Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.04.2024 t. 32523 s. R.G.)

 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.04.2024 t. 32523 s. R.G.)

  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.04.2024 t. 32523 s. R.G.)

  Ticaret Bakanlığından:

  MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “(5) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yazılım hizmeti sunmak suretiyle aracılık eden kişiler tarafından sağlanan yazılımlar kullanılarak yapılacak olması halinde, söz konusu yazılım hizmetini sunan hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken usul ve esaslar ile bu kişilerin sistemlerinin sahip olması gereken teknik yeterlilikler Bakanlıkça belirlenir.”

   

  Eklenen yönetmelik maddesi;

   

  Gümrük Beyanı

  Gümrük beyannamesi nin nasıl düzenlenmesi ile alakalıdır.

   

   

  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 320 nci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

   

  Kaldırılan Madde;

  Nakil ve devir

  MADDE 320 

  (6) Ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi eşyanın, bir hak sahibinden diğerine devri yalnızca eşyanın devredildiği hak sahibinin kayıt yoluyla beyan izni kapsamında devrolunan eşyayı ilgili rejime tabi tutmasıyla mümkündür. 149 uncu maddede de belirtildiği şekilde eşyanın kayıtlara girişi ve gümrük idarelerine bildirim, eşyanın devralan kişinin tesislerine ulaşması üzerine yapılır. Tamamlayıcı beyan verilmesine gerek yoktur.

   

   

  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 335 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “(1) Elleçleme izin başvuruları denetleyici gümrük müdürlüğüne yazılı olarak ve her işlem için münferiden yapılır. Bu başvuru, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları içermek zorundadır. Başvuru, elleçlemenin antrepo içerisinde yapılmasının talep edilmesi halinde denetleyici gümrük müdürlüğünce, elleçlemenin antrepo dışında yapılmasının talep edilmesi halinde gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.”

  “(3) Antrepo açma ve işletme izin belgesinde gösterilecek elleçleme izni başvurularında aşağıdaki şekilde işlem yapılır:

  a) Başvuru, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları içermek zorundadır.

  b) Elleçlemenin antrepo içerisinde yapılmasının talep edilmesi halinde, başvuru denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır ve gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır.

  c) Elleçlemenin antrepo dışında yapılmasının talep edilmesi halinde, başvuru denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır. Başvuru, gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bölge Müdürlüğüne iletilir ve Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.

  ç) Elleçleme izninin verildiği idarece, antrepo açma ve işletme izin belgesine; elleçlemeye konu eşya ile ilgili olarak eşyanın mahiyeti, cinsi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile ilgili bilgileri içeren liste eklenir.

  d) Elleçleme izninin verildiği durumlarda, ilgili antrepo beyannamesi hakkında denetleyici gümrük müdürlüğüne bilgi verilir.”

  “(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenir.”

   

   

  Değiştirlen Madde;

   

  Antrepoda

  Elleçleme işlemleri için başvuru

   

  MADDE 335- (1) Elleçleme izin başvuruları denetleyici gümrük idaresine yazılı olarak ve her olay için münferiden yapılır. Bu başvuru, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları içermek zorundadır. Başvuru, idare amirince uygun bulunduğu takdirde gerekli izin verilir.

   

  (3) Antrepo işletme izin belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda izin belgesine; elleçlemeye konu eşya ile ilgili olarak eşyanın mahiyeti, cinsi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile ilgili bilgileri içeren liste eklenir. Bu durumda, antrepoda veya geçici çıkış yapılmak suretiyle antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinde; ilgili antrepo beyannamesi hakkında denetleyici gümrük idaresine bilgi verilmesi yeterli olup ayrıca elleçleme izni alınması gerekmez.

   

   

  MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan “veya serbest dolaşıma giriş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

   

   

  Değiştirlen Madde;

   

   

   

  Rejimlere geçişlerde uygulanacak hükümler


   
  MADDE 344- (1) Antrepo rejimine tabi olan veya olmayan eşyanın dahilde işleme ya da gümrük kontrolü altında işleme rejimine yahut bu rejimlerden antrepo rejimine veya dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimlerini sona erdiren yeni rejimlere geçişlerinde aşağıdaki beyan usullerine ilişkin hükümler uygulanır;

   

  ç) Antrepolarda işleme tabi tutulan, dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi değişmemiş eşya veya işlem görmüş ürünlerin;

  1) Yeniden ihraç işlemine tabi tutulmasında, 166 ncı maddede belirtilen kayıt usulü,

  2) Serbest dolaşıma sokulmasında, 149 uncu maddede öngörülen kayıt yoluyla beyan usulü,

  3) Yeniden ihracat veya serbest dolaşıma giriş dışında başka bir rejime tabi tutulmasında ilgili normal veya basitleştirilmiş usule ilişkin hükümler,

  uygulanır.

   

   

   

  MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 516/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “(3) Bir gümrük müdürlüğü denetimindeki geçici depolama yerinin aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir gümrük müdürlüğüne bağlanması talebine ilişkin başvuru geçici depolama yerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yapılır. Bölge müdürlüğü, başvuruyu görüşü ile birlikte Bakanlığa iletir. Söz konusu başvuru Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

   

  Yeni Eklenen Maddenin konusu

   

  Sahibinin talebi üzerine geçici depolama yerinin devri veya kapatılması

  Geçici depolama yerinde yapılacak değişiklikler

   

   

  MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 523 üncü maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “antrepo izninin geçerlilik süresinin bitimine kadar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

   

   

  Değişiklik yapılan madde;

   

  Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması;

  (11) Devrin şirket birleşmesi, bölünmesi veya tür değiştirmesi nedeniyle gerçekleşmesi halinde 518 inci maddenin sekizinci fıkrası hükmü uygulanmaz ve antrepoyu devretmek isteyen eski işleticinin antreponun fiziki alanına ilişkin sağladığı mevcut koşulların antrepo izninin geçerlilik süresinin bitimine kadar korunması yeterlidir. Sadece antrepo işletme izninin devredilmesi durumlarında devralmak isteyen işleticinin antreponun fiziki alanına ilişkin mer’i mevzuatla getirilen şartları yerine getirmesi gerekir.

