Gümrük Kıymetinde Bilinen Doğrular ve Yanlışlar

 • Gümrük Kıymetinde Bilinen Doğrular ve Yanlışlar

  Gümrük Mevzuatımızda vergilendirmeye etkileyen üç unsur vardır bunlardan birincisi Eşyanın Gümrük Kıymeti İkincisi Eşyanın Menşei üçüncüsü Eşyanın Tarifesidir. Eşyanın Gümrük Tarifesi ilk belirlenen unsurdur. Tarifenin belirlenmesi neticesinde Eşyanın sair mevzuat kapsamında Gümrük dışında yapılan uygunluk kontrolleri için ön  izin belgeleri alınmasında doğru bir şekilde işlem tesis edilecektir.Tarife kelimesi dilimize Tarif Bin marif’den gelmekle beraber etraflıca bir ticari eşyayı tarif etmek anlamına gelmektedir.Eşyanın Menşesi ise tercihli ve tercihsiz olmak üzere ikiye ayrılır burada anlatmak istediğim doğru bilinen bir yanlışı sürekli tekrar edince işlem doğru olmamaktadır.Doğru bilinen yanlışı açıklayalım Eşyanın tercihli menşei Uluslararası antlaşmalar ile belirlenmekte ;Örneğin Gürcistan ile aramızda sta kuralları geçerlidir bu sta iki taraflı Menşe Kümülasyonu dahilinde işlemler devam ettirilmektedir.Gürcistan ile Türkiye arasında Menşe kazanım kuralları için asla Gümrük Yönetmeliğindeki kurallar geçerli değil antlaşma eki kararlardaki listelerde menşe kazanım kuralları esas alınmalıdır.Tercihsiz menşei kuralları Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında belirlenmekle beraber menşe esas sorulan sorulardan bir tanesi eşyanız Tekstil eşyası ise (50 ila 63 fasıl) ticaret politikası önlemleri Gümrük yönetmeliği ekinde belirtilen işlem ve işçilikler aranacaktır.Yazımızın devamında Gümrük Kıymetini sona ayırmamızın nedeni vergilendirme bu aşamada başlıyor ve Gümrük kıymeti tespitine geçiyoruz.

  Gümrük Kanunu 23 ila 31 maddeleri Gümrük Kıymetinden bahseder Bu maddeler Gatt 7 maddesinden alınmış aynen Gümrük Kanunumuza derç edilmiştir.Gümrük Kanunumuz 23 maddesi derki; Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymettir.Maddeyi açacak olursak Tarife dışı düzenlemeler (Gözetim, korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları ve ithalat veya ihracat yasaklamaları gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı önlemleri,ifade eder) uygulanması amacıyla Gümrük vergisi (2,7 3,5 4,6 gibi ) hesaplanması suretiyle bulunur.

  İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.Bu madde ise 27 maddenin Gümrük kıymetine ilave edilecek unsurlar içermekle beraber 28 madde ise Gümrük kıymetine ilave edilmeyecek unsurları anlatmaktadır.Fakat burada Gümrük kıymetine eklenmeyen unsurlar hizmetin konusu olması nedeniyle Kdv matrahına dahil edilip kdv si alınması doğru işlem olacaktır.Eşyanın Gümrük kıymeti esas alınabilmesi için 3 kısıtlama vardır .bu kısıtlamaları Gümrük tarafından kabul edilmekle beraber bu kısıtlamalar dışında kısıtlamalar kabul edilmemektedir.Bu üç kısıtlama şunlardır;

  a) Eşyanın alıcısı tarafından elden çıkartılması veya kullanımı;

  – Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve bunların yetkili kıldığı merciler tarafından konulmuş olan,

  – Eşyanın tekrar satılabileceği coğrafi bölgeyi sınırlayan,

  – Eşyanın kıymetini önemli bir ölçüde etkilemeyen,

  Kısıtlamalar dışında, hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdır.

