Güncel Mevzuat Düzenlemeleri

 • Güncel Mevzuat Düzenlemeleri

  1- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı.

  İstisnai beyan maddesine eklenen yeni fıkraya göre; gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulabilecek.

  Yönetmeliğe ihracatta olduğu gibi antrepo beyannamelerinin de sadece elektronik ortamda verilmesine ilişkin fıkra eklendi.

  Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz ediliyor. Yapılan değişiklikle antrepo ve ihracat beyannamelerinde ibraz edilmeyecek.

  Transit rejiminde basitleştirme izinleri kapsamında Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilecek. Basitleştirme izin başvurularında “Vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazı” aranmayacak.
  Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde rejim kapatma başvurusu izin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılabilecek.

  Serbest bölgelerde bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde 30 gün içerisinde gümrük işlemlerinin bitirilmesi gerekecek. Belirtilen süre içinde eşyanın gümrük işlemlerinin bitirilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren aşılan her gün için usulsüzlük cezası uygulanacak.

  Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlarda bulunması gereken asgari bilgiler düzenlendi.

  Gümrük Antrepoları Yatırım izninde dikkate alınacak ödenmiş sermaye miktarları güncellendi.

  Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında stajyer çalıştırabilecek ancak stajyerler gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri yapamayacak.

  Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde itirazların karara bağlanmasından önce eşyanın çekilmesi talep edildiğinde yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması gerekecek.

  Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit fazlası eşya getirilmesi usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasından çıkarılırken ; Geçici depolama yeri işleticilerince geçici depolama yeri stok kayıtlarının Yönetmeliğe uygun şekilde güncellenmemesi usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasına alındı.

  Yönetmeliğin “Antrepo Açma Ve İşletme Koşulları İle Aranan Belgeler” başlıklı 80 nolu ekinde de değişiklikler yapıldı.

  2- Birlik Kripto Onay Numaraları TPS’ye alındı

  Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “TPS-TİM-1086-Birlik Kripto Onay Numaraları” konulu bir genelge yayınladı.
  4 Ocak 2023 tarihi itibariyle, birlik onay koduna tabi ihracat beyannamesi işlemlerinde kullanılan birlik kripto numaraları yerine 1086 kodlu TPS-Birlik Kripto Onay Kodu kullanılacak.

  1- 1086 kodlu TPS-Birlik Kripto Onay Kodu başvurusu Türkiye İhracatçılar Meclisi sistemi aracılığıyla gerçekleştirilerek Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemine elektronik ortamda iletilecek.

  2- İletilen bilgilere ilişkin Tek Pencere Sistemi tarafından 23 haneli gümrük belge numarası oluşturulacak ve söz konusu belge numarası Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından elektronik ortamda yükümlüye gösterilecek.

  3- Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge numarası (Örnek: Referans No: 20545419881086000003392/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecek.

  3- Alkollü içkiler ve tütün mamullerinin ÖTV miktarlarının belirlendiği III Sayılı Liste güncellendi.

  4- Salça ihracatında kayıt prosedüründe değişikliğe gidildi

  Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça)” eşyası İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklenmiştir. Mezkûr ürünlerle ilgili Ticaret Bakanlığından alınan bir yazı ile, bu eşyanın ihracatının kayıt işlemlerinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör olarak atanmış olup; kayıt işlemleri yalnızca Genel Sekreterlikce gerçekleştirilecektir.

  İlgili eşyanın ihracat prosedüründe değişikliğe gidilmiş olup söz konusu eşyanın ihracat prosedürü ile ilgili bilgi almak için Genel Sekreterlik Kayda Bağlı İhracat birimi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

  5- TSE İthalat Denetimlerinde Havale Değişiklikleri Hakkında

  Türk Standartları Enstitüsü, İthalat Merkezi Başkanlığı, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği muhatap, “İthalat Denetimlerinde Havale Değişiklikleri Hakkında” bir yazı yayımladı.

  Yazıda, İGMD’nin denetimine yönlendirilen başvurularda, başvuruyu inceleyen teknik inceme uzmanlarının başvuru ile ilgili işlemler devam ederken izin ve sağlık sebepleri ile görevde olmadıkları sürelerde, ilgili başvuruların yeni uzmana havale edilmesi sürecinde aksaklıklar yaşandığı belirtilerek aksaklıkların önlenebilmesi amacıyla ilgili havale işlemlerinin otomatik olarak yapılabilmesinin değerlendirilmesinin talep edildiği belirtildi.

  Yazıda başvurulara ilişkin süreçlerde firma dönüşlerinin farklı zamanlarda olması, deney işlemlerinin farklı sürelerde tamamlanması, dosya muhteviyatına göre inceleme sürelerinin farklılıklar göstermesi, diğer uzmanlardaki iş yoğunluğunun analiz edilerek eşit şekilde dağılım yapılmasının sağlanması gibi sebeplerle ilgili teknik incelemecinin izin ve benzeri durumlarda tüm başvuruların otomatik havale değişikliği ile farklı bir uzmana yönlendirilmesi denetim süreçlerinde gecikmelere sebebiyet vereceğinden halihazırda uygulanabilir olmadığı belirtildi.

  Bununla birlikte İthalat Merkez Başkanlığınca yürütülen ithalat denetim işlemlerinde ilgili teknik inceleme personelinin eğitim, izin, görev vb. durumlarında olası gecikmelerin ve aksaklıkların önlenebilmesini teminen başvurulara ilişkin havale değişikliklerinin manuel olarak başvuru içeriği de değerlendirilerek takipli şekilde gerçekleştirildiği ve başvurunun havale edildiği personele otomatik olarak elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

  Ayrıca, izinli/görevli/vb. personelde olan başvuruların durum değişikliğinde, havale değişikliği yapılmasını ve başvurulara ilişkin bilginin otomatik olarak aktarılmasını sağlayacak uyarı sistemi ile ilgili çalışmaların bilgi işlem birimince gerçekleştirildiği ve en kısa sürede devreye alınacağı bildirildi.

  6- Diplomatik Muafiyetler – Damga Vergisi hk. yazı yayımlandı

  Dolaylı temsilci sıfatıyla bir gümrük müşavirliği tarafından alıcı yabancı misyon olarak açılan antrepo beyannamelerinde ve yabancı elçilikler veya konsoloslukların kendileri veya misyon mensupları adına düzenlenen transit beyannamelerinde damga vergisi muafiyeti olduğuna ilişkin yazı yayımlandı.

  7- Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “bebek arabaları ve şasileri”nde dampinge karşı önlem devam edecek

  Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “bebek arabaları (8715.00.10.00.00)” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri (8715.00.90.00.00) ” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde yürürlükteki dampinge karşı vergi önleminin aynı şekilde devamına karar verildi.
  Bebek arabaları için 12 ABD Doları/Adet; bebek arabalarının şasileri için 8 ABD Doları/Adet olarak önlem devam edecek.

  8-TSE İthalat Ücret Tarifesi güncellendi

  TSE tarafından yapılan denetimlere ilişkin ücret tarifesi güncellendi.
  Aşağıda belirtilen Tebliğler kapsamı yapılan denetimlere ilişkin TSE tarafından güncellenen ücret tarifesi eklidir.
  Bazı Ürünlerin İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi
  CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ücretlerin İthalat Denetimi Tebliği Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi
  Gübre İthaline İlişkin Tebliğ Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi
  Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi

  9- Ticaret Bakanlığı tarafından kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatı hakkında basın açıklaması yapıldı.

  Ticaret Bakanlığı tarafından kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatı hakkında basın açıklaması yapıldı.

  Bakanlığın açıklamasında son dönemde yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanarak 26/12/2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın, özellikle tüketim mallarının ithalatına izin verildiği yönünde hatalı yorumlar yapıldığı ifade edilerek, bu çerçevede kamuoyunun doğru bilgiye sahip olması için açıklama yapma ihtiyacı hasıl olduğu belirtildi.

  Atık olmayan kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatının Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi olması hususunda bir değişiklik olmadığı vurgulandı.

  Bu çerçevede, kural olarak kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik tüketim eşyasının ithaline izin verilmediğinin altı çizildi.

  10- İlave Gümrük Vergisi değişikliklerine ilişkin güncelleme

  Bilindiği üzere İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin 3351 sayılı Karar’da 2023 yılı için yapılan değişikliklere ilişkin 6626 sayılı Karar yayımlanmıştı.

