgelerin süresi

  MADDE 8- (1) 3 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen kimyasallar için verilen OTİM Kontrol Belgesi, düzenlendiği tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir, bu süre değiştirilemez.

   

  OTİM Kontrol belgesinin süresi

  MADDE 9-Eklenmiştir.

   (1) 5 inci maddenin birinci ve ikinci  fıkralarında belirtilen kimyasallar için verilen OTİM Kontrol Belgesi, düzenlendiği tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir, bu süre değiştirilemez.

   

   

   

  Kontrol belgesinin iadesi

  MADDE 9- (1) OTİM Kontrol Belgesi alan ithalatçılar;

  a) OTİM Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamı kimyasalın ithalatının gerçekleştirilememesi halinde 3 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında alınan İthal Lisansının ilgili firmanın yetkililerince onaylanmış bir suretini,

  b) OTİM Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde, ihracatçı tarafından verilen faturanın ithalatçı tarafından onaylı bir nüshası, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış sureti ve 3 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında alınan İthal Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini,

   

  OTİM Kontrol belgesinin iadesi

  MADDE 10 Eklenmiştir.

  (1) OTİM Kontrol Belgesi alan ithalatçılar;

  a) OTİM Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamı kimyasalın ithalatının gerçekleştirilememesi halinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında alınan İthal Lisansının ilgili firmanın yetkililerince onaylanmış bir suretini,

  b) OTİM Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde, ihracatçı tarafından verilen faturanın ithalatçı tarafından onaylı bir nüshası, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış sureti ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında alınan İthal Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini,

   

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eklenmiştir.

  Florlu Sera Gazları İthalat İşlemleri

  İthali yasak florlu sera gazları

  MADDE 11- (1) Ek-2’de yer alan maddeleri, tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için olanlar hariç yasaktır.

  İthali kontrole tabi florlu sera gazları

  MADDE 12- (1) Ek-2’nin birinci ve beşinci bölümlerinde yer alan maddelerin saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş şekilde dökme halde kap içerisinde ithalatında, bu maddelerin çevrenin korunması yönünden uygunluğu, FARAVET sistemi üzerinden 13 üncü madde kapsamında e-belge olarak düzenlenen Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile belgelenir.

  (2) Ek-2’de yer alan maddelerin tek kullanımlık basınçlı kap içerisinde laboratuvar amaçlı ithalatında FARAVET’e giriş yapılmaz. Bu maddelerin ithalatında ithalatçı, aşağıdaki belgeler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurur:

  a) Ek-7’de yer alan Kontrol Belgesi (2 adet).

  b) Proforma fatura aslı, noter tasdikli tercümesi ve fotokopileri (proforma fatura üzerinde; malın menşei, GTİP kodu, eşyanın kilogram cinsinden miktarı, ihracatçı firma kaşesi ve firma yetkilisinin ıslak imzası yer alır).

  c) Analiz sertifikasının aslı, noter tasdikli tercümesi ve fotokopileri (analiz sertifikasının üzerinde; müracaatta kullanılan proforma fatura tarih ve numarası, üretici firma kaşesi ve imza sirkülerinde yer alan yetkili kişinin ıslak imzası yer alır).

  ç) Kontrol Belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

  (3) Ek-2’de yer alan 3827.69.00.00.12 GTİP’li maddenin ithalatında Kontrol Belgesi aranmaz.

  (4) Tek kullanımlık basınçlı kap içerisinde laboratuvar amaçlı ithal edilenler hariç olmak üzere, Ek-2’nin birinci ve beşinci bölümlerinde yer alan maddelerin ithalatı kotaya tabidir. Kota, yıllık ülke kotası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilir.

  Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi

  MADDE 7- (1) Ek-2’de yer alan maddeleri saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş şekilde dökme halde kap içerisinde ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, her sevkiyat öncesi FARAVET üzerinden Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi alması zorunludur. Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, başvuru sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan fatura kapsamı eşyanın ithalatı dışında kullanılamaz.

  (2) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenir.

  (5) Ek-2’de yer alan maddelerin ithalatında düzenlenen Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz. Birden fazla kimyasalın aynı Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile ithalatı mümkündür. 

   

  Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi

  MADDE 13 Eklenmiştir.

  (1) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, başvuru sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan fatura kapsamı eşyanın ithalatı dışında kullanılamaz.

  (2) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin düzenlenmesi ve kapatılmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenir.

  (5) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz. Birden fazla kimyasalın tek beyannamede yer alması halinde, aynı Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile ithalatı mümkündür.

   

  Gümrük işlemleri

  MADDE 10- (1) 3 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile Ek-2’de yer alan kimyasalların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, OTİM Kontrol Belgesi veya Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eklenmiştir.

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Gümrük işlemleri

  MADDE 14- Eklenmiştir.

  (1) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile Ek-2’de yer alan maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, OTİM Kontrol Belgesi veya Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

   

   

  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/7)

   

  2023

  2024

  İstisnai durum ve muafiyet

  MADDE 8- (4) Ek-1’deki listede yer alan 2701.11.00.00.00 GTİP’li antrasitlerin filtrasyon amacıyla, 27.01 tarife pozisyonundaki katı yakıtların ise laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek miktarlarda ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için anılan Bakanlıkça istenecek taahhütnamenin Bakanlık Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden yapılacak başvuruda Bakanlığa iletilmesi halinde İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi yerine Muafiyet Yazısı verilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

   

   

  (5) Dördüncü fıkradaki muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatçıların Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi alması zorunludur.

