Ata Karnesi Mevzuatında Değişiklik

 • Ata Karnesi Mevzuatında Değişiklik

  08.03.2018 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No’lu Tebliğ ile; Geçici İthalat hakkındaki 4 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik yapılmıştır.

  Buna göre, tescil edilen ATA Karnesi; gümrük idare amirinin incelemesine gerek duyulmadan doğrudan muayene ile görevli muayene memuruna havale edilecektir. Karnenin ithal sayfaları yasal takiplerde kullanılmak üzere muhafaza edilir.

  İlgili gümrük idaresince, kefil kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ödemekle sorumlu olduğu tutar hesaplanır. Bu tutar, gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergiler (ithal vergi ve resimleri) toplamının %10 fazlasını aşamaz. Karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde kefil kuruluşa (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bu Tebliğin 2 No.lu ekinde yer alan örneğe uygun yapılan tebligatta, eşyanın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde yeniden ihraç edildiğine veya ATA Karnesinin usulüne uygun olarak diğer bir surette mükellefiyetten ibra olunduğuna dair delil vermek hususunda talep tarihinden itibaren 6 (altı) aylık süre tanınır
   İlgili Tebliğin tam metni ekte yer almaktadır.
   Bilgilerinize sunarız.

  Ata Karnesi Mevzuatında Değişiklik