  Bu kararla İGV ‘ye tabi eşya listesinde yapılan değişiklikler 3 ayrı listeyle düzenlendi.

  1 nolu listedeki GTİPler İGV’ye tabi eşya listesinden çıkarıldı.
  -2 nolu listedeki GTİPler İGV’ye tabi eşya listesine eklendi (karşılaştırma tablosu alttadır)
  -3 nolu listedeki GTİPlerde sınıflandırılan eşyanın ise İGV oranında artış yapıldı (karşılaştırma tablosu alttadır).

  İGV listesinden çıkarılan eşya listesine bakıldığında değişikliğin tarife korelasyonuna uğrayan GTİPlerden kaynaklandığı görülmekte olup 2022 yılında İGV’ye tabi olan ürünlerin 2023 yılında da İGV’ye tabi olduğu anlaşılmaktadır.

  1 nolu listedeki diğer GTİPler korelasyona uğramış halleriyle 2 nolu listede İGV’ye tabi olmaya devam edecek.

  Daha önce konuya ilişkin sirkülerimizde sehven İGV listesinden çıktığı belirtilen 2917.35.00.00.00 GTİPli “ftalik anhidrit” listede bulunmaktadır ve yüzde 5 oranında İGV’ye tabi olmaya devam edecektir.

  2 nolu listeyle İGV listesine eklenen ürünler korelasyon nedeniyle yeni GTİPleriyle listede yer almaktadır.

  3 nolu listede İGV oranı yükselen eşya grupları aşağıdaki gibidir;
  -Granit (680223 ve 680293)
  -Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) (7113)
  -Kuyumcu eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) (7114)
  -Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya(7115)
  -Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (7116)
  -Taklit mücevherci eşyası(7117)

  2 nolu listeyle İGV’ye tabi eşya listesine eklenen eşyanın bir kısmı korelasyona uğramış halleriyle İGV’ye tabi olmaya devam edecek. Diğer taraftan ilk kez İGV’ye tabi olacak eşya grupları aşağıdaki gibidir;
  – Gliserol
  – Dişçilik çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar
  – Çay-kahve karıştırıcı
  – Dil basma çubuğu
  – Kendinden yapışkan kağıt ve kartonlar
  – Mermer, traverten ve su mermeri
  – Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar
  – Mermer, traverten ve su mermerinden eşya
  – Diğer kalkerli taşlar
  – Diğer taşlar
  – Yanmaz dolgu levhaları
  – Seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; seramikten mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın); bitirme seramikleri:
  – Renkli camdan şişeler
  – Paslanmaz çelikten genişliği 500 mmyi geçmeyen soguk hadde yassı mamuller
  – Demir veya çelik tellerden ızgara, ağ ve kafeslikler
  – Toplu iğneler
  – Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)
  – Metal dökümden tamponlar
  – Metal dökümden olanlar diskli frenlere ait olanlar
  – Metal dökümden diğer frenlere ait olanlar
  – Metal dökümden debriyaj aksamları
  – Metal dökümden olanlar taşıt aksamları
  – Serum (infüzyon) setleri
  – Manifold setleri

  MEVZUAT NET SAYFASINDAN KISACA

  Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2022/41)

  Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Teknik Düzenlemeleri (Regülasyonlar) Listesine R-0 ve R-160 ila R-164 numaralı satırlar eklenmiştir.

  06.01.2023

  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)
  ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP i altında kayıtlı bebek arabaları ile 8715.00.90.00.00 GTİP i altında kayıtlı yalnızca bebek arabalarının şasilerine yönelik olarak dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; TRT Kurumu e-Bandrol uygulaması kapsamına; ticari maksatla ithal edilen ve yurt içinde imal edilen cep telefonları, taşıtlar ve televizyonlara ek olarak bilgisayar, tablet ve akıllı kol saatleri de eklendi; Bu cihazlardan seri numarası, IMEI numarası ve şasi numarası bulunmayanlar e-Bandrol uygulamasından yararlanamayacak; yurt içinde üretim yapan mükelleflerin e-Bandrol uygulamasından yararlanabilmeleri için ibraz edecekleri kapasite raporuna esas alınarak televizyon için yıllık 500 bin adet, bilgisayar, tablet ve akıllı kol saati cihazlarının her biri için yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine sahip olma şartı aranacak; TRT, yeni belirlenen üretim kapasitesi rakamlarını her bir cihaz türü için ayrı ayrı 4 katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak; Yapılan denetimlerde bandrole tabi cihazların IMEI numarası, şasi numarası veya seri numarasına ilişkin usulsüzlük tespit edilmesi halinde, hakkında tespit yapılan mükellef tespit tarihinden itibaren e-Bandrol uygulamasından yararlanamayacak. Bu durumda mükellefe fiziki bandrol verilecek; Bir yıl içinde 3 defa bandrolsüz cihaz satışının tespiti halinde, mükellefin e-Bandrol uygulamasına son verilecek ve mükellefe fiziki bandrol verilecek; Mükellef hakkında yapılan son tespit tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bandrole ilişkin herhangi bir olumsuz tespit olmaması halinde e-Bandrol uygulamasından tekrar yararlandırılabilecek.

  05.01.2023

  5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge
  Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulmasını, hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlara erişime, pazarda tutundurmaya ve pazar payını arttırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esaslar hk.

  03.01.2023

  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulabilecek; Antrepo beyannameleri de sadece elektronik ortamda verilecek; Transit rejiminde basitleştirme izinleri kapsamında Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilecek. Basitleştirme izin başvurularında Vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazı aranmayacak; Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde rejim kapatma başvurusu izin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılabilecek; Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında stajyer çalıştırabilecek ancak stajyerler gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri yapamayacak; Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde itirazların karara bağlanmasından önce eşyanın çekilmesi talep edildiğinde yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması gerekecek; Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit fazlası eşya getirilmesi usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasından çıkarılıp, geçici depolama yeri işleticilerince geçici depolama yeri stok kayıtlarının Yönetmeliğe uygun şekilde güncellenmemesi usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasında sayılacak; Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlarda bulunması gereken asgari bilgiler düzenlendi; Gümrük Antrepoları Yatırım izninde dikkate alınacak ödenmiş sermaye miktarları güncellendi……

  31.12.2022

  İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6625) (2023 Yılı)
  3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı değişiklikleri ve yeni I, II, III, IV, V, VI ve VII sayılı listeler ve EK:1 (Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ), GTS Ülkelerinin sektör ve eşya kapsamını gösteren listeler (EK-2), (EK-3) ve (EK-4) ve Tablo 1 (Bileşim Tablosu) Tablo 2 (Toplu Konut Fonu Tablosu) yayımlanmıştır.

  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/6)

  8425.41.00.00.00 gtipli servis istasyonları veya garajlarda kullanılan maksimum kaldırma yüksekliği en az bir metre ve üzeri olan sabit kriko sistemleri ve 8479.89.97.90.11 gtipli lastik sökme ve takma makinalarının ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulanacak. (Yürürlük; 30.01.2023)

  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır (Alerji ürünü, Gerçek kaynak fiyat belirleme, Özel şarta tabi tutulan ürünler, İstisnai gerçek kaynak fiyat artışları).

  İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin ekinde Tip onayıyla ilgili olarak bu Yönetmeliğin uygulanması için zaman çizelgesi başlıklı tabloda yer alan 31.12.2022 tarihi 31.3.2023 olarak değiştirilmiştir.

  İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6626)
  3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda yer alan İlave Gümrük Vergisine tabi ürün listelerinde (Ek-1, Ek-2 ve Ek-3) değiştirildi; Karara tarife kontenjanı kapsamında 0 ya da indirimli gümrük vergisi ile ithal edilen eşyaya ve yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacağına dair fıkra eklendi; TPS-OIC kapsamında gerçekleştirilen ithalatta Diğer Ülkeler sütununda gösterilen ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağına dair geçici madde eklendi.

  30.12.2022

  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 6622) (2023 Yılı Tarife Cetveli)
  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2023 Yılı Tarife Cetveli ) (gümrük tarife cetvelinde kullanılan ölçü birimleri, gümrük tarife istatistik pozisyonları, tarife yorum kuralları, tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallar…)
  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ (No: 2022/49)

  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2023 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri hk.

  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2022/50)

  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince 2023 yılında hizmet bedelleri hk.

  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2022/51)

  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince 2023 yılı için uygulanması gereken gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri hk.

  Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2022/52)

  Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile 26 ncı maddesine göre 2023 yılında uygulanacak uygunluk belgesi ve hizmet bedelleri hk.

  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2022/53)

  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ve Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesi gereği 2023 yılı Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Hizmet bedelleri hk.

  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  2015/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile gözetim uygulamasına tabi 8431.49.20.29.00 ve 8431.49.80.00.00 GTİP altında yer alan Metal/Kauçuk ekskavatör paletleri ve bunlara ait zincir ve/veya pabuçlar gözetim uygulaması kapsamından çıkarılmıştır.
  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)

  Damga vergisine tabi kağıtlar için maktu vergiler, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanacak oran ve miktarlar Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91)

  492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve artırılan bu tutarlar 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)
  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; engellilik derecesi %90 veya üzerinde olanların ÖTV ödemeksizin iktisap edebilecekleri taşıtların gümrüklenmiş bedeli 450.500 TL den 1.004.200 TL ye çıkarılmıştır.
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44)

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması başlıklı (III/B-3) bölümüne yapılan ekleme ile; indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2023 yılı için 57.300 TL olarak belirlenmiştir.

  29.12.2022

  Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle, 2023 yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri yeniden belirlendi; İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 22.610 TL yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

  Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe eklenen geçici madde ile 2023 yılı için harmanlama yükümlülüğü oranı yüzde 2 (V/V) olarak uygulanacak.

  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1)
  2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan, kanuna aykırılık halinde 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezaları hk.

  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:?116)

  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı görev ve yetkileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Sağlık Bakanlığı – Ruhsatlandırma ve lisans bedeli başlıklı 384 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

  Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Özel Amaçlı Taşıt, Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı, Tescile yetkili kuruluşlar, Araçların tescil işlemleri, Araç tescil belgesi ve geçerliliği, Engellilere ait araçların tescili, Satış veya devir işlemi yapılan araçların noterler tarafından tescili, Araçlar üzerinde yapılan değişikliklerin bildirilmesi ve tescili, Geçici trafik belgeleri ve geçici plakaların verilme esasları, A Geçici trafik belgesi ve geçici plakalar….).
  Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
  Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esaslar hk.

  28.12.2022

  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/10)
  2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Dondurulmuş Soğan (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) (GTİP:0710.80.95.00.11) ve Dondurulmuş Patatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç) (GTP:2004.10) eklenmiştir.

  4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

  Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanacak para cezaları

  5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanacak idari para cezalarının limitleri hk.
  5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
  5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları limitleri hk.

  6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları hk.
  Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğin İmza oluşturma ve doğrulama verileri ile özetleme algoritmalarının geçerlilikleri 31/12/2025 tarihine uzatılmıştır.

  Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/1/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6615)
  2023 yılında uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarları hk.
  Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6614)

  Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 6/4/2018 tarihli ve 2018/12 sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

  Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 7429
  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

  27.12.2022

  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2023 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No:?2023/1)

  4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 1/1/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere 105.688 TL (yüzbeşbinaltıyüzseksensekizlira) olarak belirlenmiştir.
  Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (AB/2015/504) te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  AB/2015/504 sayılı Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.

  Tarım ve Orman Araçlarının ve Motorlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2018/985)

  Tarım ve orman araçlarının, bu araçların montajı ve motor performansı üzerindeki etkileri bakımından motorlarının ve bunların aksamları, sistemleri ve ayrı teknik ünitelerinin onayı için çevre, tahrik ünitelerinin performansı ve izin verilen dış gürültü seviyelerine ilişkin ayrıntılı teknik şartların ve bu belirtilen gerekliliklere uygunluğunu değerlendirmek için gerekli olan test prosedürlerinin, Tip onay prosedürleri ve üretimin uygunluğuna ilişkin ayrıntılı gerekliliklerin belirlenmesi hk.

  Tasarruflu Yazı ve Genelgeler

  Yeni Eklenenler

  04.01.2023

  Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 04.01.2023 tarihli 081573130 sayılı yazısı (Dış Ticarette Ürün Güvenliği ve Denetimi İşlemleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesine İlişkin Genelge)
  Dış Ticarette Ürün Güvenliği ve Denetimi İşlemleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesine İlişkin Genelge
  Genelge No: 2023/2 (Hariçte İşleme İzni (YYS-Sivil Havacılık ve Savunma Sanayi))

  2018/11 sayılı TPS-Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) konulu Genelgeye eklenen maddeye istinaden; Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi ve rapor düzenlemeye yetkili sivil havacılık ve savunma sanayi sektöründe üretim ve montaj gibi teknik alanda faaliyet gösteren kuruluşların Bakanlığımıza yapacağı başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Bakanlıkça uygun görülen firmalar tarafından, 1095 kodlu TPS-Hariçte İşleme İzni (YYS-Sivil Havacılık ve Savunma Sanayi) adlı belge gümrük işlemlerinde kullanılabilecektir.

  03.01.2023

  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 maddesi gereğince (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (2023 Ocak) – (Yürürlük; 03/01/2023)

  TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, 03/01/2023 tarihinden geçerli olmak üzere (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallar için uygulanacak asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

  02.01.2023

  Genelge No: 2023/1 (TPS-TİM-1086-Birlik Kripto Onay Numaraları)
  5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ihracat beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik kripto onay numaralarının Tek Pencere Sistemine alındığı hk.

  Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün 02.01.2023 tarihli 81451226 sayılı yazısı (Sınır Ötesi Elektronik Ticaret)
  Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İstatistiklerinin (E-Ticaret) halihazırda işlem gören geleneksel dış ticaret verilerinden ayrıştırılması ve ölçülmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığınca Detaylı Beyan Modülünün kalem ekranındaki genel bilgiler bölümüne Sipariş Türü Kodu başlığı altında yeni bir kutucuk eklenmesi ve Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Rehberi hk.

  31.12.2022

  a İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6626)
  3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda yer alan İlave Gümrük Vergisine tabi ürün listelerinde (Ek-1, Ek-2 ve Ek-3) değiştirildi; Karara tarife kontenjanı kapsamında 0 ya da indirimli gümrük vergisi ile ithal edilen eşyaya ve yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacağına dair fıkra eklendi; TPS-OIC kapsamında gerçekleştirilen ithalatta Diğer Ülkeler sütununda gösterilen ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağına dair geçici madde eklendi.

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 31.12.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı Genelgesi (Atık İthalatı)

  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithaline izin verilen bazı tehlikesiz atıkların ithalatını yapacak atık geri kazanım/geri dönüşüm tesislerine düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu ile ithal edilecek atıkların özelliklerine ilişkin usul ve esaslar.

  29.12.2022

  Kimya ve Toprak Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi
  Kimya (kimyasallar ve kimyasal ürünler, plastik, kauçuk, eczacılık ürünleri vs.) ve toprak (çimento, cam, seramik ürünleri ile diğer metalik olmayan mineral ürünler) ürünlerinin ihracatı ile ihracat sayılan satış ve teslimine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi tedbirlerinin uygulama usul ve esasları hk.

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Standardları Enstitüsü İthalat Merkezi Başkanlığının 29.12.2022 tarihli 365406 sayılı yazısı (İthalat Denetimlerinde Havale Değişiklikleri Hk.)
  TAREKS tarafından TSE İthalat Merkezi Başkanlığı denetimine yönlendirilen başvurularda, başvuruyu inceleyen teknik inceme uzmanlarının başvuru ile ilgili işlemler devam ederken izin ve sağlık sebepleri ile görevde olmadıkları sürelerde, ilgili başvuruların yeni uzmana havale edilmesi süreci hk.

  23.12.2022

  Genelge No: 2022/18 (A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri)
  A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2023 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri hk.

  22.12.2022

  Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.12.2022 tarihli ve 80982054 sayılı yazısı (Diplomatik Muafiyetler – Damga Vergisi)
  Dolaylı temsilci sıfatıyla bir gümrük müşavirliği tarafından alıcı yabancı misyon olarak açılan antrepo beyannamelerinde ve yabancı elçilikler veya konsoloslukların kendileri veya misyon mensupları adına düzenlenen transit beyannamelerinde damga vergisi muafiyetinin sağlanması hk.