Gümrük Beyannamelerinde 9 nolu Hanenin Doldurulması

 • Gümrük Beyannamelerinde 9 nolu Hanenin Doldurulması

  07/10/2009 tarihli 27369 (Mükerrer) sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinin EK -14 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatına göre beyannamenin 9 nolu hanesinde yer alan mali sorumlu kısmına dikkat edilmeden ya firmanın ünvanı ya da kendi bünyesinde ifadesi doldurularak beyanname tescil işlemlerinin çok olması sebebiyle Ticaret Bakanlığı Müfettişlerinin rapor hazırladıkları bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Söz konusu işlem ithalat ya da ihracat ile ilgili beyannameleri veren Gümrük Müşavirliği ile bu beyanların tamamlanmasından sonra beyan veren Mali Müşavirlerin verdikleri beyanların tutarlılığı ve verilerin sağlıklı olarak izlenebilmesi amacıyla yapılmıştır.
  Bu minvalde bir Gümrük Müşavirliği yeni müşterisi ile işe başlamadan önce firma tanımlama formuna Mali Müşavir bilgisi gelmeden işleme başlamamalı, sisteminde bu şekilde firma var ise revizelerin yapılarak işlemlere başlanılması daha sağlıklı olacaktır.
  Gümrük Beyannamesinin doldurulmasında Gümrük Yönetmeliği Ek:14 belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği, belirtilen hususlara dikkat edilmedi takdirde Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezasını gerektirdiğinden işlemlerde daha dikkatli olunması gerekmektedir.
  Daha önce de buna benzer bir rapor beyannamenin 24. Hanesi için yayınlanmış(sözleşme şekli) ve sonucunda yüzbinlerce beyannameye cezalar kesilmiş hem gümrük idareleri hem de mahkemeler için fazladan iş yükü oluşmuştu;

  Biz Doğruer Grup olarak bunlar ve bu tarz oluşabilecek başka sorunlara karşı;

  • • İthalat ve ihracat öncesi müşterilerimize iş talep formu göndermek,
  • • Firmalar ile ilk çalışma ve sonrası belirli aralıklarla, belirli özelliklerini sisteme tanıtmak,
  • • Mevzuatı doğru nüfus etmek ve konuları kaynağından ele alarak olası sorunlar üzerine analiz yapmak ve daha sorun yaşanmadan önünü kesmek

  Gibi uygulamalar ile olası hataların önüne geçmek adına gerekli adımları atıyoruz.
  Bu minvalde ayrıca bazı hususlara dikkatinizi çekmek isteriz;
  Alıcı –Satıcı arasındaki ilişki beyanının önemi!
  4458 Sayılı Gümrük Kanunu bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 55 maddesinde Alıcı – Satıcı arasında ilişkinin varlığının tespit edilmesi için kriterler belirlenmiştir.
  Bu maddeler nedir? Neden önemlidir?
  Gümrük Yönetmeliği Madde 55 de

  • (1) Gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı yalnızca aşağıdaki durumlarda kabul edilir.
   • a. Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları,
   • b. Birbirlerinin yasal ortakları olmaları,
   • c. İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları,
   • d. Her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının en az %5’i doğrudan veya dolaylı olarak aynı kişilere ait olması veya bu kişilerin kontrolü altında veya elinde bulunması,
   • e. Birinin diğerini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol etmesi,
   • f. Her ikisinin de doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü kişi tarafından kontrol edilmesi,
   • g. Her ikisinin birlikte, bir üçüncü kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi,
   • h. Aynı ailenin üyeleri olmaları.

  (2) Tek acente, tek distribütör veya tek bayii olarak birbiri ile iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin yukarıdaki kıstaslara uymamaları durumunda, ilişki içinde olmadıkları kabul edilir.
  Peki neden önemlidir?
  Teknolojinin, iletişimin ve ulaşımın bu kadar gelişmiş olduğu dünyamız,  insanların aradığına ulaşımı açısından ne kadar küçülse de yeni pazarlar açma, reklam ve çeşitli ticari enstrümanlarla iş hacmi ve ticaret bir o kadar artmıştır. Üretici ve tedarikçi firmalar artık bir ürünü başında sonuna kadar bir ülkede, bir tesiste yapmaktan veya yaptırmaktansa üretim ve tadarik sistemine göre birçok ülke ve tesiste üretip/ürettirip tek elden pazara sunmaktadır.  Globalleşen bu gezegenimizde ticaretin ve paranın hızla el değiştirdiği, çok uluslu şirketler ve dünyanın dört bir tarafında firma kuran, ortaklar yapan şirketlerin dünya ticaretine yön verdiği bir gerçektir. Dolayısı ile alıcı ve satıcı arasındaki ilişki düne göre bugün daha geniş ve daha da önem arz etmektedir.
  Kısaca alıcı; malı alan kişi yani ithalatçı, satıcı ise; malı satan kişi yani ihracatçı olmasından dolayı alıcı ile satıcı arasındaki ilişki ithalatçı ve ihracatçı ülke vergi gelirleri için çok önemlidir.
  Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 14.10.2015 tarih ve  001100894 sayılı müfettiş raporunda alıcı ve satıcı arasındaki ilişki durumu doğru tespit edilmeden beyan edilen beyannamelerin düzeltilmesi hakkında sunulan rapor ile tüm Türkiye’de ki beyannameler filtrelenerek yanlış beyan edilen beyannamelere ceza tatbik edilmiştir. Çok basit bir hatadan dolayı yüzbinlerce ceza yazılmış hem gümrük idareleri konu ile ilgili çok meşgul olmuş ;hem de Gümrük Müşavirlikleri milyonlarca lira usülsuzluk cezası ödemişlerdir.

  Ayrıca;
  Bir sonraki müfettiş raporunun D ‘li teslim şekilleri ile ( boşaltmada varma yerinde satışlar) (DAP-DPU-DDP) Gümrük beyannamelerindeki beyanı ile ilgili olacağını öngörmekteyiz. İthalat faturalarında teslim şekli  ( DAP-DPU-DDP) İncoterms 2020 yazmayan faturaların yurtdışı sigortasının yapılıp yapılmadığı; yapılmayanlar ile ilgili Gümrük Müşavirinin Sigorta beyanı olup olmadığı konusunun ele alınarak beyan edilmeyen ve yurtdışı sigortası olmayan beyannameler ile ilgili Gümrük Kanunun 234.madde 1-b bendine göre ceza uygulanacaktır. Gümrük Müşavirleri konu ile ilgili arşivlerine söz konusu poliçeleri eklemeleri hem zaman hem de maddi olarak büyük fayda sağlayacaktır.

  Gümrük Departmanı Müdürü Cihan Yavuz