   

   

   

  İstisnai durum ve muafiyet

  MADDE 8- (4)   Ek-1’deki listede yer alan eşyanın; savunma sanayinde, ısıl işlem gerçekleşmeyen üretimde girdi olarak filtrasyonda ya da laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek miktar ve özelliklerde ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden muafiyet başvurusunda bulunulur. Başvurunun uygun bulunması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi yerine Muafiyet Yazısı verilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

   

  (5) Dördüncü fıkradaki muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatçıların Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi alması zorunludur.Ancak belirtilen eşyanın yıllık 1 tonu aşmayacak miktarda ithalatında Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi aranmaz.

   

   

  Geçiş süreci

  GEÇİCİ MADDE 1-(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan yakıtların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 12 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/8)

   

  2023

  2024

  MADDE 6

  MADDE 6

  Muafiyetler ve istisnalar

   

  (3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

  Muafiyetler ve istisnalar

  Geri gelen eşya için Tareks’e başvuru yapılmayacağı eklenmiştir

   

  (3) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

  Fiili denetim


  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

  Fiili denetim

  Evrak yükleme süresi  ve sonuçlanma şekli değişmiştir
  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’nin üçüncü, dördüncü ve beşinci maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

   

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

  6.fıkra eklenmiştir.

  MADDE 11-(6) Geri gelen eşyanın ithalatında 24080099908250780421812 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

  Yaptırımlar

   

  MADDE 13

   

  (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

  Yaptırımlar

   

  MADDE 13

  Yaptırım süreleri belirlenmiştir.

   

  (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ay ila 12 ay arasında askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay arasında fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir. 

   

   

  Geçiş süreci

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/8)’ne göre sonuçlandırılır.

   

   

   

  “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)

   

  2023

  2024

  Muafiyetler ve istisnalar

   

  MADDE 6(3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

  Muafiyetler ve istisnalar

  Geri gelen eşya için Tareks’e başvuru yapılmayacağı eklenmiştir.

   

  MADDE 6(4) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

  Fiili denetim

  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3’te belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir

   

  Fiili denetim

  Evrak yükleme süresi  ve sonuçlanma şekli değişmiştir.


  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3’ün üçüncü maddesinde belirtilen belge, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

  MADDE 9-(6) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AB Uygunluk Beyanı veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

  MADDE 9 (6) TAREKS’e yüklenen AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

   

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

  6. fıkra eklenmiştir

   MADDE 11-(6) Geri gelen eşyanın ithalatında 24090099909722693429626 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

  Yaptırımlar

   

  MADDE 13-
  (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

  Yaptırımlar

   

  Yaptırım süreleri belirlenmiştir.

   

  MADDE 13-
  (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, 
  fiilin ağırlığına göre 3 ay ila 12 ay arasında askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay arasında fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir

  Geçiş süreci


  GEÇİCİ MADDE 1- 
  (1) 1/1/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firma talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/9)’ne göre sonuçlandırılır.

  (2) 
  Bu Tebliğin hükümleri, Ek-2’de belirtilen, ancak 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/9)’nin Ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmaz.

   

  2024 YILINDA  TEBLİĞ KAPSAMINA EKLENEN GTIPLER

  GTİP

  MADDE ADI

  İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER

  8413.70.45.90.00

  Diğerleri

  Makine

  8413.70.51.90.00

  Diğerleri

  Makine

  8413.70.59.90.00

  Diğerleri

  Makine

  8413.70.65.90.00

  Diğerleri

  Makine

  8413.70.75.90.00

  Diğerleri

  Makine

  8414.59.95.90.00

  Diğerleri

  Makine, LVD, EMC

  8418.61.00.00.00

  Isı pompaları (84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)

  Makine

  8418.69.00.99.12

  Buz yapma makineleri

  Makine, LVD, EMC

  8419.39.00.00.00

  Diğerleri

  LVD, EMC

  8421.21.00.00.00

  Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus Makine ve cihazlar

  LVD, EMC

  8421.39.25.90.00

  Diğerleri

  Makine

  8423.30.90.90.00

  Diğerleri

  LVD,EMC

  8425.11.00.00.00

  Elektrik motorlu olanlar

  Makine

  8432.39.90.00.11

  Tek dane ekim Makinaları

  Makine

  8451.40.00.00.11

  Sanayide kullanılan yıkama Makinaları

  Makine

  8451.40.00.00.12

  Ağartma Makinaları

  Makine

  8451.40.00.00.13

  Boyama Makinaları

  Makine

  8451.50.00.00.11

  Mensucatı top halinde sarmaya mahsus Makinalar

  Makine

  8451.50.00.00.12

  Mensucatı şekilli kesmeye mahsus Makinalar

  Makine

  8451.50.00.00.19

  Diğerleri

  Makine

  8452.10.11.00.00

  Birim değeri 65 €’ den fazla olanlar (iskelet,tabla ve mobilyalar hariç)

  Makine

  8452.10.19.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8452.10.90.00.11

  Diğer dikiş yapan motorsuz dikiş Makinaları ve başları

  Makine

  8452.10.90.00.12

  Diğer dikiş yapan motorlu dikiş Makinaları ve başları

  Makine

  8452.21.00.00.00

  Otomatik üniteler

  Makine

  8453.10.00.00.00

  Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus Makine ve cihazlar

  Makine

  8453.20.00.00.00

  Ayakkabı imaline veya tamirine mahsus Makine ve cihazlar

  Makine

  8453.80.00.00.00

  Diğer Makine ve cihazlar

  Makine

  8455.10.00.00.00

  Boru imaline mahsus hadde Makinaları

  Makine

  8455.21.00.00.11

  Blum, kütük ve benzerlerini haddeleyerek enine kesitleri muayyen bazı ürünler haline sokan hadde Makinaları (silindirleri oluklu hadde Makinaları)

  Makine

  8455.21.00.00.12

  Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde Makinaları

  Makine

  8455.21.00.00.19

  Diğerleri

  Makine

  8455.22.00.00.00

  Soğuk hadde Makinaları

  Makine

  8456.11.90.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8458.11.20.00.11

  4 ve daha az hareketli eksenli olanlar

  Makine

  8458.11.20.00.12

  5 veya daha fazla hareketli eksenli olanlar

  Makine

  8458.11.41.00.11

  2 lineer eksenli olanlar

  Makine

  8458.11.41.00.12

  2 lineer ve 1 döner eksenli olanlar

  Makine

  8458.11.41.00.13

  3 lineer ve 1 döner eksenli olanlar

  Makine

  8458.11.41.00.19

  Diğerleri

  Makine

  8458.11.49.00.00

  Çok milli olanlar

  Makine

  8458.11.80.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8458.19.00.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8459.10.00.00.00

  Kızaklı işlem üniteleri

  Makine

  8459.29.00.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8459.39.00.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8459.49.00.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8459.61.10.00.00

  Takım freze tezgahları

  Makine

  8459.61.90.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8459.69.10.00.00

  Takım freze tezgahları

  Makine

  8459.69.90.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8460.12.00.00.00

  Nümerik kontrollü olanlar

  Makine

  8460.19.00.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8460.22.00.00.00

  Merkezsiz taşlama makineleri, nümerik kontrollü olanlar

  Makine

  8460.23.00.00.00

  Diğer silindirik taşlama makineleri, nümerik kontrollü olanlar

  Makine

  8460.24.00.00.00

  Diğerleri, nümerik kontrollü olanlar

  Makine

  8460.29.10.00.00

  Silindirik yüzeyler için taşlama tezgahları

  Makine

  8460.29.90.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8460.31.00.00.00

  Nümerik kontrollü olanlar

  Makine

  8460.39.00.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8460.40.10.00.11

  Honlama tezgahları

  Makine

  8460.40.10.00.12

  Lepleme tezgahları

  Makine

  8460.40.90.00.11

  Honlama tezgahları

  Makine

  8460.40.90.00.12

  Lepleme tezgahları

  Makine

  8460.90.00.00.11

  Rektifıye tezgahları

  Makine

  8460.90.00.00.19

  Diğerleri

  Makine

  8461.50.90.00.00

  Dilme tezgahları

  Makine

  8461.90.00.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8462.29.00.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8463.10.10.00.00

  Tel çekme Makinaları

  Makine

  8463.10.90.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8463.20.00.00.19

  Diğerleri

  Makine

  8463.30.00.00.00

  Tel işlemeye mahsus Makinalar

  Makine

  8463.90.00.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8464.20.11.00.00

  Optik camlar için olanlar

  Makine

  8464.20.19.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8464.20.80.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8464.90.00.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8467.29.20.00.00

  Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler

  Makine

  8467.29.53.00.00

  Kayışlı bileyiciler

  Makine

  8467.29.59.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8467.89.00.11.00

  Delme veya sondaj Makinaları

  Makine

  8467.89.00.19.00

  Diğerleri

  Makine

  8467.89.00.90.00

  Diğerleri

  Makine

  8474.10.00.10.00

  Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye veya yıkamaya mahsus Makinalar

  Makine

  8474.20.00.10.00

  Taş kırma Makinaları

  Makine

  8474.20.00.90.00

  Diğerleri

  Makine

  8476.21.00.00.00

  Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar

  Makine

  8476.29.00.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8476.81.00.00.00

  Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar

  Makine

  8477.20.00.00.00

  Ekstrüzyon Makinaları

  Makine

  8477.30.00.00.00

  Püskürtme döküm Makinaları

  Makine

  8477.40.00.00.11

  Vakumlu döküm Makinaları

  Makine

  8477.40.00.00.19

  Isıtarak şekil veren diğer Makinalar

  Makine

  8477.51.00.00.11

  Dış lastiğin dökümüne mahsus Makinalar

  Makine

  8477.51.00.00.12

  Sırt kaplamasına mahsus Makinalar

  Makine

  8477.51.00.00.13

  İç lastiğin dökümüne mahsus Makinalar

  Makine

  8477.51.00.00.14

  Başka bir usulle şekil verilmesine mahsus Makinalar

  Makine

  8477.59.10.00.00

  Presler

  Makine

  8477.59.80.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8477.80.11.00.00

  Reaktif reçinelerin işlenmesine mahsus Makinalar

  Makine

  8477.80.19.00.00

  Diğerleri

  Makine ’

  8477.80.91.00.00

  Parçalara ayırma Makinaları

  Makine

  8477.80.93.00.00

  Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar

  Makine

  8477.80.95.00.00

  Kesme, yarma ve soyma Makinaları

  Makine

  8477.80.99.00.00

  Diğerleri

  Makine

  8504.32.00.80.00

  Diğerleri

  LVD, EMC

  8515.11.00.00.00

  Lehim havya ve tabancaları

  LVD, EMC

  8515.80.90.90.00

  Diğerleri

  LVD, EMC

  8516.80.20.00.19

  Diğerleri(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

  LVD

  8519.81.00.00.00

  Manyetik,optik veya yarı iletken mesnetleri kullananlar

  EMC

  8531.10.30.00.19

  Diğerleri

  LVD, EMC

  8534.00.11.00.00

  Çok katlı devreler

  EMC

  8534.00.19.00.00

  Diğerleri

  EMC

  8536.90.95.00.00

  Diğerleri

  LVD

  8542.39.90.00.00

  Diğerleri

  EMC

  9405.41.31.00.00

  Plastik maddelerden olanlar

  LVD

  9405.41.39.00.00

  Diğer maddelerden olanlar

  LVD

  9405.42.31.00.00

  Plastik maddelerden olanlar

  LVD

  9405.42.39.00.00

  Diğer maddelerden olanlar

  LVD

   

   

   

   

  Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/10)

   

  2023

  2024

  MADDE 6

  MADDE 6

  (2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

   Muafiyetler ve istisnalar

  Geri gelen eşya için Tareks’e başvuru yapılmayacağı eklenmiştir.

   

  (2) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır..

  Fiili denetim
  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

  Fiili denetim
  Evrak yükleme süresi  ve sonuçlanma şekli değişmiştir


  MADDE 9- 
  (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’nin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

  MADDE 9-(5) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AB Uygunluk Beyanı veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

   

   MADDE 9-(5) TAREKS’e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

   

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

   

  6. fıkra eklenmiştir

  MADDE 11-(6) Geri gelen eşyanın ithalatında 24100099910333534943036 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

  Yaptırımlar

  MADDE-13-(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

  Yaptırımlar

  Yaptırım süreleri belirlenmiştir.


  6.fıkra eklenmiştir
  MADDE13-(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ay ila 12 ay arasında askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay arasında fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

  Geçiş süreci

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği: 2023/10)’ne göre sonuçlandırılır.

  2024 TEBLİĞ KAPSAMI LİSTESİNDEN ÇIKARILMIŞTIR

  3926.90.97.90.17————— Diş kaşıyıcı

  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/11)

  2023

  2024

  İthalatçının başvurusu

  MADDE 5

  (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından kullanıcı sorumludur

  İthalatçının başvurusu

  Değiştirilmiştir

  MADDE 5

  (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

   

  Muafiyetler ve istisnalar

  MADDE 6

  (2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

   

  Muafiyetler ve istisnalar

  Geri gelen eşya için Tareks’e başvuru yapılmayacağı eklenmiştir.

  MADDE 6

  (2) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

  .

   

  Fiili denetim

  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

  (5) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AB Uygunluk Beyanı veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

   

  Fiili denetim

  Evrak yükleme süresi  ve sonuçlanma şekli değişmiştir.

   

  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’nin üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir.ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.

  .

   

  (5) TAREKS’e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen  diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

   

   

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

  6. Fıkra Eklenmiştir

   

  MADDE 11 (6) Geri gelen eşyanın ithalatında 24110099911270248252457 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

   

  Yaptırımlar

   

  MADDE 13-(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

  Yaptırımlar

  Yaptırım süreleri belirlenmiştir.

   

  MADDE 13-(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ay ila 12 ay arasında askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay arasında fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir. 

   

   

  Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/12)

   

  2023

  2024

  Muafiyetler ve istisnalar

  MADDE 6- (2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Muafiyetler ve istisnalar

  Geri gelen eşya için Tareks’e başvuru yapılmayacağı eklenmiştir

   

  MADDE 6- (2) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

   

  Fiili denetim

  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

   

   

   

   

  Fiili denetim

  Evrak yükleme süresi  ve sonuçlanma şekli değişmiştir

  MADDE 9- 1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’nin  üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

  .

   

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

  .

   

   

   

   

  TAREKS referans numarasının TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

   

  6.Fıkra eklenmiştir.

   

  MADDE 11- (6) Geri gelen eşyanın ithalatında 18100099110115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

   

  Yaptırımlar

   

  MADDE 13- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

   

  Yaptırımlar

  Yaptırım süreleri belirlenmiştir.

   

  MADDE 13- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 6 ay ile 12 ay arasında askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 6 ay ile 12 ay fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

   

   

   

  Geçiş süreci

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği: 2023/12)’ne göre sonuçlandırılır.

   

  (2) Bu Tebliğin hükümleri, Ek-1’de belirtilen, ancak 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/12)’nin Ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin veya GTİP itibarıyla 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/12)’nin Ek-1’inde yer almakla birlikte ürün tanımı bu Tebliğe eklenerek güncellenen ürünlerin ithalatında 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmaz.

  .   

  2023

  2024

  EK-1 den çıkarılmıştır.

