Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından:24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı R.G’de yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gümrük yönetmeliğinde bazı değişiklikler oldu.

Bu konuda biz de bir açıklama yapmak istedik çünkü bahse konu değişiklikler ihracat serbest dolaşıma giriş esnasında mükelleflerin lehine bazı düzenlemeler içeriyor;

Öncelikle İthalat ile alakalı çok önemli bir gelişme var;

2017/10926 Sayılı Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar ve İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları içeren 2017/4 sayılı tebliğ yürürlükten kaldırıldı ve yerine yönetmeliğin 205. Maddesinin 4. Fıkrasına “ç” bendi getirildi. Buna Göre;

Avrupa topluluğundan yapılacak ithalatlarda ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük alınmaması için ATR eşliğinde gelmeleri yetecek ve eskisi gibi menşe belgesi, ihracatçı beyanı vs aranmayacak…

Yalnız dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu madde bütün ilave gümrük vergilerini kapsamakta ancak ek mali yükümlülük olarak yalnızca 10926 sayılı kararda geçenleri kapsıyor.

Biz zaten ilk günden beri ilave gümrük vergisinin Gümrük Birliği Kararının 1. KISIM madde 3/1’e istinaden hiç alınmamasını savunuyoruz. En azıdan yeni düzenleme ile Avrupa Topluluğu menşelilerde kendimizi ispat etme zorunluluğumuzu kaldırıyor. Umarız ileride tamamen kaldırılır.

Bizi kafamıza takılan bir husus ta bu durumun suistimale açık olması. Avrupa’dan üçüncü ülke menşeli, ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüğe tabi eşyayı ithal ederken bu şekilde vergiden kaçınmak çok kolay oluyor. Bu durum gümrük idarelerini insiyatif almak zorunda bırakıp makul şüpheyle bir çok işlem için menşe ibrazı istemeye zorlayabilir.

Maalesef birçok yasal düzenlemede olduğu gibi bu düzenlemede de mükelleflerin iyi niyetli ve gümrük idarelerinin mükelleflere karşı anlayışlı olması çok önemli.

2. olarak Kağıtsız ortamda ihracat ile ilgili gerekli düzenlemeler yönetmeliğe işlenmiş.

Ancak genel müdürlüğün “Kağıtsız İhracat İşlemlerine İlişkin Yükümlü Kılavuzu” yayınlaması, gümrük müdürlüklerine orijinal beyanname nüshası istenmemesi gerektiği yönünde yazı yazması ve son olarak yönetmeliğe de eklemesine rağmen uygulamanın geçerli olduğu gümrüklerde orijinal beyanname istenebiliyor. Ayrıca ihracatçıların Exim Bank kredisi gibi teşviklerden yararlanabilmesi için halen orijinal nüshalar gerekmekte.

Sistem iyice oturduğunda mükelleflerin dikkat etmesi gereken bir husus var. Gümrük yönetmeliğinin 114. Maddesine eklenen 9. Fıkra ile ihracatta orijinal belgeleri ileride olabilecek bir denetlemeye karşın saklama yükümlülüğü ihracatçıya verilmiş.

Y. Kurulu üyesi Uğuray Doğruer