Gümrükte Tanımlar

 • Gümrükte Tanımlar

  Bu yazımla beraber Gümrük’te Bir seri dizisine başlıyorum ve Dış Ticaret Gümrük sektöründe bunları biliyor musunuz başlığı altında pratik ve uygulama terimlerini sizlere aktarmak istiyorum. Kelimelerin gücü her anlamda bizleri ifade eden ve günlük hayatımızda; Gönderici =Mesaj=Alıcı Üçgeninde dilek duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa iletiriz. Bu etkileşim sonucundan bir olay örgüsünün etrafında tanımların terimleri ve teknik bilgilerin iyi anlaşılması ve bilinmesi gereklidir.

  Akademik ve teorik kitapların çoğu zamanla Tanımlarla başlar olayı anlatır sonuca bağlar. Bir durumu anlayabilmemiz için öncelikle tanımların ne olduğu bilinmesi ve ileride o tanım ve kelimelerle bizlere cümleler kurdurup olaylar anlatılmaya başlanır. Bu düzlemden yola çıkarak Gümrük Sektöründe bazı tanımların örneklendirilerek anlatılması ve tanımların daha anlaşılabilir olması aynı dili konuşabilmemiz adına önemli bir adım olacağı düşüncesindeyim.

  Bunlardan bazıları şu şekildedir;

  EŞYA BEYANNAMESİNİN KONTROLÜ;Gümrüğün, ilgili kişilerin elinde bulundurduğu defter, kayıt, iş sistemleri ve ticari verilerin incelenmesi yoluyla beyanların doğruluğu ve gerçekliğinden emin olmak için aldığı tedbirdir.

  TİCARİ SAHTECİLİK;Ticari eşya hareketlerinden alınan vergi/resim/harçları ödemekten kaçınmak ya da kaçınma girişiminde bulunmak;veya ticari eşyaya uygulanan her tür yasaklama ya da kısıtlamadan kaçınmak ya da kaçınma girişiminde bulunmak veya usulü gereği hak etmeksizin, her tür geri ödeme, sübvansiyon ya da diğer para ödemesini almak ya da alma girişiminde bulunmak, meşru ticari rekabet prensibine ve uygulamasına zarar verecek mahiyette, yasa dışı ticari fayda sağlamak ya da sağlama girişiminde bulunmak amacıyla işlenen; gümrüğün, uygulamakla sorumlu olduğu kanuni ya da düzenleyici hükümlere karşı işlenen her tür suç olarak tanımlanır.

  TELAFİ EDİCİ ÜRÜNLER;Bazı ülkelerde, duruma göre, cins, nitelik ve teknik özellikler bakımından, geçici olarak dâhilde işleme rejimine ya da geçici olarak hariçte işlemeye tabi eşyaya benzer ithal, ihraç edilen eşya ya da yurt içi eşyanın muameleye tabi tutulmasından elde edilen ürünler, telafi edici ürünler olarak kabul edilmektedir (eşdeğer eşyayla mahsup etme).

  GÜMRÜK NEDİR ;Gümrük mevzuatının ve vergi ve resimlerin toplanmasından sorumlu olan ve eşyanın ithali, ihracı, dolaşımı ya da depolanmasıyla ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklerin uygulanmasında da sorumlu bulunan Kamu Kuruluşunu ifade eder.

  İKİ HAT SİSTEMİ (KIRMIZI/YEŞİL) ;Varışta, yolcuların, iki tür hat arasında seçim yaparak gümrük beyannamesi hazırlamalarına izin veren basitleştirilmiş gümrük kontrol sistemi. Bu hatlardan yeşil sembollerle teşhis edileni, miktar ya da kıymet bakımından, izin verilen vergiden muaf olanları aşmayan ve ithalat yasağı ya da kısıtlamasına tabi olmayan eşyayı taşıyan yolculara yöneliktir. Kırmızı sembollerle teşhis edilen diğer hatsa, diğer yolcular için düşünülmüştür. 

  Not :Bu sistemin amacı, bagajların gümrük işlemlerinin ve yolcu akışının hızlı bir şekilde yerine getirilmesini kolaylaştırmaktır.  

  KARA PARA AKLAMA;Kara para aklama, yasadışı gelir kaynaklarının, bu kaynakları meşru gibi göstermek amacıyla, mali işlemler ya da diğer yöntemlerle gizlenmesi sürecidir. 

  TEK PENCERE ;Ticaret ve taşımacılıkla ilgili tarafların, mevzuatta yer alan ithalat, ihracat ve transite ilişkin tüm koşulları karşılamak amacıyla tek bir giriş noktasında standart bilgi ve belgeleri sunmalarını sağlayan sistem. Bu bilgilerin, elektronik ortamda olması halinde, tek tek veri unsurlarının bir seferde ibrazı gereklidir .

  SPESİFİK VERGİ VE RESİMLER;Kıymet dışında bir temele dayalı olarak hesaplanan vergi ve resimler.

  Not:Bu vergi ve resimlerin hesaplanmasında yararlanılan temel, örneğin brüt ya da net ağırlık, eşya kalemlerinin sayısı, hacim, uzunluk, hacmen alkol oranı olabilir. 

  GÜMRÜK MÜHRÜ;Güvenli bir şekilde birbirine iliştirilen mühürle kilitleme tertibatından oluşan düzenek. Gümrük mühürleri, genel olarak, mühürlü eşyaya izinsiz müdahalede bulunulmasını önlemek ya da bu eşyaya izinsiz müdahalede bulunulmasına dikkat çekmek amacıyla, (özellikle gümrük transit rejimi gibi) gümrük rejimleriyle bağlantılı olarak takılmaktadır.

  Not:Gümrük mühürleri, genel olarak, ambalajlara, konteynerlere, taşıma araçlarının yük bölmelerine vb. takılmaktadır. Mühürler, eşyanın tanımlanması amacıyla da kullanılabilmektedir. 

  GÜMRÜK SAHTECİLİĞİ;Kişinin, gümrüğü aldatması ya da aldatma girişiminde bulunarak vergi ve resimleri ödemekten ya da Gümrük mevzuatının belirlediği yasaklama ya da kısıtlamaların uygulanmasından tamamen ya da kısmen kaçınması ya da gümrük mevzuatına aykırı şekilde yarar sağladığı ya da yarar sağlama girişiminde bulunmak suretiyle gümrük suçu işlemesi anlamına gelmektedir.

  GÜMRÜK İŞLEMLERİ;Gümrük mevzuatına uygunluğu sağlamak amacıyla, ilgili kişi ve gümrüğün gerçekleştirmesi gerekli tüm muameleler .

  Not:Bu işlemler, bitki sağlığı, veterinerlik, göç, nakit para ve lisanslama düzenlemeleriyle ilgili işlemleri içerebilir. Muhtelif gümrük usul ve uygulamalarıyla bağlantılı gümrük işlemleri, Kyoto Sözleşmesi kapsamında ele alınmaktadır

  Bu yazımda genelde gümrüklerde karşılaşılan gümrükte kullandığımız terimleri ele aldım diğer bir yazımda gümrüklerde vergisel tanımlamaları ele alacağım Sizlere Gümrüklü günler diliyorum.