Doğruer Gümrük Müşavirliği - Gündem

Doğruer Gümrük Müşavirliği - Gündem

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce yapılan yeni duyuruda, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 03 Nisan 2020 tarihli talimatlarıyla; Kapıkule Gümrük Müdürlüğü haricindeki diğer hareket/giriş gümrük idarelerinden ilaç, tıbbi malzeme ve cihazlar ile frigorifik araçlarla taşınan bozulabilir gıda maddeleri hariç diğer eşyanın 07.04.2020 tarihi saat 23:59'a kadar Habur Gümrük Müdürlüğüne sevkine izin verilmeyeceğinin talimatlandırıldığı bildirilmektedir.

1006.10 tarifesi altında sınıflandırılan Kavuz içinde bulunan pirinç (Çeltik) ithalatında 31.5.2020 tarihine kadar tarife kontenjanı açılmıştır. 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararının I sayılı listesinde yer alan 1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı ithalatında gümrük vergisi oranı,1 Şubat - 30 Haziran tarihleri arasındaki dönemde %30 (Kosova için %0) uygulanacak şekilde dipnot eklendi; Karar ekinde yer alan nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesindeki 1703 gtip i altındaki Şeker melasları için Üretimi Gerçekleştirilecek Nihai Ürün tanımı genişletildi; Kararın II sayılı listesinde yer alan 2852.90.00.00.00 gtipli civa bileşikleri dipnotunda yapılan değişiklikle; Malezya, Nijerya ve Pakistan için gümrük vergileri %5,5 oldu.

2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ, 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ, Birleşmiş Miletler 1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler 1971 Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Sözleşmesi kapsamı uyarınca Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazılar Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 1512.11.91.00.00 gtip li Ayçiçeği tohumu yağı ithalatında 1.000 ABD Doları/ton/brüt olarak uygulanmakta olan gözetim miktarı 1 Şubat ve 30 Haziran tarihleri arasındaki dönemde 800 ABD Doları/ton/brüt olarak uygulanacaktır.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan ithal tıbbi cihaz ve ekipmanlardaki KDV ve gümrük vergilerinin kaldırıldığını bildirdi.

8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesini onaylamakla yetkili 252 Odamız ve bu Odalarımız arasında yer almakla birlikte Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgesini onaylamakla ayrıca yetkilendirilen Odalarımızın elektronik ortamda onay işlemi tamamlanan ilgili belgelere ayrıca ıslak imza atma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

2020 yılı Mart ayında 14,8 Milyar TL vergi Gümrük İdarelerince tahsil edildi.Gümrük İdareleri tarafından 2020 yılı Şubat ayında 13 milyar 77 milyon TL, 2020 yılı Mart ayında 14 milyar 830 milyon TL vergi tahsil edilmiştir. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 139 milyar 145 milyon TL olup, Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı % 17,70 olarak gerçekleşmiştir.

7190 sayılı “Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gümrük Kanunun 231 inci maddesine eklenen hüküm çerçevesinde gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması durumunda hangi hallerde idari para cezası ve faiz uygulanmayacağı hususlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, gümrük laboratuvarlarında bilimsel yöntemlerle usulüne uygun olarak yapılan tahlil sonuçları izahat kapsamında değerlendirilmiş ve düzenlenen tahlil raporları sonrasında yeniden tahlil yapıldığında eşyanın farklı bir GTİP’te sınıflandırılması gerektiğinin anlaşılması durumunda herhangi bir ceza ve faiz uygulanmaması yönünde hüküm getirilmiştir.

Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergilerinin bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin talebiyle geri verileceği durumlarda söz konusu geri verme talebinin gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla müracaatta bulunulması için öngörülen süreler içerisinde yapabileceği yönünde düzenleme yapılarak konuya açıklık getirilmiş ve mevcut durumda ortaya çıkan mağduriyetinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Eşyanın tahlil işlemlerinin gümrük laboratuvarı dışındaki akredite laboratuvarlarda yaptırılması halinde bu laboratuvarlar tarafından düzenlenmiş tahlil raporlarına da beyanname tescil tarihinden itibaren 1 yıl süre ile itibar edileceği ve eşyanın yeniden laboratuvar tahliline gönderilmeyeceği yönünde düzenleme yapılmış ve bu eşyaların laboratuvar tahliline tabi tutulmalarından kaynaklanan zaman kaybı ve maliyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

03.03.2020 tarihinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda yapılan değişiklik ile, en fazla 5 kg ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu çerçevede, Gümrük Yönetmeliğinde söz konusu altının ne şekilde gümrük idaresine beyan edileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

İhracı ön izne bağlı kuru mor soğanın ihracatına sınırlı miktarda izin verilmesi gerekmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde sayılan mücbir sebep olarak değerlendirilmiş olup mezkur Yönetmeliğinin 38/2 nci maddesinde bahsi geçen altı aylık süre, yükümlüler tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmaksızın 01.02.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasında durdurulmuş olup söz konusu tarihler arasında geçen süre, altı aylık süre hesabında dikkate alınmayacak ve mezkur süre 01.07.2020 tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecektir.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (Onaylanmış kişi statüsü, Menşe şahadetnamesi, Fatura, Serbest dolaşıma girişte beyan, Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya, Ticaret politikası önlemleri, İhraç ürünü, Teminat, Geçici olarak çıkan taşıtlar ve eşya, Toplu ve götürü teminat, Beyannamenin iptali nedeniyle vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması, Yetkili gümrük idareleri, Geçici depolama yerleri, Antrepo açma ve işletme izni, Cezalar, Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller, Teminat Mektubu Örneği, Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunda değişiklikler yapılmıştır. 3822.00 gtip li laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler ve 3002.15 gtip li bağışıklık ürünlerinin insanlar için kullanılanlarında; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun düzenleyeceği uygunluk yazısı aranır.

İtiraz süresi kaçırılan ek tahakkuk ve ceza kararları için süresi içinde geri verme kaldırma talebinde bulunabileceği hükmü getirilmiştir.

Doğruer Gündem