DİİB Sık Sorulan Sorular

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR?

1980’li yıllardan beri ülkemizde uygulanmakta olan İhracatı Teşvik Mevzuatının, Gümrük Birliği çerçevesinde ülkemiz ekonomisi ve dış ticareti dikkate alınarak Avrupa Birliği’nin gümrük koduna uygun hale getirilmesi suretiyle oluşturulan ve 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe konulan bir rejimdir.

Dahilde işleme rejimi yasal dayanaklar nelerdir?

 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu
 • 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı − İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
  • İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ
  • İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ
 • kullanılmaktadır.

Dahilde işleme rejiminin amacı nedir?

 • İhracatçılarımıza dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak,
 • İhraç pazarlarımızı geliştirmek,
 • İhraç ürünlerimizi çeşitlendirmek,
 • Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak, amacıyla, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir.

Dahilde işleme izin belgesini kimler alabilir?

İmalatçı ve/veya ihracatçı olan ve Türkiye gümrük bölgesinde (serbest bölge hariç)  yerleşik firmalar belge başvurusu yapabilirler.

Dahilde işleme izin belgesi nedir, başvuru merci neresidir?

Dahilde işleme izni verilecek hallerin dışında kalan işlemler için elektronik ortamda (DYS üzerinden) Ticaret Bakanlığına başvuru yapılır.

Dahilde işleme izni nedir, başvuru merci neresidir?

Dahilde İşleme İzni, eşyanın görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, yenilenmesi, tamir edilmesi, boyanması gibi nispeten basit işlem ve işçilik gerektiren işlemler için gümrük idarelerince verilen izindir.

Dahilde işleme izni aşağıdaki hallerde düzenlenir;

 • Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) dışındaki tekstil ve konfeksiyon yardımcı maddelerin ithalatı (50.000 $’a kadar),
 • İhraç amacıyla işçiliğe tabi tutulan kıymetli madenlerin ithalatı,
 • Eşyanın korunması, satış kalitesinin iyileştirilmesi veya yeniden satışa hazırlanması,
 • Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşya ile birleştirilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,
 • Eşyanın tamir ve boyanması,
 • Eşyanın etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, kavrulması vb.
 • Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması. (Tarım Ürünleri ve 150.000.- €’yu aşan Tekstil ve Konf. Ürünleri hariç)

Hangi hallerde dahilde işleme izni, hangi hallerde dahilde işleme izin belgesi düzenlenir?

Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleştirilecek, eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler, eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması gibi nispeten basit işlem ve işçilikler ile bedelsiz ithalat gibi işlemler için gümrük idaresinden dahilde işleme izni alınması gerekmektedir.

Bu işlemler dışındaki daha karmaşık işlem ve işçilikler için Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmektedir. Öte yandan, süs hayvanları, canlı balık (orkinos balığı ve larva hariç), küçük ve büyükbaş hayvanlar ile çevre kirliliğine neden olan eşyalara izin veya belge düzenlenmez.

Dahilde işleme izin belgesi teminatı hangi şekillerde verilir?

 • Para
 • Teminat Mektubu
 • Hazine tahvil ve bonoları

Şeklinde teminat verilmesi mümkündür.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında indirimli teminattan yararlanma imkanı var mıdır?

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında indirimli teminattan iki yolla yararlanılabilir.

 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmalar %1 teminattan yararlanırken, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahibi imalatçı firmalardan ise;
  • a. Belge müracaat tarihinden önceki son iki takvim yılında herhangi bir yıl için asgari 25 milyon ABD Doları ihracatı olan firmalar %1
  • b. Belge müracaat tarihinden önceki son iki takvim yılında herhangi bir yıl için 5 milyon ABD Doları ile 25 Milyon ABD Doları arasında ihracatı olan firmalar %5
  • c. OKSB sahibi imalatçı firmalar %10 indirimli teminattan yararlanabilirler.
 • İmalatçı-İhracatçılar, geçmiş yıllara ait kapatılan dahilde işleme izin belgelerine ait gerçekleşen ihracat performanslarına göre %10 indirimli teminat hakkı kazanabilir.

Dahilde işleme rejiminin avantajları nelerdir?

 • İthalatta Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV ile Diğer Vergi ve Fonlardan Muafiyet
 • Vergi, Resim ve Harç İstisnası
 • KKDF İstisnası
 • Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama
 • Yurt İçi Alımlarda KDV’de Tecil-Terkin Uygulaması
 • Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade Edilmesi
 • İthalatta Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi

Dahilde işleme rejimi kapsamında uygulanabilir sistemler nelerdir?

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme sistemi uygulanmaktadır.

Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir. En yaygın kullanılan uygulamadır.

Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranmaktadır.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında asıl işlem görmüş ürün nedir?

Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü ifade etmektedir.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ikincil işlem görmüş ürün (iigü) nedir?

İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü ifade etmektedir.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında fire nedir?

İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları ifade etmektedir.

Dahilde işleme izin belgesinde eşdeğer eşya kullanımı ne demek?

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li (tarım ürünlerinde 12’li) bazda GTiP, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir.

Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir.

İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat-yurt içi alım belge ithalat süresi sonuna kadar yapılabilir.

Bakanlıkça eşdeğer eşya kullanımına ilişkin kısıtlama getirilebilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesinde Tecil Terkin (Yurt İçi Alım) Uygulaması)

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan girdiler, ithal edilebileceği gibi KDV ödemeksizin yurt içinden de temin edilebilir. Belge kapsamında, katma değer vergisinde Tecil Terkin sistemi çerçevesindeki alımlar, 26/04/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden yapılır. Bu kapsamda yapılan alımlarda, ikincil işlem görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına, ilişkin hükümler uygulanmaz. (Eşdeğer eşya kullanımına imkan sağlanmıştır. 01/05/2014 tarihinden itibaren yapılan alımlarda geçerlidir).

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında tecil terkin sisteminden nasıl yararlanılır?

Alıcılar, DİİB sahibi olmalıdırlar.  Fatura bedelinin KDV hariç 2.500 TL’yi (tekstil konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500 TL) aşması zorunludur.

Alıcının ibraz edeceği dahilde işleme izin belgesinin «İthal Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler» bölümü satıcı tarafından gerçekleşen teslime uygun şekilde doldurularak imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir. Tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen mallar için düzenlenen faturaya; «KDV Kanununun Geçici 17 nci maddesi hükmü gereğince katma değer vergisi tahsil edilmemiştir.» ibaresi yazılmalıdır.

Dahilde işleme izin belgesinde döviz kullanım oranı (dko) nedir?

Yurt içi alım ve bedelsiz ithalat hariç CIF ithal tutarının (Fatura bedelinin CIF ABD Dolarına karşılık gelen değerinin), FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranıdır.

Her sektörün DKO belirlenmiştir. Belge kullanımında bu oranın aşılmaması gerekir.

Dahilde işleme izin belgelerinin geçerlilik süresi ne kadardır?

Dahilde işleme izin belgesinin süresi sektörüne göre 12 (on iki) aya kadar tespit edilebilir. Her sektör için düzenlenecek belge süresi farklıdır.  Ancak, gemi inşaası, komple tesis gibi üretim süreci 12 (on iki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin tarihidir. Süre sonu ise, belge süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Dahilde işleme izin belgesi ek süre başvurusu ne zaman yapılır?

Dahilde İşleme İzin Belgelerine ek süre almak için (Geçici Maddeler kapsamı ek süreler hariç), en geç belge süresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde elektronik ortamda Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Dahilde işleme izin belgelerine ek süre alınabilir mi?

Belge kullanımında mevzuat gereğince ihtiyaç duyulması halinde ek süre başvurusu yapılabilir.

Süre Kaydırımı: Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılabilir. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde de azami 3 ay uzatılabilir.

Haklı Sebep Ek Süre: Dahilde işleme izin belgesine, ilgili firmanın belge kapsamındaki önceden ihracatına tekabül eden ithalatını tamamlayamaması haline mahsus olmak üzere, belge süresi sonundan itibaren belge orijinal süresinin yarısı kadar ithalata ek süre verilebilir. Haklı sebebe ilişkin süre alan firmalara, belge ithal kalemlerinde miktar artırılmasına imkan tanınmaz.

Performansa Dayalı Ek Süre: Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %25 olması halinde, dahilde işleme izin belgesine 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.

Mücbir Sebebe Dayalı Ek Süre: Fevkalade hallerin belge süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, dahilde işleme izin belgesine ilave süre verilebilir. Bu durumlar şu şekilde olabilir;

 • Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),
 • Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali (ilgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),
 • Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması (ilgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),
 • Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması (mahkeme kararı ile),
 • Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
 • Grev ve lokavt (il çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile)

Dahilde işleme izin belgesi kullanımında proje değişikliği yapılabilir mi?

Belgenin düzenlendiği tarihle belgenin taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar geçen süre içerisinde projede değişiklik yapılabilir. Söz konusu değişiklikler için firmalarca açılan revize talepleri DYS sistemi üzerinden bölge müdürlüklerine iletilir.

Dahilde işleme izin belgelerinde ve izinlerde ayniyet şartı nedir?

Dahilde İşleme rejimi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespitine ayniyet denilmektedir. Dahilde işleme izin belgesinde ve dahilde işleme izninde ayniyet şartı bulunması halinde ayniyet tespitinin yapılması gerekmektedir Dahilde işleme izinlerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Sıra No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan yükümlüler ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuşlardır. Dahilde işleme izin belgelerinde ayniyet özel şartı olması halinde ayniyet yaptırmak firma sorumluluğundadır.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında telafi edici vergi (tev) uygulaması nedir?

Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİR kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üyesi ülkelere, menşe ispat belgeleri eşliğinde AB veya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığımız ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna (PAMK) veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna (PAAMK) taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili vergi ihracat sırasında ödenir (TEV beyan usulüne tabidir).

Tercihli ticaret kapsamında yapılacak ithalatların da aynı belgeler eşliğinde yapılması gerekmektedir. Örn: AT'den yapılan tarım ürünü ithalatında, firma tarafından EUR.1 tevsik edilmemişse bu ürün, AT'ye üye ülkeler menşeli olsa dahi tercihli vergi uygulamasından yararlandırılmaz. Gerek ithalat esnasında gümrük idarelerince teminat alınırken, gerekse Bölge Müdürlüklerince taahhüt kapatmada varsa TEV hesaplanırken, Dahilde İşleme Rejimi açısından üçüncü ülke menşeli bir ürün olarak kabul edilir.

Tercihli vergi uygulamasına konu menşe ispat belgelerini düzenleyebilmek için, söz konusu ürünün, ilgili ihraç ülkesi ile imzalanan anlaşmaya ilişkin taviz listesinde yer alması ve menşe kazanmasına ilişkin anlaşmada yer alan menşe kazanma kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Tercihli ticaret, A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgeleri (EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR.1 fatura beyanı, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, EURMED fatura beyanı ) eşliğindeki ihracatta geçerlidir

Dahilde işleme izin belgesi kapama işlemleri nereye ve ne kadar süre içinde yapılmalıdır?

Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmaların belge sorumluluğu tamamlandıktan sonra, Ticaret Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüklerine hem elektronik ortamda hem de fiziki belgeleri iletmesi gerekmektedir.

Belge süresi bitiminden 3 (üç) ay sonrasına kadar müracaat edilmesi gerekir.

Dahilde işleme izin belegsi kapama başvurusunun yapılmaması halinde hangi uygulama ile karşılaşılır?

Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin belirtilen süreler içerisinde ibraz edilmemesi halinde firmalara, 1 (bir) ay içerisinde müracaat edilmesi yönünde ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından firmaya bildirim yapılır. Bu süre içerisinde müracaat yapılmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelerle, 2006/12 sayılı Tebliğin 45 inci maddesi de dikkate alınarak kapatılır.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında sorumluluk tamamlanamaz ise ne ile karşılır?

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içi veya yurt dışından ithal edilen hammaddelerin karşılığı ihracatları yapılamaz ise ve mevzuat gereğince tüm süre haklarından yararlanıldıysa, eksik kalan ihracatların tamamlanabilmesi veya eksik kalan miktarın katileştirilmesi için 2 ay daha ek süre verilir. (Gümrük Kanunu 241. Madde)

Gümrük kanunu 241. Madde dahilde işleme izin belgelerini nasıl etkiler?

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge süresinin bitimini takiben;

 • 1. ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir.
 • 2. ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.

Dahilde işleme izin belgesi şartları yerine getirilmediği taktirde ne gibi yaptırımlar söz konusu olur?

 • Belge kapsamında ihraç edilen mamul bünyesinde kullanılmadığı tespit edilen ithalata tekabül eden kısma ait alınmayan vergi,
 • Belge kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarına oranının %2 (doğal taşlar, kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgelerde %10)’den fazla olması halinde, aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,
 • Belge kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarına oranının %1’inden fazla olması halinde, aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesinin iptal edilmesi halinde belge kapsamında varsa alınmayan vergi, ithal tarihi itibariyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihraç edilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır. (Yurt içi alımlarda 238. madde uygulanmaz.)
 • Belge özel şartlarının veya döviz kullanım oranının ihlal edilmesi halinde (işletme malzemesi ve değişmemiş eşyadaki oranlar hariç) 6 ay süreyle mevcut ve düzenlenecek yeni belgelere indirimli teminat uygulanmayacaktır. Müteakip ihlalde de alınacak teminat oranı 2 katına kadar arttırılacaktır (%200).

Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi hakkında daha detaylı bilgi için uzmanlarımızı arayabilir ve aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz.

İhracat sayılan satış ve teslimler (D3 kodlu) nedir?

2005/2 Sayılı Tebliğ’de belirtilen satış ve teslimlere yönelik olarak gümrük muafiyetli ithalat yapılabilmektedir. Bu kapsamındaki faaliyetler için Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden DİİB alması gerekmektedir.

 • Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleyi kazanan firmalara veya yapımı üstlenen firmalara yapılacak satış ve teslimler,
 • Savunma sanayi projelerini üstlenmiş firmaların satış ve teslimleri,
 • Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan satış ve teslimler,
 • Ambalaj malzemesi imalatçılarının ihraç ürünüyle birlikte ihraç edilmek üzere ihracatçılara yaptıkları satış ve teslimler,
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimler,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye açılan yatırım malı ve sınai malı ihalesini kazanan firmaların yaptıkları satış ve teslimler

İHRACAT SAYILAN SATIŞ ve TESLİMLERE SAĞLANAN GÜMRÜK MUAFİYETLERİ NELERDİR?

İhracat sayılan satış ve teslimler için düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinde döviz kullanım oranı projenin özelliğine göre %25 - %80 arasında değişmektedir. Bu belgeler kapsamında gümrük vergilerinden muafiyet olmasına karşın istisnai durumlar hariç olmak üzere, yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan kesinti tahsil edilir.

D3 kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi hakkında detaylı bilgi için uzmanlarımızı arayabilir ve aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz.