DEĞİŞİKLİKLERİ İLE 2024 İTHALAT TEBLİĞLERİ

 • DEĞİŞİKLİKLERİ İLE 2024 İTHALAT TEBLİĞLERİ

  2024 ITHALAT TEBLIGLERI

   

  31 Aralık 2023 Tarihli ve 32416 Sayılı Resmî Gazete 3. Mükerrer

   

  –– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/1)

  Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/2)

  Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/3)

  Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/4)

  Tebliğ Kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/5)

  Tebliğ Kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/6)

  Tebliğ Kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)

  Tebliğ Kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/8)

  Tebliğ kapsamından aşağıdaki GTİP ler kaldırılmıştır. Başka değişiklik mevcut değildir.

  8806.21.10.00.00

  8806.21.90.00.00

  8806.91.00.00.00

  –– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/9)

  Tebliğ kapsamından aşağıdaki GTİP ler Eklenmiş/Kaldırılmıştır, başka değişiklik mevcut değildir.

   

  Ek-1 Eşya Listesinden aşağıdaki GTİP’ler çıkarılmıştır:

   

  8425.42.00.00.00        8451.40.00.00.13       8464.20.11.00.00        8806.21.10.00.00

  8425.49.00.00.00        8451.50.00.00.11       8464.20.19.00.00        8806.21.90.00.00

  8426.41.00.90.00        8451.50.00.00.12       8464.20.80.00.00        8806.91.00.00.00

  8429.40.10.00.11        8451.50.00.00.19       8464.90.00.00.00        9027.89.90.00.00

  8451.30.00.00.00        8451.80.30.00.00       8474.10.00.10.00

  8451.40.00.00.11        8451.80.80.00.00       8479.40.00.00.00

  8451.40.00.00.12        8464.10.00.00.00       8514.19.80.00.11

  Ek-1 Eşya Listesine aşağıdaki GTİP’ler eklenmiştir:

   

  8705.10.00.00.19

   

  Not:EK-1 Liste açıklaması aşağıdaki gibidir.

  ( İthali izne tabi eşya

  Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, izne tabidir.

  Ek-1’de yer alan liste (liste) kapsamındaki eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesindeki ithalatı Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Değerlendirmede; ithalatçının niteliği, eşyanın miktarı, iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler de göz önüne alınabilir. Bu eşyanın ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranır.)

   

  –– Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/10)

  Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/11)

  Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/12)

  Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır

  –– İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/13)

  Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/14)

  Tanımlar Kısıtlama başlığına aşağıdaki madde eklenmiştir.

  i)-Kontrol Belgesi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ kapsamında düzenlenen Laboratuvar ve Zorunlu Kullanım Amaçlı İthalat İçin Kontrol Belgesini,

   

  İthali yasak eşya başlığına aşağıdaki madde eklenmiştir.

   

  (6) Ek-3A’ da ve Ek-3B’ de yer alan eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması halinde, yapılan analiz sonucunda ilgili eşyada Ek-1’ de yer alan maddelerden herhangi birinin bulunup bulunmadığının tespit edilememesi durumunda, ilgili eşyanın ithal edilebilmesi için üretici/ihracatçıda alınan ve ilgili eşyanın Ek-1’ de yer alan maddelerden herhangi birinin içermediğini kanıtlar nitelikte üretici beyanı, yurtdışı analiz raporu ve güvenlik bilgi formunun gümrük idaresine sunulması zorunludur.

   

  İthali izne tabi eşya başlındaki değişiklikler;

   

  (3) Ek-2’nin birinci ve beşinci bölümünde listelenen kimyasallardan saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbonları dökme halde kap içerisinde ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler her sevkiyat öncesi 1/2/2023 tarihi itibariyle FARAVET uygulaması üzerinden kontrol belgesi almak zorundadır. (Sarı ile belirtilen kısım “İthalat Öncesi”  şeklinde DEĞİŞTİRİLDİ)

   

  Aşağıdaki madde eklenmiştir.

   

  (5) Ek-2’ de yer alan maddelerin saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş şeklinde dökme halde tek kullanımlık kaplar içerisinde laboratuvar amaçlı kullanım için yapılacak ithalatlarında, ithalatçı EK-6’ da yer alan belgeler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurmak zorunludur.

   

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi EK-1 Listeden aşağıdaki GTİP Çıkarılmıştır.

   

  3827.90.00.00.00 – Diğerleri (ÇIKARILMIŞTIR)

   

   

  –– Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2024/15)

  Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/16)

  Tebliğ Kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/17)

  Tebliğ Kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/18)

  Tebliğ Kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/19)

  Tebliğ Kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2024/20)

  Tebliğ Kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2024/21)

  Tebliğin uygulanmasında firmaları etkileyen husus bulunmamaktadır.

  –– Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22)

  Tebliğ Kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/1)

  Aşağıdaki GTİP kapsamında 1.000.000 adet olan miktar, 2.000.000 adet olarak değişmiştir.

  Aşağıdaki maddeler yeni eklenmiştir.

  –– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)

  Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.

  –– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)

  Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır.