Dahilde İşleme Rejiminde İndirimli Tev Ödemesi

 • Dahilde İşleme Rejiminde İndirimli Tev Ödemesi

  Dahilde işleme rejimi tüm vergilerin teminata bağlandığı geçici bir ithalat türüdür. Şartlı muafiyet Dahilde işleme kapsamında yapılan bu ithalatta vergilerin karşılığında gümrük idaresine bir teminat verilmesi ve ayniyatına uygun işlemlerden geçmesi ardından yeniden ihracat edilmesi gerekir.Gümrüklerde Geçici ithalatın bir türü olarak karşımıza çıkan Dahilde işleme rejimi 5100 ( 5 li kodlar genellikle geçici ithalattır) 4100 Dahilde işleme rejimi ise Geri ödeme sisteminde Dahilde işlemedir.Bizim burada işleyeceğimiz konu Dahilde İşleme Rejimi Şartlı muafiyet sistemidir.Bir diğer konu Gümrük Müşavirlerinin serbest dolaşıma giriş rejiminde (4000) kesin ithalat yaptığı en fazla işlemlerdendir. Burada Serbest dolaşıma girişte vergiler tahakkuk ettirilir ve tüm vergiler ödenir.Burada serbest dolaşımın bir alt uygulaması bulunan Nihai kullanım kapsamında Dahilde rejiminde bir arada uygulaması nasıl yapılıyor ayrıntılı bunu örneklerle ele alacağız.

  1.Senaryo

  Ankara’da yerleşik Süper Traktör Ltd şirketi 8407.90.90.00.00 Gtip yer alan Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor) Dahilde işleme rejimi kapsamında Çin’den geçici bir şekilde 8701.90.90 traktörlerin imalinde kullanmak ve ardından Almayaya ihracat etmek üzere getirmektedir.8407.90.90.00.00 motorlarda Çin’den serbest dolaşıma girmek üzere gelmesi halinde 4,7 gümrük vergisi vardır.Gümrük Müşaviri tarife sorgulamasında eşyanın ayrıca  Dahilde işleme rejiminde gelen eşyamızın ayrıca nihai kullanım kapsamında olduğunu anlamıştır.Burada Nihai kullanım izni almadan Nihkıst muafiyetiyle devam etmek istemiştir ve nihai kullanım izni almadan Dahilde işleme Rejim beyannamesini tescil ederek eşyaların teslimini sağlamıştır.

  2.Senaryo

  Ankara’da yerleşik Süper Traktör Ltd şirketi 8407.90.90.00.00 Gtip yer alan Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor) Dahilde işleme rejimi kapsamında Çin’den geçici bir şekilde 8701.90.90 traktörlerin imalinde kullanmak ve ardından Almayaya ihracat etmek üzere getirmektedir.8407.90.90.00.00 motorlarda Çin’den serbest dolaşıma girmek üzere gelmesi halinde 4,7 gümrük vergisi vardır.Gümrük Müşaviri tarife sorgulamasında eşyanın ayrıca  Dahilde işleme rejiminde gelen eşyamızın ayrıca nihai kullanım kapsamında olduğunu anlamıştır.Burada Gümrük Müşaviri Tps üzerinden Gümrük Müdürlüğüne başvuru yapmış ve eşyalar için nihai kullanım izni almıştır.Gümrük beyannamesi tescil ettiği aşamada 44 nolu hanede bunu belirtmiştir işlemleri tamamlamıştır.

  3.Senaryo

  Ankara’da yerleşik Süper Traktör Ltd şirketi 8407.90.90.00.00 Gtip yer alan Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor) Dahilde işleme rejimi kapsamında Çin’den geçici bir şekilde 8701.90.90 traktörlerin imalinde kullanmak ve ardından Almayaya ihracat etmek üzere getirmektedir.8407.90.90.00.00 motorlarda Çin’den serbest dolaşıma girmek üzere gelmesi halinde 4,7 gümrük vergisi vardır.Gümrük Müşaviri tarife sorgulamasında eşyanın ayrıca  Dahilde işleme rejiminde gelen eşyamızın ayrıca nihai kullanım kapsamında olduğunu anlamıştır.Burada Nihai kullanım izni almadan Nihkıst muafiyetiyle devam etmek istemiştir ve nihai kullanım izni almadan Dahilde işleme Rejim beyannamesini tescil ederek eşyaların teslimini sağlamıştır.Eşyayı teslim alan firma Çin’den gelen 8407.90.90.00.00 motorları Traktör üretiminde montajlayarak final eşya haline getirmiştir Süper traktör ltd şti Almanyaya ihracat yapacağı için işleme faaliyeti sonunda Tev ödemek istemediğini ve bu durumu Gümrük Müşavirinin sorumluluğunda olduğunu duruma çözüm bulmasını istemiştir.Gümrük Müşaviri ise Nihkıst muafiyetiyle devam ettiği için Mevzuata bakmış ve Genelge No: 2014/4 (Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Nihai Kullanım) genelgesini ulaşmıştır.Gümrük Müşaviri genelgede Nihai kullanım izninin eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında girişine ilişkin beyannamenin tescili aşamasından önce alınmamış olması ve dahilde işleme rejimine giriş beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP’ler kullanılarak yapılması halinde, dahilde işleme rejiminde gümrük gözetiminin ihracata kadar devam etmesi nedeniyle ihracat beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izninin alınması mümkün bulunmaktadır.Mevzuatına ulaşmış ve Nihai kullanım izni alarak indirimli veya sıfır vergi üzerinden beyannamede düzeltme yapmıştır.Bu eşyanın ihracatında nihai kullanım izni olduğu için firma Tev ödememiş ve firmanın vermiş olduğu akit Uluslar arası Ticaret sekteye uğramamış oldu bu gibi örnekleri çoğaltabileceğimiz gibi tarife sorgulamaları birebir ürünler iyi tespit edilmesi gerekir.

  Nihai kullanım kapsamında Dahilde işlemeye özel sonradan izin verileceği hatta ihracat beyannamesi tescili zamanına kadar yapılması uygun bulunmuştur. Oysa Normal bir nihai kullanım olsaydı Dahilde işleme olmasaydı Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi sahibi kişilere, eşyanın ayniyatının veya nihai kullanıma tahsis edildiğinin tespit edilmesi şartı ile beyannamenin tescilinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunulması halinde nihai kullanım izni sonradan verilebilir hükmü amirdir.Burada önemli olan husus Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin işlemleri sonlandıracağı Nk1 raporudur. Bu rapor olmadan taahhüttünüz yerine gelmemiş sayılacaktır.

  Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Nihai Kullanım tabi eşyamız var Nihai kullanı  izni nasıl alabilirim?

  Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın İthalat Rejimi Kararı (İRK) eki listelerde Gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi tutulan eşyadan olması halinde;

  1) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın nihai kullanıma tabi tutulması için dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin ithalat listesinde, ithalat rejimi kararı eki listelerde gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi kılınan gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan eşyanın yer alması gerekmektedir,

  2) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan ithal eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı esnasında, Gümrük Kanunu’nun 194 üncü maddesi uyarınca doğacak telafi edici verginin, bahse konu ithal eşyası için İthalat Rejimi Kararında nihai kullanımı nedeniyle öngörülen indirimli veya sıfır oran üzerinden hesaplanmasının talep edilmesi halinde, yükümlüsünce dahilde işleme rejimine giriş beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izni başvurusunda bulunulacaktır,

  3) Başvurunun yapıldığı gümrük idaresince ilgili belge/iznin incelenmesinin ardından uygun bulunması halinde nihai kullanım izin belgesinin 16 no.lu kutusuna “….sayılı ….günlü Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni kapsamında verilmiştir” şerhinin bulunduğu nihai kullanım izin belgesi düzenlenecektir.

  Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Nihai Kullanım tabi eşyamız var fakat Nihai kullanım izni almadan eşyalarımız ithal edildikten sonrada bu izni alabilmemiz mümkünmüdür?

  Nihai kullanım izninin eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında girişine ilişkin beyannamenin tescili aşamasından önce alınmamış olması ve dahilde işleme rejimine giriş beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP’ler kullanılarak yapılması halinde, dahilde işleme rejiminde gümrük gözetiminin ihracata kadar devam etmesi nedeniyle ihracat beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izninin alınması mümkün bulunmaktadır.

  Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithali yapılan eşyanın rejime girişine ilişkin beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP’ler kullanılarak yapılmaması ancak söz konusu eşyanın beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP’ler kullanılarak da yapılmasının mümkün olması halinde;

  1) İhracat beyannamesinin tescili sırasında doğacak olan TEV’in indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden hesaplanabilmesi için ihracat beyannamesinin tescilinden önce dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığına ya da ilgili gümrük idaresine nihai kullanıma tahsisli GTİP’e ilişkin belge/izin revizesinin yapılması için başvuruda bulunulması gerekmektedir,

  2)Yükümlü tarafından, dahilde işleme izin belgesi/izninde revize yapılmasını müteakip Dahilde İşleme Rejimine girişin sağlandığı gümrük beyannameleri üzerinde GTİP değişikliği yapılması için ilgili gümrük müdürlüklerine başvurulacak, gümrük müdürlüklerince yapılacak incelemenin ardından uygun bulunması halinde beyannamelerde gerekli GTİP düzeltmesi yapılacaktır.

  3) Belge/İzinde değişiklik işleminin yapılmasını müteakip, beyannamenin tescil edildiği ilgili gümrük müdürlüğüne nihai kullanım izni için başvurulacak olup, anılan gümrük müdürlüğünce öncelikle belgede/izinde kayıtlı bilgilerle beyanname üzerindeki bilgilerin uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir,

  4) Başvurunun yapıldığı gümrük idaresince ilgili belge/izin üzerinde yapılan incelemenin ardından uygun bulunması halinde nihai kullanım izin belgesinin 16 no.lu kutusuna “….sayılı ….günlü Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni kapsamında verilmiştir” şerhinin bulunduğu bir nihai kullanım izin belgesi düzenlenecektir,

  Dahilde işleme rejimi kapsamında Nihai kullanım izni aldım ve işlemleri tamamlayıp eşylarımı yeniden ihracatını gerçekleştirdim Nihai kullanım iznimi nasıl sonlandıracağım?

  Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet kapsamında getirilecek eşyanın yukarıda belirtildiği şekillerde nihai kullanıma tabi tutulması halinde de 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) ve 2012/33 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde nihai kullanımın sonlandırılması için tespit raporu düzenlenecektir. Tespit raporunun her bir dahilde işleme izin belgesi/izni başına en geç dahilde işleme izin belgesinin/izninin kapatma başvurusu yapılıncaya kadar düzenlenmesi gerekmektedir.

  Tespit raporunda ithal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde öngörülen amacına uygun olarak ve telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edildiğinin belirlenmesi halinde nihai kullanım izni sonlandırılır. İthal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde öngörülen amacına uygun olarak kısmen telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edildiğinin tespiti halinde gerçekleşen miktar üzerinden nihai kullanım izin belgesi revize edilerek ve bu değerler üzerinden sonlandırılır. İhracatın telafi edici vergi doğurmaksızın gerçekleştiğinin tespiti halinde ise nihai kullanım izni müeyyide uygulanmaksızın sonlandırılır.

  DİR Kapsamında Nihai Kullanım Halinde Teminat ve Nihai Kullanım Süresi işlemleri nasıl işlemektedir?

  Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın aynı zamanda nihai kullanım hükümlerine de tabi tutulacağı durumlarda, ithalat sırasında teminat olarak alınacak vergilerin, İthalat Rejimi Kararında bu eşyanın nihai kullanım hükümlerine tabi tutulması halinde uygulanması gereken indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden değil, İthalat Rejimi Kararında bu eşya için nihai kullanım dışında öngörülen vergi oranı üzerinden teminata bağlanması gerekmektedir. Teminat işlemlerinde gerek dahilde işleme rejimi mevzuatı gerekse gümrük mevzuatı uyarınca sağlanan kolaylaştırma hükümleri saklıdır.

  Nihai kullanım izin belgesinin süresi dahilde işleme izin belgesi/izninin geçerlilik süresi kadar olacaktır.