Çevre Katkı Payı Bilmecesi

 • Çevre Katkı Payı Bilmecesi

  Türk vergi sistemine bakıldığında çevreci vergiler arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Çevre Katkı Payı sayılabilir.Bizim burada ele alacağımız konu Gümrüklerde ithalatta doğan çevre katkı payının incelenmesi olacaktır. Çevre Katkı Payı’da çevresel vergiler grubunda yer alabilecek bir kamu gelirini oluşturmaktadır.

  Çevre Kanununa 2872 Göre Çevre Katkı Payı İthaline izin verilen kontrole tâbi yakıt ve atıkların CIF bedelinin % 1’ile hurdaların CIF bedelinin % 05’i oranında alınacak miktar; büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin % 1’i Çevre Katkı Payı olarak tahsil edilmektedir. Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla yürürlükte olan çevre katkı payları ilgililerce en geç ertesi ayın onbeşine kadar ilgili mal saymanlıkları hesaplarına aktarılmakta ve bütçeye gelir kaydedilmektedirler.

  İthalatta Çevre Katkı Payı tahsilatı yapılabilmesi için öncelikle eşyamızın Gtip İlgili tebliğlerde yer alması gerekmektedir.Bu tebliğler Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri eki listeler çerçevesinde bahsi geçen Tebliğlerde bir önceki yıla göre yapılan değişiklikler dikkate alınarak BİLGE sisteminde yükümlünün beyanına göre çevre katkı payı tahakkuk ettirilecek GTİP listesinde ayrıca yayımlanmaktadır çevre katkı payı tahsilatı yapılacak eşyalar yazımızın en altında liste halinde verilmiştir.

  Çevre Katkı Payı tahsilatı için iki durum aynı anda gerçekleşmesi halinde Çevre Katkı payı tahsilatı yapılacaktır.

  Bu durumlar;

  1.Metal hurda,Atık,Yakıt kesin ithalatının söz konusu olması

  2.İthal edilen hurdanın Kontrole tabi olması

  Yukarıdaki iki durumun aynı anda gerçekleşmesi halinde ve ayrıca;

  1.Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği,

  2.Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği ,

  3.Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği,

  4.Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği ekinde listede bu eşyaların yer alması durumunda Çevre katkı payı tahsil edilecektir.

  Diğer bir yönden ithal edilen hurdanın veya atığın Yukarıda sayılan tebliğ ekinde yer almaması halinde Çevre katkı payı,tahsilatı Gümrükler Genel Müdürlüğü nün 03.02.2011 tarihli 1985 sayılı tasarruflu yazısına istinaden tahsil edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

  Dahilde İşleme Rejiminde Çevre Katkı Payı tahsilat durumu

  Dahilde işleme Rejimi kapsamında İkincil işlem görmüş ürünlerin Serbest dolaşıma girişinde Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/44 sayılı genelgeye göre ;Dahilde işleme rejimi kapsamında asıl işlem görmüş ürün yanında elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali halinde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
  a) İthali kontrole tabi yakıt, atık veya hurda niteliğindeki ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde Çevre Katkı Payının tahsil edilmesi gerekmektedir.

  Çevre Katkı Payı tahsilatına konu mal, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/7) Eki listelerde belirtilen yakıtlar ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atık ve Metal Hurdalara Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri (2021/3, 2021/23) Eki listelerde belirtilen atık ve hurdalar olarak tanımlanmıştır. (Bakınız yukarıdaki durumlara göre Hurda eşyaları ve atık eşyaları tebliğ kapsamında değilse Çkp doğmayacaktır)

  Ancak, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşya söz konusu Tebliğler ekinde yer alan atık ve metal hurdalar ise bahse konu eşyanın ithalatı esnasında çevre katkı payı ödenmesi halinde, söz konusu atık/hurdanın işlenmesi sonucu yine mezkur tebliğler ekinde yer alan atıklar ve hurdaların ikincil işlem görmüş ürün olarak elde edilmesi ve bu ürünün serbest dolaşıma girişinde ikinci kez çevre katkı payının ödenmemesi gerekmektedir. (Bakınız yukarıdaki durumlara göre Hurda eşyaları ve atık eşyaları tebliğ kapsamında değilse Çkp doğmayacaktır)

  Diğer taraftan, ithal edilen eşyanın yurt içinde işlenmesinden veya herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu atık/metal hurda özelliği kazanması veya bu eşyadan atık ve metal hurda olarak ikincil işlem görmüş ürün elde edilmesi ve bu ürünün serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi halinde çevre katkı payının tahsil edilmesi gerekmektedir denilmektedir. (Bakınız yukarıdaki durumlara göre Hurda eşyaları ve atık eşyaları tebliğ kapsamında değilse Çkp doğmayacaktır)

  Bu duruma göre özetlersek Gtip bazında eşyanın İlgili ürün güvenliği tebliği ekinde yer alması durumunda Her durumda Çevre katkı payı tahsil edilecektir.İlgili tebliğler ekinde eşyalar yok ise Çevre katkı payı tahsilatı aranmayacaktır.Sizlere yol göstermesi amacıyla Çevre katkı payını tabi eşya listelerini aşağıya liste halinde bırakıyorum.Keyifli okumalar dileriz.

  Örnek: 1

  Enka Galvaniz Sanayi A.Ş 28.02.2021 Tarihinde 8109.30.00.00.12 Gtip yer alan Zirkonyum hurdaları ithalatını serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak üzere işleme girmiştir. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği,ekinde 8109.30.00.00.12 Gtip tanımında eşya olmadığı için ithalatında Çevre Katkı Payı tahsilatı aranmayacaktır.

  Örnek: 2

  İskenderun Hurda Sanayi A.Ş 28.02.2021 Tarihinde 4707 tarife pozisyonunda yer alan Geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları ithalatı yapmak istemektedir. Bu duruma göre 2872 sayılı Çevre Kanunun 18 inci maddesine göre;İthaline izin verilen atıkların CIF bedelinin %1’i oranında alınacak miktar ÇEVRE KATKI PAYI olarak tahsil edilir. Çevre katkı payının yatırıldığına dair belgenin beyannameye eklenmesi ve gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur.