Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Ticaret Bakanlığından:

  MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “ç) Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,”

  MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.