  Bu kısıtlamalara örnekler şunlardır;

  Anılan sektörün bu yıl döviz kurlarında baş gösteren artışın piyasayı olumsuz yönde etkilediği, bu artış sonucunda firmaların iş makinası satışlarının düşerek antrepodaki stokların arttığı şeklindeki verdiği bilgiler değerlendirildiğinde; 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonunda yer alan iş makinalarından 2019 yılında üretilenlerin 31/12/2019 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 29/02/2020 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 2 ve 7 nci maddelerine istinaden uygun görülmüştür.

  Bir otomobil satıcısının bir alıcıdan, bu otomobilleri, model yılının başlangıcını ifade eden belli bir tarihten önce satmaması veya teşhir etmemesini talep etmesi bu tür bir kısıtlamaya örnektir.

  Satıcının ithal eşyasının fiyatını, alıcının kendisinden belli miktarlarda başka eşyalar alması koşuluna bağlı olarak belirlemesi örnektir.

  İthal eşyasının fiyatının, bu eşyanın alıcısının satıcıya sattığı eşyanın fiyat veya fiyatlarına bağlı olması bu tür bir kısıtlamaya örnektir.

  Gümrük kıymetinin tespiti için öncelikle örneklemeler üzerinden devam edelim CFR Kıymetimiz 100 TL ,Yurt dışı gider 10 TL ,Royalti Lisans 5 TL ,Sigorta 5 TL  olsun eşyamızın Gümrük Kıymeti bu duruma göre 100+10+5+5=120 TL Olacaktır .Eşyamızın %5 Gümrük vergisi olduğunu düşünelim bu hesaplamaya göre 120 %5 ‘i 6 TL yapar ve Gümrük Kıymetinden Gümrük vergisi hesaplama metodunu öğrenmiş olduk .Burada önemli olan unsur Teslim şekilleri ve ödeme şekillerinin iyi bilinmedir.Her zaman CIF Kıymet Gümrük kıymeti olarak düşünülmemelidir.Yurt dışı gider ve yurt içi gider beyanları doğru yapılmalıdır.Yurt  dışı gider olarak Cıf kıymetin üzerine eklenen giderler  Genelde Komisyon ve Tellaliye Demuraj Giderleri,Royalti Lisans,Faiz Masrafları eklenerek beyan edilir.

  Yurt içi giderler sekmesi KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu mal bedeli üzerinden beyan edilir)Kültür Bakanlığı Hesabına Yatırılan Kesinti,Tahmil Tahliye Liman Giderleri Depolama Giderleri,Banka Masrafları Çevre Katkı Payı ,Damga vergisi Kdv matrahına girmesi gereken giderlerdendir.Yurt dışı ve Yurt içi sekmelerinin ve teslim ödeme şekillerinin doğru bilinmesi durumunda Gümrük Kanunu 27 maddesinde yer alan Gümrük Kıymetine eklenecek giderlerin tespit edilmesi ayrıca Gümrük Kanunu 28 maddesinde yer alan Gümrük kıymetine girmeyecek giderlerin iyi tespit edilmesidir.

  Gümrük Kanunu 27 maddesinde yer alan Gümrük Kıymetine eklenecek unsurlardan bazıları şunlardır;

  a) Satın alma komisyonları dışındaki komisyonlar ve tellâliye,(Satın alma komisyonları Kdv matrahına eklenir)

  b) Gümrük işlemleri sırasında söz konusu eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların maliyeti,

  c) İşçilik ve malzeme giderleri dahil ambalaj bedeli

  d) İthal eşyasına katılan malzeme, aksam, parça ve benzerleri,

  e) İthal eşyasının üretimi sırasında kullanılan araç, gereç, kalıp ve benzeri aletler,

  f) İthal eşyasının üretimi sırasında tüketilen maddeler,

  g) İthal eşyasının üretimi için gereken ve Türkiye dışında gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetleri

  h) Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu gereği, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fıyata dahil edilmemiş olan royalti ve lisans ücretleri

  l) İthal eşyasının tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkartılması ya da kullanımı sonucu doğan hâsılanın, doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal eden kısmı;

  m) Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderleri dahil edilir.Bu durumlarda fiilen ödenen veya ödenecek fiyata yapılacak ilaveler için nesnel ve ölçülebilir veriler esas alınır. Gümrük kıymetinin belirlenmesinde, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata bu maddede öngörülenler dışında hiçbir ilave yapılamaz.

