Gümrük İşlemleri Daha Kolay hale Getirildi

 • Gümrük İşlemleri Daha Kolay hale Getirildi

  Ticaret Bakanlığı 01.01.2020 Resmi gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Bu değişiklik ile dijitalleşme, Kolaylaştırma, Geriye dönük cezaların affı, Transit uygulamalarındaki cezaların belirginliği, izahat Müessesi,yayımlanan yönetmelikte geniş yer buldu.

  Öncelikle Bu değişikliklerin devamının geleceğini YYS Ve Oksb firmalarının gümrüklerde pozitif artılarının arttığını söylemek mümkündür.

  İlk olarak Gümrük yönetmeliğinde Oksb sahibi firmalar veya oksb sahibi olmak isteyen firmaların;

  Çalışan sayıları bir önceki ay’da 30 çalışanı olması gerekirken başvuru tarihinden önce 1 yıl süre ile ortalama 30 çalışan hedefini yakalaması zorunlu hale getirilmiştir.Ayrıca bu şartı sürekli olarak bakanlık belge devamında 30 çalışan hedefini yakalayamadığı durumlarda belgenin geri alınacağı hükmü yürürlüğe konulmuştur.

  Yönetmelik değişiklikleri kapsamında En belirgin değişiklik Madde 38/2 madde uyarınca menşe şahadetnamesi sunulamaması durumunda nakit teminat verilmek koşuluyla altı aylık süre verilerek işlemler tamamlanacaktır. Değişiklik devamında 38/3 madde’de 6 aylık sürenin şartlı olarak 30 güne kadar uzatılabileceği hükmü getirilmiştir. Diğer taraftan emanet hesabına alınmak ifadesi kaldırılmıştır.

  Hali hazırda Geçici olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü genelgesine göre bahsi geçen altı aylık süre, yükümlüler tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmaksızın 01.02.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasında durdurulmuş olup söz konusu tarihler arasında geçen süre, altı aylık süre hesabında dikkate alınmayacak ve mezkur süre 01.07.2020 tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecektir ibaresini hatırlatmak isteriz.

  Bu bağlamda Menşe veya tedarikçi beyanı kapsamında yapılan geçmiş işlemlerde Telafi olarak Aynı Yönetmeliğin Geçici 16 maddesi kapsamında Son dönemlerde AB’den gelen eşyanın menşe tespitinde gümrüklerde yaşanan karışıklıktan dolayı maruz kalınan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yükümlülere altı aylık bir süre tanınarak usulüne uygun geçerli bir menşe belgesi getirilmesi imkanı sağlanmıştır.Bu duruma göre 6 ay içerisinde menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı sunulduğu takdirde, geçmişte ATR sunulmuş beyannameler için geri verme kaldırma ve ceza kesilmiş işlemlere iptal olması gerekmektedir.

  Diğer Değişikliler şöyledir;

  Geçici ithalatta Gümrüklerde tutulan cari hesap defteri kaldırılmıştır.

  Antrepo süre sınırlaması konulamaz ifadesi kaldırılmıştır.

  Gümrükte izahat Müessesi kurumu tanımlanmıştır.

  Yetkisiz iş takiplerine yönelik geçici depolama ve antrepolardan eşya çıkarılmasına yönelik kişi ve temsilciler belirgin bir şekilde yönetmelikte tanımlandı.

  Yolcu beraberinde getirilerek serbest dolaşıma sokulacak olan veya yolcu beraberinde geçici çıkışı yapılarak geri getirilecek olan numune, sergi ve fuar eşyasının beyanının daha hızlı ve daha az bürokratik süreçle yapılmasını teminen söz konusu eşyanın beyanname yerine geçen “Yolcu Beraberi Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile beyan edilmesi sağlanmıştır.

  32 sayılı Kararda yapılan değişiklik ile, en fazla 5 kg ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu çerçevede, Gümrük Yönetmeliğinde söz konusu altının ne şekilde gümrük idaresine beyan edileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

  Eşyanın tahlil işlemlerinin gümrük laboratuvarı dışındaki akredite laboratuvarlarda yaptırılması halinde bu laboratuvarlar tarafından düzenlenmiş tahlil raporlarına da beyanname tescil tarihinden itibaren 1 yıl süre ile itibar edileceği ve eşyanın yeniden laboratuvar tahliline gönderilmeyeceği yönünde düzenleme yapılmış ve bu eşyaların laboratuvar tahliline tabi tutulmalarından kaynaklanan zaman kaybı ve maliyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

  Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmaların depolama ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve firmaların rekabet gücünün artırılması amacıyla YYS firmalarının işlettiği antrepolarda, farklı beyannameler kapsamı eşyanın herhangi bir izin prosedürüne bağlı kalmaksızın istiflemek suretiyle depolanabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

  Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergilerinin bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin talebiyle geri verileceği durumlarda söz konusu geri verme talebinin gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla müracaatta bulunulması için öngörülen süreler içerisinde yapabileceği yönünde düzenleme yapılarak konuya açıklık getirilmiş ve mevcut durumda ortaya çıkan mağduriyetinin önlenmesi amaçlanmıştır.

  Gümrük işlemlerinin dijitalleşmesi hedefi doğrultusunda, Gümrük Yönetmeliğinin ekinde yer alan “Geri verme ve kaldırma başvuru formunun” elektronik ortama taşınması ve halihazırda kağıt ortamında yapılan gümrük vergilerinin ve para cezasının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusunun elektronik ortamda yapılarak geri verme işlem süreçlerinin basitleştirilmesi amaçlanmıştır.

  7190 sayılı “Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gümrük Kanunun 231 inci maddesine eklenen hüküm çerçevesinde gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması durumunda hangi hallerde idari para cezası ve faiz uygulanmayacağı hususlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, gümrük laboratuvarlarında bilimsel yöntemlerle usulüne uygun olarak yapılan tahlil sonuçları izahat kapsamında değerlendirilmiş ve düzenlenen tahlil raporları sonrasında yeniden tahlil yapıldığında eşyanın farklı bir GTİP’te sınıflandırılması gerektiğinin anlaşılması durumunda herhangi bir ceza ve faiz uygulanmaması yönünde hüküm getirilmiştir.Bu hüküm Gümrük Kanunu 231/5 maddesine açıklık getirilmiş olup Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde bu Kısım hükümlerine göre idari para cezası ve faiz uygulanmaz.denilerek mevzuatta yer bulmuştur.

  7190 sayılı “Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gümrük Kanununun ile Gümrük kanunun 235 inci maddesinde yapılan değişiklikle transit rejiminde uygulanan cezalar gözden geçirilerek kademelendirilmiş olup bu doğrultuda Gümrük Yönetmeliğinde yeniden değişiklik yapılarak ulusal ve ortak transit rejim kapsamında uygulanacak cezalara açıklık getirilmiştir.