   

   

  MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 524 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

  “(3) Bir gümrük müdürlüğü denetimindeki antreponun aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir gümrük müdürlüğüne bağlanması talebine ilişkin başvuru bölge müdürlüğüne yapılır. Bölge müdürlüğü, başvuruyu görüşü ile birlikte Bakanlığa iletir. Söz konusu başvuru Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

   

   

  Değişiklik yapılan madde;

  Antrepolarda yapılacak değişiklikler ile ilgilidir.

   

  MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 527 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1.000.000” ibaresi “3.000.000” şeklinde, (b) bendinde yer alan “500.000” ibaresi “1.000.000” şeklinde, (c) bendinde yer alan “500.000” ibaresi “1.000.000” şeklinde ve (ç) bendinde yer alan “20.000.000” ibaresi “40.000.000” şeklinde değiştirilmiştir.

   

  Değişiklik yapılan madde;

   

  Antrepo işleticilerince yararlanılacak götürü teminat

   

  (2) Antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:

  a) 1.000 m² veya 2.000 m³’e kadar olanlar için 1.000.000 TL.

  b) 1.000 m²’den sonraki her 1.000 m² için 500.000 TL (1.000 m²’nin altındaki artışlar 1.000 m²’ye tamamlanır).

  c) 2.000 m³’den sonraki her 2.000 m³ için 500.000 TL (2.000 m³’ün altındaki artışlar 2.000 m³’e tamamlanır).

  ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL’yi aşması durumunda aşan miktar dikkate alınmaz.

   

   

   

  MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “(7) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların ortak ve çalışanları, hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi açıklayamazlar. Ancak, adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma durumunda bu hüküm uygulanmaz.

  (8) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak kullandıkları bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her türlü tedbiri almak zorundadır. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerekir.

  (9) Sekizinci fıkrada yer alan sözleşme şartını yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlerin, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez.”

   

   

  Ekleme yapılan madde Gümrük müşavirinin yükümlülükleri ile ilgilidir

   

   

  MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “885” ibaresi “1.330” şeklinde değiştirilmiştir.

   

   

  Tahlile itiraz ve ikinci tahlil ile ilgilidir

  Madde 588 – (1) c) İdarece yapılan inceleme sonunda, itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu tespit olunursa, ikinci tahlil için numune başına 885 TL ücret alınır.

   

   

  MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin EK-24’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

   

  Değişiklik yapılan EK-24 liste Laboratuvara tabi eşyaların tahlil ücretleri ile ilgilidir.

   

   

  MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin EK: 80’inin III. Antrepolarda Bulunan Kamera Sistemleri başlıklı bölümünün A-Genel Özellikler başlığı altında yer alan 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

   

   

   

  Kaldırılan Madde;

  ANTREPO AÇMA VE İŞLETME KOŞULLARI İLE ARANAN BELGELER

  III. ANTREPOLARDA BULUNAN KAMERA SİSTEMLERİ

  1. GENEL ÖZELLİKLER

  24- Yapılacak çalışmanın uzun ömürlü ve bakımının sağlıklı olarak yapılabilmesi, ayrıca uyumluluk ve istikrarlı bir yapıda çalışması için kullanılacak IP kameralar, IP video kayıt ve yönetim cihazları ve İzleme ve Yönetim Yazılımının aynı üreticiye ait olması,
   gereklidir.

   

   

  MADDE 13- Bu Yönetmeliğin;

  a) 8 inci maddesi yayımı tarihinden üç ay sonra,

  b) 9 uncu maddesi ile 563 üncü maddeye eklenen sekizinci ve dokuzuncu fıkralar yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün,

  c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

  yürürlüğe girer.

   

  MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

   

   

   

  ÖZET, KISACA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

   

  – Gümrük Beyanının, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yazılım hizmeti sunmak suretiyle aracılık eden kişiler tarafından sağlanan yazılımlar kullanılarak yapılacak olması halinde, yazılım hizmetini sunan hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek;
  – Elleçleme başvurusu, elleçlemenin antrepo içerisinde yapılmasının talep edilmesi halinde denetleyici gümrük müdürlüğünce, elleçlemenin antrepo dışında yapılmasının talep edilmesi halinde gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılacak;
  – Bir gümrük müdürlüğü denetimindeki geçici depolama yerinin veya antreponun aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir gümrük müdürlüğüne bağlanması talebine ilişkin başvuru geçici depolama yerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yapılacak, başvuru Bakanlıkça sonuçlandırılacak;
  – Antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat miktarları artırıldı;
  – Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların ortak ve çalışanları, hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi, adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma dışında, açıklayamayacaklar;
  – İkinci tahlil için numune başına 1.330 TL ücret alınacak;
  – Gümrük laboratuvarları tahlil ücretleri listesi (EK 24) değiştirildi;
  – Antrepo açma ve işletme koşulları ile aranan belgeler ekinde (EK 80) Antrepolara kurulacak kameraların genel özelliklerinden yapılacak çalışmanın uzun ömürlü ve bakımının sağlıklı olarak yapılabilmesi, ayrıca uyumluluk ve istikrarlı bir yapıda çalışması için kullanılacak IP kameralar, IP video kayıt ve yönetim cihazları ve İzleme ve Yönetim Yazılımının aynı üreticiye ait olması şartı kaldırıldı.