  Eşyanın Gümrük Kıymetine Dahil edilemeyecek unsurlar;

  a) Eşyanın, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ile Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri,

  b) Sınai tesis, makina veya teçhizat gibi, ithal eşyası için ithalattan sonra yapılan inşa, kurma, montaj, bakım veya teknik yardıma ilişkin giderler,

  c) İthal eşyasının satışıyla ilgili olarak bir finansman anlaşması uyarınca alıcı tarafından üstlenilen faiz giderleri;

  d) İthal eşyasının Türkiye’de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler;

  e) Satın alma komisyonları;

  f) Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye’de ödenecek ithalat vergileri

  Katma değer Vergisi matrahına dahil edilerek beyan edilir.Dahil edilemeyecek unsurların genel anlamda Gtip olmaması hizmet olmasından dolayı Gümrük kıymetine girmediği mütaala edilmektedir.

  Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde ayrıca Gümrük Kıymetine Dahil edilmeyecek durumlar ise İthal eşyası için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, eşyanın antrepo masrafları ile antrepoda kaldığı sürece muhafazası için yapılan masraflar, fiilen ödenen veya ödenecek fıyattan ayrı olarak gösterilmeleri şartıyla gümrük kıymetine dahil edilmez.

  Eşyaya ilişkin fiilen ödenen veya ödenecek fiyat içerisinde, menşe ülkesi veya ihraç ülkesinde ödenen bir dahili verginin mevcut olması ve bu meblağın fiyatta alıcı lehine düzeltme yapılarak düşüldüğünün veya düşüleceğinin gümrük idaresine tevsiki ve idarece uygun bulunması halinde, gümrük kıymetine dahil edilmez.

  Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (iv) numaralı alt bendinin uygulanmasında, araştırma ve ilk dizayn taslak giderleri gümrük kıymetine dahil edilmez.

  Serbest dolaşımda olmayan eşya için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, bu eşyanın gümrük kıymetinin serbest bölgede kalış süreleri içinde depolanma ve muhafaza edilme masraflarını da içeren fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyata dayandığı hallerde ve söz konusu masraflar bu fiyattan ayrı olarak gösterildiği takdirde, gümrük kıymetine dahil edilmez.

  Serbest bölgede mutat elleçlemelere tabi tutulan eşyanın gümrük vergilerinin hesaplanmasında, söz konusu eşyanın dikkate alınacak niteliği, gümrük kıymeti ve miktarı; beyan sahibinin talebi ve söz konusu elleçlemelerin yapılmasına izin verilmiş olması kaydıyla, bu eşyanın 193 üncü maddede belirtilen tarihte söz konusu elleçlemelere tabi tutulmamış gibi dikkate alınacak niteliği, gümrük kıymeti ve miktarıdır. Bu hükme Cumhurbaşkanınca istisna getirilebilir.

  İstisnai kıymetle beyan Nedir?

  Kanunun 24 üncü maddesine göre kıymet tespitinin yapıldığı hallerde beyan sahibinin talebi üzerine;

  a) Konsinye şekilde teslim edilen çabuk bozulabilir eşyanın,

  b) Gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşyanın,

  c) Satış sözleşmesinde, fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören hükümler içeren eşyanın,

  ç) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın,

  d) Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG),Gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır.

  İthal eşyasının gümrük kıymetine veya katma değer vergisi matrahına girmesi gereken, ancak gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurları için, en geç söz konusu kıymet veya matrah unsurunun öğrenildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.İstisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil edilir ve Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

  Veri ya da komut yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinin belirlenmesi nasıl yapılır?

  Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, sadece taşıyıcı ortamın kendisinin maliyeti veya kıymeti esas alınır. Bu nedenle, taşıyıcı ortamın maliyet veya kıymetinden ayırt edilebilmesi koşuluyla, gümrük kıymeti, veri veya komutların maliyet veya kıymetini içermez.