   

  9619.00.30.10.00
  Sentetik veya suni liflerden

  9619.00.30.90.00
  Diğerleri

  9619.00.40.10.00
  Örme olanlar

  9619.00.50.10.00
  Örme olanlar

  9619.00.50.90.00
  Diğerleri

  9619.00.71.10.00
  Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

  9619.00.71.90.00
  Diğerleri

  9619.00.75.10.00
  Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

  9619.00.75.90.00
  Diğerleri

  9619.00.79.10.00
  Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

  9619.00.79.90.00
  Diğerleri

  9619.00.81.10.00
  Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

  9619.00.81.90.00 

  Diğerleri

  9619.00.89.10.00
  Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

  9619.00.89.90.00
  Diğerleri

  3922.20.00.00.11
  Çocuklar için klozet daraltıcılar

  3924.10.00.00.21
  Biberonlar

  3924.10.00.00.22
  Alıştırma bardakları

  3924.10.00.00.29
  Diğerleri

  3924.10.00.00.31
  Biberonlar

  3924.10.00.00.32
  Alıştırma bardakları

  3924.10.00.00.39
  Diğerleri

  3924.90.00.00.11
  Emzikli biberon başlıkları

  3924.90.00.00.19
  Diğerleri

  3926.90.97.90.16
  Emzikler

  4014.90.00.00.12
  Emzikli biberon başlıkları

  4016.99.97.00.12
  Emzikler

  9401.61.00.00.11
  Çocuklar için olanlar

  9401.69.00.00.11
  Çocuklar için olanlar

  9401.71.00.00.11
  Çocuklar için olanlar

  9401.79.00.00.11
  Çocuklar için olanlar

  9401.80.00.00.11
  Çocuklar için olanlar

  9503.00.49.00.00
  Diğerleri

  9503.00.95.00.00
  Plastik maddelerden olanlar

   

   

   

  Eklenen GTİP ve Ürün Listesi

  3213.10.00.00.00
  Takım halindeki boyalar

  3213.90.00.00.00
  Diğerleri

  4016.92.00.00.00
  Silgiler

  4202.22.90.90.00
  Diğerleri

  7323.93.00.00.00
  Paslanmaz çelikten olanlar

  8213.00.00.10.19
  Diğerleri

  8214.10.00.00.12
  Kalemtraşlar

  8472.90.80.90.12
  Delgeç veya tel zımba makinaları

  9608.10.10.10.00
  Plastik maddelerden olanlar

  9608.10.10.90.00
  Diğerleri

  9608.10.92.00.00
  Değiştirilebilen kartuşlular

  9608.10.99.00.00
  Diğerleri

  9608.20.00.10.00
  Plastik maddelerden olanlar

  9608.20.00.90.00
  Diğerleri

  9608.30.00.10.00
  Plastik maddelerden olanlar

  9608.30.00.90.00
  Diğerleri

  9609.10.10.00.00
  “Kurşunları” grafitten olanlar

  9609.10.90.00.00
  Diğerler

  9609.20.00.00.00
  Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları

  9609.90.10.00.00
  Pasteller ve kömür kalemler

  9609.90.90.00.00
  Diğerleri

   

   

   

   

   

   

  7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/13)

  5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 20 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)’nde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir: 

  7223 sayılı Kanun’un;

  Alt Limit

  (TL)

  Üst Limit

  (TL)

  20 nci Maddesinin birinci fıkrasının

   

   

            (a) bendinde öngörülen ceza miktarı

  240.566

  2.405.665

            (b) bendinde öngörülen ceza miktarı

  96.226

  962.265

            (c) bendinde öngörülen ceza miktarı

  96.226

  962.265

            (ç) bendinde öngörülen ceza miktarı

  48.113

  481.132

            (d) bendinde öngörülen ceza miktarı

  240.566

  2.405.665

            (e) bendinde öngörülen ceza miktarı

  33.679

  336.792

  20 nci Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı

  33.679

  336.792

  20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 50.000 ila 500.000 ceza miktarı  

  240.566

  2.405.665

  20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 20.000 ila 200.000 ceza miktarı

  96.226

  962.265

  20 nci Maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı

  96.226

  962.265

  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/14)

   

  2023

  2024

  İthalatçının Başvurusu.

  Madde 5

   

  (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından kullanıcı sorumludur.

   

   

   

  İthalatçının Başvurusu.

  Madde 5

   

  (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

  Muafiyetler ve istisnalar

   

  MADDE 6

  (3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

  Muafiyetler ve istisnalar

  Geri gelen eşya için Tareks’e başvuru yapılmayacağı eklenmiştir.

   

  MADDE 6 (3) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

  Fiili denetim

   

  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3’te belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

   

  Fiili denetim

  Evrak yükleme süresi  ve sonuçlanma şekli değişmiştir.

  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3’ün üçüncü maddesinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

   

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

  7.fıkra eklenmiştir.

  MADDE 11

  (7) Geri gelen eşyanın ithalatında 24140099914710012931030 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

  Yaptırımlar

   

   

  MADDE 13-(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

  Yaptırımlar

  Yaptırım süreleri belirlenmiştir.

   

  MADDE 13-(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ay ila 12 ay arasında askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay arasında fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir. 

  Geçiş süreci

   

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/14)’ne göre sonuçlandırılır.

   

  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/15)

   

  2023

  2024

  İthalatçının başvurusu

   

   

  (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından kullanıcı sorumludur.

  İthalatçının başvurusu

   

   

  (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

  Muafiyetler ve istisnalar

   

  MADDE 7

  (3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

  Muafiyetler ve istisnalar

  Geri gelen eşya için Tareks’e başvuru yapılmayacağı eklenmiştir.

   

  MADDE 7

  (3) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 12 nci maddeye göre sonuçlandırılır.

   

   

   

   

  Fiili denetim

   

   

   

  MADDE 10- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

  Fiili denetim

  Evrak yükleme süresi  ve sonuçlanma şekli değişmiştir.

   

  MADDE 10- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’nin üçüncü maddesinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır. 

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

   

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

  6.Fıkra eklenmiştir.

   

  MADDE 12

  (6) Geri gelen eşyanın ithalatında 24150099915801771102479 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

   

  Yaptırımlar

   

  MADDE 14

   

   

  (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

  Yaptırımlar

   

  MADDE 14

  Yaptırım süreleri belirlenmiştir.

   

  (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ay ila 12 ay arasında askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay arasında fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

   

  Geçiş süreci

   

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/15)’ne göre sonuçlandırılır.

   

  Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/16)

   

  2023

  2024

  İthalatçının başvurusu

   

   

  (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından kullanıcı sorumludur.

  İthalatçının başvurusu

   

   

  (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

  Muafiyetler ve istisnalar

   

  MADDE 6

  (2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

   

  (4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, birinci veya ikinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

   

  Muafiyetler ve istisnalar

  Geri gelen eşya için Tareks’e başvuru yapılmayacağı eklenmiştir.

   

  MADDE 6

  2) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

   

   

  (4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

  Fiili denetim

   

  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

   

   

   

  Fiili denetim

  Evrak yükleme süresi  ve sonuçlanma şekli değişmiştir.

  MADDE 9

  (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’nin üçüncü, dördüncü ve beşinci maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır. 

   

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

   

  MADDE 11

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

   

  6.Fıkra eklenmiştir.

  MADDE 11

  (6) Geri gelen eşyanın ithalatında 24160099916464780107088 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

   

  Yaptırımlar

  MADDE 13-

   

   

  (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

  Yaptırımlar

  MADDE 13-

  Yaptırım süreleri belirlenmiştir.

   

  (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ay ila 12 ay arasında askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay arasında fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

  Geçiş süreci

   

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/16)’ne göre sonuçlandırılır.

   

  (2) Bu Tebliğin hükümleri, Ek-1’de belirtilen, ancak 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/16)’nin Ek-1’nde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmaz.

  Eklenen GTİP’ler

   

  Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/17)

   

  2024

   31 Aralık 2023 Tarihli ve 32416 Sayılı Resmî Gazete ile birlikte yeni tebliğ eklenmiş olup aşağıdaki bilgileri bulunan ürünler TAREKS başvurusu kapsamına alınmıştır. Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

   

  EK 2/A DENETİME TABİ ÜRÜN LİSTESİ

  Sıra No.

  GTİP

  Madde Adı

  1

  3922.20.00.00.l l

  Çocuklar için klozet daraltıcılar

  2

  3924. l0.00.00.21

  Biberonlar

  3

  3924. l0.00.00.22

  Alıştırma bardakları

  4

  3924.10.00.00.29

  Diğerleri

  5

  3924.10.00.00.31

  Biberonlar

  6

  3924.10.00.00.32

  Alıştırma bardakları

  7

  3924.10.00.00.39

  Diğerleri

  8

  3924.90.00.00.1l

  Emzikli biberon
  başlıkları

  9

  3924.90.00.00.19

  Diğerleri

  10

  3926.90.97.90.16

  Emzikler

  11

  3926.90.97.90.17

  Diş kaşıyıcı

  12

  3926.90.97.90.18

  Diğerleri

  13

  4014.90.00.00.12

  Emzikli biberon başlıkları

  14

  4016.99.97.00.12

  Emzikler

  15

  7013.41.10.00.00

  El imali olanlar

  16

  7013.41.90.00.00

  Makina imali olanlar

  17

  7013.49.10.00.00

  Sertleştirilmiş camdan
  olanlar

  18

  7013.49.91.00.00

  El imali olanlar

  19

  7013.49.99.00.00

  Makina imali olanlar

  20

  9401.61.00.00.11

  Çocuklar için olanlar

  21

  9401.69.00.00.11

  Çocuklar için olanlar

  22

  9401.71.00.00.11

  Çocuklar için olanlar

  23

  9401.79.00.00.11

  Çocuklar için olanlar

  24

  9401.80.00.00.11

  Çocuklar için olanlar

  25

  9503.00.49.00.00

  Diğerleri

  26

  9503.00.95.00.00

  Plastik maddelerden olanlar

  27

  9619.00.30.10.00

  Sentetik veya suni liflerden

  28

  9619.00.30.90.00

  Diğerleri

  29

  9619.00.40.10.00

  Örme olanlar

  30

  9619.00.40.90.00

  Diğerleri

  31

  9619.00.50.10.00

  Örme olanlar

  32

  9619.00.50.90.00

  Diğerleri

  33

  9619.00.71.10.00

  Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka
  veya selüloz liflerden olanlar

  34

  9619.00.71.90.00

  Diğerleri

  35

  9619.00.75.10.00

  Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden
  olanlar

  36

  9619.00.75.90.00

  Diğerleri

  37

  9619.00.79.10.00

  Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

  38

  9619.00.79.90.00

  Diğerleri

  39

  9619.00.81.10.00

  Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz liflerden olanlar

  40

  9619.00.81.90.00

  Diğerleri

  41

  9619.00.89.10.00

  Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka liflerden olanlar

  42

  9619.00.89.90.00

  Diğerleri

  EK 2/B DENETİME TABİ ÜRÜN LİSTESİ

  1

  3923.21.00.00.11

  Tüm sıvılar için torbalar

  2

  3923.29.10.00.11

  Tüm sıvılar için torbalar

  3

  3923.29.90.00.11

  Tüm sıvılar için torbalar

  4

  3923.30.10.00.19

  Diğerleri

  5

  4014.90.00.00.19

  Diğerleri

  6

  6307.90.10.00.11

  Askılı bebek taşıyıcıları

  7

  6307.90.98.00.l 1

  Askılı bebek taşıyıcıları

  8

  7013.99.00.00.00

  Diğerleri

  9

  8414.10.81.90.00

  Diğerleri

  10

  8414.10.89.90.00

  Diğerleri

   

   

   

  Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/18)

   

  2023

  2024

     Muafiyet ve İstisnalar 

                 

   MADDE 6-(2)Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair EK:3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

   Muafiyet ve istisnalar

   

  Geri gelen eşya için Tareks’e başvuru yapılmayacağı eklenmiştir.

   

  MADDE 6-(2)Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır. 

   

   

                      

  Fiili Denetim

   

  MADDE  9 –(1)Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

   

   

   

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Yaptırımlar

                

   

   

   

  MADDE13-(2): TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu tebliğ hükümlerine ve bu tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır ve firmanın denetim başvuruları belirli bir süre veya oranda fiili denetime yönlendirilir.

                             

  Fiili Denetim

  Evrak yükleme süresi  ve sonuçlanma şekli değişmiştir

  MADDE 9-(1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’nin üçüncü maddesinde belirtilen belgeler başvuru günü dâhil yirmi iş günü içinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

       

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı   

   

  6.Fıkra Eklenmiştir

   

  (6) Geri gelen eşyanın ithalatında 24180099918610787605264 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.     

   

   

  Yaptırımlar

  Yaptırım süreleri belirlenmiştir.

  MADDE 13( 2):TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ay ila 12 ay arasında askıya alınır ve firmanın denetim başvuruları belirli 6 ay ila 12 ay arasında   fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

   

   Geçis Süreci

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/18)’e göre sonuçlandırılır.

  Geçici Madde 2 – (2) Bu Tebliğin hükümleri, Ek-1’de belirtilen, ancak 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/18)’in Ek1’nde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmaz.

   

  2023

  2024

  EK 1

                                 EK-1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  EK-1 SAYILI LİSTEYE AŞAĞIDAKİ GTİPLER EKLENMİŞTİR.

   

  6201.30.90.00.19

  6201.40.90.00.13

  6201.30.10.00.19

  6202.30.90.00.13

  6401.10.00.00.00

  6401.99.00.00.00

  6402.12.10.00.00

  6402.12.90.00.00

  6402.91.10.00.00

  6402.99.05.00.00

  6403.20.00.00.00

  6403.40.00.00.13

  6403.51.05.00.00

  6403.51.11.00.00

  6303.51.19.00.00

  6403.51.91.00.00

  6403.51.95.00.00

  6403.51.99.00.00

  6403.59.11.00.00

  6403.59.35.00.00

  6403.59.39.00.00

  6403.59.50.00.11

  6403.59.50.00.12

  6403.59.50.00.13

  6403.59.91.00.00

  6403.59.95.00.00

  6403.59.99.00.00

  6403.91.05.00.00

  6403.91.91.00.00

  6403.99.05.00.00

  6403.99.33.00.00

  6404.20.10.00.00

  6404.20.90.00.00

  6405.10.00.00.00

  6405.20.10.00.00

  6405.20.91.00.11

  6405.20.91.00.12

  6405.20.91.00.13

  6405.20.99.00.11

  6405.90.10.00.11

  6405.90.10.00.12

  6405.90.90.00.11

  6405.90.90.00.12

  6405.90.90.00.13

  6406.10.90.10.00

  6406.20.10.00.11

  6406.20.10.00.12

  6406.20.90.00.11

  6406.20.90.00.12

  6406.90.30.00.00

  6406.90.50.10.11

  6406.90.50.10.19

  6406.90.50.30.11

  6406.90.50.30.19

  6406.90.50.90.19

  6406.90.60.00.00

  6406.90.90.30.00

  6406.90.90.90.00

   

   

   

  Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/19)

  2023

  2024

  EK 1 İthalatta Uygunluk Belgesine Tabi Ürünler

  EK 1 İthalatta Uygunluk Belgesine Tabi Ürünler

  2024 Yılı itibariyle EK-1 listeden çıkartılan GTİP’ler

  22.07

  2207.10.00.90.11

  2208.40.51.00.00

  22.08

  2207.20.00.10.15

  2208.40.91.00.11

  24.01

  2207.20.00.90.15

  2208.40.91.00.12

  24.02

  2208.20.12.00.00

  2208.40.99.00.00

  24.03

  2208.20.14.00.00

  2208.50.11.00.00

  2905.11

  2208.20.16.00.00

  2208.50.19.00.00

  48.13

  2208.20.18.00.00

  2208.50.91.00.00

  5601.22.10.00.11

  2208.20.19.00.00

  2208.50.99.00.00

  5601.22.90.00.11

  2208.20.26.00.00

  2208.60.11.00.00

   

  2208.20.28.00.00

  2208.60.19.00.00

   

  2208.20.62.00.00

  2208.60.91.00.00

   

  2208.20.66.00.00

  2208.60.99.00.00

   

  2208.20.69.00.00

  2208.70.10.00.00

   

  2208.20.86.00.00

  2208.70.90.00.00

   

  2208.20.88.00.00

  2208.90.11.00.00

   

  2208.30.11.00.00

  2208.90.19.00.00

   

  2208.30.19.00.00

  2208.90.33.00.00

   

  2208.30.30.00.00

  2208.90.38.00.00

   

  2208.30.41.00.00

  2208.90.41.00.00

   

  2208.30.49.00.00

  2208.90.45.00.00

   

  2208.30.61.00.00

  2208.90.48.00.11

   

  2208.30.69.00.00

  2208.90.48.00.19

   

  2208.30.71.00.00

  2208.90.54.00.00

   

  2208.30.79.00.00

  2208.90.56.00.00

   

  2208.30.82.00.00

  2208.90.69.00.00

   

  2208.30.88.00.00

  2208.90.71.00.11

   

  2208.40.11.00.00

  2208.90.71.00.19

   

  2208.40.31.00.11

  2208.90.75.00.00

   

  2208.40.31.00.12

  2208.90.77.00.00

   

  2208.40.39.00.11

  2208.90.78.00.00

   

  2208.40.39.00.12

   

   

   

   

   

  2023

  2024

  EK 3  İTHAL EDİLEMEYECEK ÜRÜNLER LİSTESİNE EKLENMİŞTİR

   

  2207.10.00.90.11

  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/20)

  2023

  2024

  İthalat Denetimi ve Belgelendirme

   

  Madde 4 (3) : Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi on iki aydır.

   

       İthalat Denetimi ve Belgelendirme

   

  Madde 4– (3) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi on iki aydır. Kontrol Belgesi sahibinin talebi veya Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatının ön gördüğü hallerde Kontrol Belgesi geçerlilik süresinden önce iptal edilebilir.

                            

  EK-1/B  (2023)

  İlgili Birim: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

   

  EK-1/B Listede bulunan  GTİP’ler

   

  2844.43.20.00.11

  2844.43.20.00.12

  2844.43.20.00.13

  2844.43.20.00.14

  2844.43.20.00.19

   

  EK-1/B (2024)

  İlgili Birim: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

   

  EK-1/B Listeye aşağıdaki GTİP’ler eklenmiştir.

   

  28.44

  2918.99.90.00.14

  2921.49.00.00.39

  2922.19.00.00.21

  2922.19.00.00.22

  2922.19.00.00.23

  2922.19.00.00.28

  2922.49.85.90.36

  2922.50.00.90.19

  2924.29.70.00.24

  2930.90.98.90.68

  2933.39.99.00.22

  2933.59.95.00.34

  2933.59.95.00.38

  2933.99.80.90.43

  2933.99.80.90.44

  2934.99.90.90.27

  2935.90.90.00.29

  2937.29.00.00.19

  2937.50.00.00.00

  2938.90.90.90.19

  2939.59.00.00.12

  2939.79.90.90.17

  2939.79.90.90.29

   

   

  Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/21)

   

  2023

  2024

   

  Tebliğ Kapsamında Değişiklik Bulunmamaktadır

   

  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/23)

   

  2023

  2024

  İstisnai durumlar

  MADDE 8- (1) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alan metal hurdaya dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, çevre katkı payı alınmak şartıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

  (2) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alması halinde, çevre katkı payı alınmak şartıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla bu ürünlerin ithalatında Metal Hurda İthalatçı Belgesi aranmaz (Çıkarılmış)

        

  İstisnai durumlar

  MADDE 8- (1) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu kısmen veya tamamen Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alan metal hurdaya dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, çevre katkı payı alınmak şartıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla Metal Hurda İthalatçı Belgesi aranmaz.

   

   

       Yaptırımlar

   

  Yaptırımlar

  4. Madde Eklenmiştir.

   

   MADDE 10- (4) 8 inci madde kapsamında serbest dolaşıma giren eşyanın Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin Lisans belgesine sahip tesislere verilmediğinin tespiti halinde çevre mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır (Eklenmiş)

   

  Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/25)

   

  2022

  2023

  Muafiyetler ve istisnalar

  MADDE 6- (3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

   

   

   

   

  Muafiyetler ve istisnalar

  Geri gelen eşya için Tareks’e başvuru yapılmayacağı eklenmiştir.

   

  MADDE 6-(4) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

  Fiili denetim

   

  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

           .

  (6) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan belge tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

   

  Fiili denetim

  Evrak yükleme süresi  ve sonuçlanma şekli değişmiştir.

   

  MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’nin üçüncü maddesinde belirtilen belge, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

  (6) TAREKS’e yüklenen, Tip Onay Belgesi, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

   

   

  TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

  7.Fıkra eklenmiştir.

  MADDE 11-  (7) Geri gelen eşyanın ithalatında 24250099925736517728306 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir

   

  Yaptırımlar

  MADDE 13- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

  Yaptırımlar

  Yaptırım süreleri belirlenmiştir.

   

  MADDE 13- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ay ila 12 ay arasında askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

  Geçiş süreci

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/25)’ne göre sonuçlandırılır.