  Örneğin veri yada komutun Gtip bulunmaması nedeniyle haliyle bu eşyanın Gümrük vergisi hesaplaması yapılamaycaktır burada Kdv matrahı hesaplanıp eşyanın kdv’si alınacaktır.

  Royalti Ücretlerinin Gümrükte durumu

  Gümrükte Royalti veya lisans ücreti deyimi ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar adı altında yapılan ödemeleri,ifade eder.

  İmalat kavramı; maddeleri makina, cihaz, tezgah, alet, el emeği vasıtasıyla kısmen veya tamamen değiştirmek, işlemek ya da maddeye ürünün bünyesinde bir fonksiyon yüklemek suretiyle yeni ürün elde edilmesini,ifade eder.

  4458 sayılı Gümrük Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş royalti veya lisans ücretleri gümrük kıymetine dahil edilir.Royalti veya lisans ücretlerine ilişkin alınacak kararlar nesnel ve ölçülebilir verilere dayanmalıdır. Bu tür verilerin olmadığı anlaşıldığında satış bedeli 24 üncü madde hükümlerine göre belirlenemez. Bu durumda eşyanın gümrük kıymeti Gümrük Kanununun 25 ve 26 ncı maddelerine göre tespit edilir.

  Royalti veya lisans ücretinin gümrük kıymetine ilave edilip edilmeyeceğine ilişkin değerlendirme 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki düzenlemeler ve bu Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılır. Gümrük kıymetine eklenecek royalti veya lisans ücretinin,

  a) Kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olması,

  b) Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak yapılması,gerekmektedir.

  Bu şartların her ikisini bir arada taşıyan royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine eklenmesi gerekir.

  Lisans veya royalti sözleşmesi kapsamında devredilen haklar ithal konusu eşyada cisim buluyorsa veya ithal eşyası söz konusu haklar kullanılarak imal ediliyorsa, royalti veya lisans ücreti ithal eşyası ile ilgilidir. Eğer ithal eşyası royalti veya lisans ücreti ödenen marka ile bağlantılı ise bu ücretin ithal eşyası ile ilgili olduğu kabul edilir.

  İthal eşyasının, küçük işlemler haricindeki imalat nedeniyle bir başka eşyanın bünyesindeki maddelerden biri veya bir parçası olması, royalti veya lisans ücretinin ithal edilen bu eşya ile ilgisinin kurulmasına engel teşkil etmez. Royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşyanın yanında diğer eşya, hak veya hizmetleri de kapsaması durumunda, toplam ücretin sadece nesnel ve ölçülebilir verilere dayanılarak eşya ile ilgisi kurulup hesaplanabilen kısmı ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine dahil edilir. Ödenen veya ödenecek royalti veya lisans ücretinin hesaplanabilmesi halinde nesnel ve ölçülebilir verilerin bulunduğu kabul edilir.

  Royalti veya lisans ücretinin kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olması, ithal edilen eşyaya ilişkin olarak ithalatçı tarafından yapılan veya yapılacak royalti veya lisans ödemesinin ihracatçı ve ithalatçı arasındaki alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir unsur olmasını ifade eder.

  Alıcının royalti veya lisans ücretini satış koşulu olarak ödeyip ödemediğinin tespitinde belirleyici unsurlardan biri, alıcının söz konusu eşyaları royalti veya lisans ödemesi yapmadan alıp alamayacağıdır. Royalti veya lisans ücreti satışın koşulu olarak ödendiği sürece üçüncü kişiye ödeme yapılmasının satıcıya yapılan ödemeden bir farklılığı yoktur. Üçüncü taraflara ödenen royalti veya lisans ücretleri de dahil olmak üzere royalti veya lisans ödemesinin ithal edilen eşyaların satış koşulu olarak yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi için her olay bazında, satış ve lisans anlaşmaları ile diğer ilgili bilgiler arasındaki bağlantı da dahil olmak üzere satış ve ithalatı ilgilendiren tüm faktörlerin değerlendirilmesi gerekir.

  Royalti veya lisans ücretinin ödenme yeri

  Gümrük Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine royalti veya lisans ücretini alacak olan kişinin yerleşik olduğu ülke dikkate alınmaz.

  Royalti veya lisans ücretinin beyan edilmesi

  İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken royalti veya lisans ücretinin tutarı ithal anında belirli olması durumunda, söz konusu ücret ithal anında gümrük kıymetine dahil edilerek beyan edilir.İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak tutarı ithalattan sonra belli olacak royalti ve lisans ücretleri ile ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda bulunulabilir.Royalti veya lisans ücreti tutarının net veya brüt satış hasılatı veya kâr üzerinden hesaplanması gereken durumlarda, yükümlülerin talebi ve gümrük idaresinin uygun bulması şartıyla, ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilecek royalti veya lisans ücreti, eşyanın FOB bedeli esas alınarak sözleşme gereği net veya brüt satış hasılatı veya kârına uygulanacak royalti oranına göre yapılacak uygun bir paylaştırma sonucunda hesaplanır. Bu durumda, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarına göre işlem yapılır. Tamamlayıcı beyan, royalti veya lisans ücreti ödemesinin tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar verilir ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.

  Royalti veya lisans ücreti ödemelerinin dönemsel olarak belirlendiği durumlarda, yükümlünün talep etmesi ve gümrük idaresinin izin vermesi şartıyla; royalti veya lisans ücretlerinin dönemsel olarak beyan edilmesi mümkündür. İzin talebinde EK-1’de yer alan form kullanılır. İlgili sözleşmeler ve onaylı çevirileri de talebe eklenir. İzin verilmesi halinde bölge müdürlüğü ilgili gümrük idarelerini bilgilendirir. Bu izin kapsamında yapılacak her bir ithalat için ayrıca başvuru yapılması gerekmez. Tamamlayıcı beyan, EK-2’de yer alan form kullanılarak royalti veya lisans ücretinin tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ilgili gümrük idarelerine verilir ve vergileri de aynı süre içinde ödenir. Ödemeye ilişkin bilgi ve belgeler gümrük idaresince bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğünce; ibraz edilen bilgi ve belgeler verilen izin çerçevesinde kontrol edilir.

  İstisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil edilir ve Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.İthal eşyasının gümrük kıymetinin bir parçası olmasına karşın gümrük idaresine beyan edilmeyen royalti veya lisans ücreti ödemesine ilişkin KDV’nin 1 veya 2 nolu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi durumunda, gümrük idaresine beyan edilmeyen ve sadece KDV’ye tabi her bir beyan için Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır.

  Gümrük kıymeti ile ilgili Özetle toparlayacak olursam;

  Gümrük Kıymet  her durumda Cıf kıymet demek değildir

  Gümrük Kıymeti ile ilgili Teslim şekilleri ve Ödeme şekilleri iyi tespit edilmelidir

  Royalti lisans ödemesi tebliğ kapsamında araştırmalar iyi yapılıp duruma göre beyan edilmelidir

  Beyana göre hesaplanan vergiler toplamı 5.000 TL’yi aşmayan eşya için yurt dışından bilgi talebinde bulunulmaz. Ancak, araştırma konusu eşyanın birden fazla beyanname ile ithal edildiği durumlarda, hesaplamada bunlar toplu olarak dikkate alınır.

  Satın alma komisyonları  kdv matrahına dahil edilir.

  Gümrük’te“Credit note”, ithal eşyası ile ilgili olarak; fiyat farklılığı veya eşyanın öngörülen evsafta olmaması gibi gerekçelerle yapılan fiyat indirimleri nedeniyle, alıcının satıcıdan alacaklı olduğunu ve alacak tutarını göstermek üzere düzenlenen bir belgedir.Geri verme ve kaldırma ile istisnai kıymetle beyan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat işlemlerinin tamamlanmasından sonra sunulan “credit note” belgeleri, ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınmaz.