7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

 • 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

  7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda
  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un gümrük işlemlerini ilgilendiren
  kısımları aşağıda yorumlarımız ve açıklamaları ile beraber dikkatinize
  sunulmuştur.

  Açıklamalar kırmızı
  yazı 
  ile yazılmıştır.

  MADDE 2 – 4458 sayılı Kanunun
  86 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “3. 183 ve 184 üncü maddeler kapsamında bir gümrük yükümlülüğü
  doğduğunda, asıl sorumlu, transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili olarak
  gümrük idaresine karşı mali olarak sorumludur. 5607 sayılı Kanun uyarınca
  gümrük idaresince işlem yapıldığı hâllerde, asıl sorumlunun sorumluluğunun
  belirlenmesinde fiilin işlenmesinde dahlinin olup olmadığı hususu
  dikkate alınır.”
  Transit rejimine tabi tutulan eşyalar için asıl sorumlu
  teminatı veren kefil kuruluş(und, sgsnet, oregon vs) olmakla beraber mal sahibi
  ve taşımacı firmada müteselsilen sorumlu idi. Asıl sorumlunun teminatı veren
  kuruluş olması mantık olarak hatalı bulunmak ile beraber, şu an kullanılan
  sistem transit rejiminde vekalet olmadan dolaylı temsili mümkün kılıyordu.

  Örnek verirsek şu an; mal sahibinin haberi olmadan taşımacı bir firma gümrükte
  bulduğu herhangi birine vekalet olmadan transit beyanı açtırabilir ve bütün
  bunlardan haberi olmayan kefil kuruluşda asıl sorumlu olarak teminatını
  kullandırabilir. Bu durumda asıl sorumlu teminatını kullandıran kefil
  kuruluştur. Mal sahibi ve taşımacı da müteselsilen sorumludur. vekaletsiz
  olarak beyanı verek kişi de hiç bir surette sorumlu değildir.

  Bu madde bu duruma biraz kısıtlama getirmiş olmakla beraber bize göre yetersiz.

  MADDE 4 – 4458 sayılı Kanunun
  177 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.

  “l) 235 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri,
  üçüncü fıkrası ve beşinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen eşya
  ile 237 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen
  eşya,”
  4. maddede yukarıda koyu italik yazılan kısım yeni
  eklenmiştir. Buna göre birazdan aşağıdaki maddelerde göreceğimiz üzere bazı
  cezalarda değişiklik, çeşitlendirme ve yumuştmalara gidilmiş ve cezai
  maddelerdeki yeni düzenlemelere uyumlaştırmak için çıkarılmıştır.

  MADDE 5 – 4458 sayılı Kanunun 179 uncu
  maddesinin birinci fıkrasının üçüncü paragrafı ile ikinci fıkrası aşağıdaki
  şekilde değiştirilmiştir.

  “Ancak, yukarıdaki taleplerin kabulü, söz konusu eşyaya ait
  varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler
  ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin %1’i, bu uygulamadan ikinci kez
  yararlanmak istenmesi hâlinde ise CIF değerinin %3’ü oranında bir tutarın
  ödenmesine bağlıdır. Başvurunun, eşyanın ihale ilanı yayımlandıktan veya
  perakende satış kararı alındıktan sonra ve satışının gerçekleşmesinden önce
  yapılması hâlinde bu taleplerin kabulü söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile
  ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz
  cinsinden CIF değerinin %10’u oranında bir tutarın ödenmesine bağlıdır. Bunun
  dışındaki başvurular kabul edilmez.

  2. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (ı),
  (l) ve (m) bentleri ile ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen eşya için
  birinci fıkra hükmü uygulanmaz.”
  Bu maddedeki değişikliğe göre artık satış kararı
  kesinleşmiş tasfiyelik ürünler için de hak sahibi yeniden farklı bir gümrük
  rejimine tabi olmasını veya mahrecine iadesini isteyebiliyor. Ancak bu hakkını
  kullanamayacağı durumlara da (l) bendini de eklemişler.

  MADDE 6 – 4458 sayılı Kanunun 180 inci
  maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “6. Bu madde kapsamında emanete alınan tutarların iadesi için,
  sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği, diğerlerinde ise
  emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılan başvurular kabul
  edilir.”
  Emanete alınan tutarların iadesinde bir yıl süresi
  getirmişler.

  MADDE 7 – 4458 sayılı Kanunun
  202 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.

  “1. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük vergilerinin ve diğer amme
  alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gereken hâllerde,
  bu teminat söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü
  veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir.”
  Teminat oranları %120’den %100’e düşüyor. Bu çok önemli
  bir değişiklik.

  MADDE 8 – 4458 sayılı Kanunun
  216 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 216 – 1. Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı
  olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde,
  geri vermeye konu fazla tahsilatın yükümlüden kaynaklanması durumunda
  geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten, diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden
  geri verme kararının tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için geri
  verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen
  tecil faizi oranında hesaplanan faiz ödenir.

  2. Geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay
  içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi
  üzerine, tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geri
  verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen
  tecil faizi oranında hesaplanan faiz ödenir.”
  Eskiden sadece 3 ayı geçen ödenmeme durumlarında faiz
  uygulanabiliyordu. Şu an hata idareden kaynaklandığı halde ilk hatalı tahakkuk
  itibariyle faiz uygulanabiliyor.

  MADDE 9 – 4458 sayılı Kanunun
  227 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir. “d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar
  dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas,
  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
  dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar
  ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
  malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa
  vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları
  ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı
  suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymemiş olmak,”
  Gümrük müşavir yardımcısı olmak için yukarıdaki şart
  eklenmiş.

  MADDE 10 – 4458 sayılı Kanunun 231 inci
  maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “3. Gümrük vergilerine ilişkin idari yaptırım kararları ve bu
  kararlara yönelik itirazlar hakkında bu Kısım ve Onikinci Kısım hükümleri
  uygulanır.

  4. Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşyanın bulunamaması
  hâlinde kaim değer olarak eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine
  karar verilir.

  5. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat
  verilmiş olması hâlinde bu Kısım hükümlerine göre idari para cezası ve faiz
  uygulanmaz.”
  Kanundaki cezalar bölümünün girişine yukarıdaki ek
  maddeler getirilmiş.

  MADDE 11 – 4458 sayılı Kanunun 234 üncü
  maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan
  “onbeş” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.

  “2. Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında
  işleme rejimi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi
  eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden
  sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti
  durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilir.”
  Muayene öncesi kendini ihbar durumunda vergiye bağlı
  cezaların %15’i ödenecekken %10’a düşmüş. Dahilde işleme ve benzeri rejimlerde
  uygulanacak ceza eskiden vergi farkının 3 katının yarısı iken şu an sadece
  vergi farkının yarısına düşmüş.

  MADDE 12 – 4458 sayılı Kanunun 235 inci
  maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiş, ikinci fıkrasının (b)
  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiş,
  dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye
  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin
  yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin
  alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası
  verilir.”

  “c) Eşyanın ithali, belli kuruluşların vereceği ve gümrük
  idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya
  bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye
  tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit
  edilmesi hâlinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra,
  gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.”
  a) ve c) bentlerine “fark gümrük vergileri ibaresi
  eklenmiş. Bunun ne olduğu tam olarak belirlenmeli.

  “e) Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde, (c) bendinde
  belirtilen eşyanın ithalinin uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin
  düzenlenmesi veya ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen
  denetimin olumlu sonuçlandığının bildirilmesi hâlinde, 241 inci maddenin
  birinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilir.”

  2016/9 sayılı genelgeyi buraya eklemişler. Eskiden
  genelge tam anlaşılabilir olmadığından direk cezalar kesilebiliyordu olumlu
  olmuş.

  “b) Eşyanın ihracı, belli kuruluşların vereceği ve gümrük
  idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya
  bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye
  tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit
  edilmesi hâlinde, gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar idari para cezası
  verilir.”
  Burada ceza onda bir oranında düşmüş. Ve aşağıdaki
  yumuşatıcı madde gelmiş

  “c) Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde, (b) bendinde
  belirtilen eşyanın ihracının uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin
  düzenlenmesi veya ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin
  olumlu sonuçlandığının bildirilmesi hâlinde 241 inci maddenin birinci fıkrası
  uyarınca idari para cezası verilir.”

  “4. Cezai hükümler saklı kalmak üzere;

  a) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşya, yükümlü talebi
  doğrultusunda otuz gün içinde mahrecine iade ya da ilgili kurum ya da kuruluşun
  uygun görüşü ile doğrudan üçüncü ülkeye transit edilir. Bu süre içerisinde
  mahrecine iade veya üçüncü ülkeye transit edilmeyen eşya, ihraç kaydıyla satış
  ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek
  üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilir.

  b) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen eşya, yükümlü talebi
  doğrultusunda mahrecine iade, ilgili kurum ya da kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan
  ya da serbest bölge üzerinden üçüncü ülkeye transit veya ihraç kaydıyla satış
  ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek
  üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilir.
  Bu maddeler 235. maddeye istinaden oluşacak ceza
  sonrası eşyaya uygulanacak işlemleri belirlemiş.

  c) Teslimden sonra kontrol
  sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan eşyanın gümrüklenmiş
  değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  5. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve varış gümrük idaresine
  karayolu ile sevk edilmek üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda
  olmayan eşyanın, yapılan kontrol veya muayene sonucunda, beyan edilenden
  belirgin bir şekilde farklı cinste olduğunun tahlil, teknik inceleme ve
  araştırmaya gerek olmaksızın tespiti hâlinde fiilin niteliğine göre bu fıkranın
  (a) ve (b) bentlerine, transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan
  eşyanın, hareket gümrük idaresinden sevk edilmesinden sonra varış gümrük
  idaresine varışından önce ya da varış gümrük idaresinde yapılan kontrolü veya
  muayenesi sonucunda beyana göre eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi hâlinde
  fiilin niteliğine göre bu fıkranın (c) veya (d) bentleri uyarınca işlem
  yapılır. Bu fıkranın (c) ve (d) bentleri kapsamında değerlendirilemeyecek
  eksiklik ve fazlalık durumları ile bu durumların tespitine ilişkin usul ve
  esaslar Bakanlıkça belirlenir. (yönetmelik 239.
  maddeyi kastediyor.)

  a) Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen
  eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya
  ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.
  Eskiden direk gümrüklenmiş değerin 2 katıydı. Ceza
  ciddi şekilde düşmüş

  b) Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde,
  ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği
  uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın
  gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. 
  Eski Ceza eşyaların izne tabi olması durumunda
  uygulancak.

  c) Beyana göre eksik olduğunun tespit edilmesi hâlinde, eksik
  çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra eşyanın gümrük
  vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

  d) Beyana göre fazla olduğunun tespit edilmesi hâlinde, fazla
  çıkan eşyanın gümrük vergileri kadar idari para cezası verilir ve fazla çıkan
  eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.”

  “6. Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen aykırılıkların
  gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından
  bildirilmesi durumunda bu fıkralara göre hesaplanan cezalar yüzde on oranında
  uygulanır.”
  Bu madde yeni bir uygulama.
  Bu madde de transit rejiminde ithali yasak olan eşya yakalanması durumu
  işlenmemiş, bize göre düzenlenmesi lazımdı.

  MADDE 13 – 4458 sayılı Kanunun
  236 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.

  “5. Eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin
  beyanının kontrolü veya muayenesi neticesinde antrepo beyannamesinde beyan
  edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tahlil, teknik
  inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti hâlinde;

  a) Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen
  eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya
  ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

  b) Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde,
  ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği
  uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın
  gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.”
  Bu maddede de cezalar ciddi şekilde yumuşatılmış.
  Eskiden direk gümrüklenmiş değerin 2 katı uygulanırdı.

  MADDE 14 – 4458 sayılı Kanunun 238 inci
  maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye birinci
  fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna
  göre teselsül ettirilmiştir.

  “1. 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m)
  bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b)
  bendinde belirtilen durumlar hariç;

  a) Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında
  işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde,
  eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı,

  b) Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel
  kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde, gümrük vergileri
  tutarının dörtte biri,

  c) Dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında
  işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte, rejim kapsamı ithal
  eşyasının işleme faaliyetindeki hâli veya işlem görmüş ürün hâli de dahil olmak
  üzere, gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun
  tespiti hâlinde, ithal eşyasının gümrük vergileri ile ilgili rejime ilişkin
  beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için
  6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı
  kadar,

  d) (b) bendinde belirtilen taşıtlar hariç olmak üzere, geçici
  ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın süresi içerisinde gümrükçe
  onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda gümrük
  vergileri ile rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı
  tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme
  zammı oranında faizin toplamı kadar, idari para cezası verilir.”
  Genel olarak bu ceza aynı olmak ile beraber sonradan
  eklenen 1-c bendinde eskiden gümrük vergilerinin 2 katı olan ceza 1 katı + ilk
  dahilde işleme rejimi beyanından itibaren faizler olarak düzenlenmiş. 

  “2. Birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinde belirtilen eşyanın,
  yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış gün içinde gümrükçe onaylanmış
  başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması hâlinde, ayrıca gümrük
  vergileri tutarında idari para cezası verilir.” 
  Bu madde yeni eklenmiş. cezai durumun tespitinden sonra
  60 gün içinde gereğinin yapılasını teminen konulmuş.

  MADDE 15 – 4458 sayılı Kanunun 241 inci
  maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı
  fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “d) 11 inci madde hükmüne göre yazılı olarak talep edilen bilgi
  ve belgeler ile 13 üncü madde hükmü uyarınca beş yıl süreyle saklanması gereken
  belgelerin gümrük kontrolü sırasında ibraz edilmemesi.”
  e-beyanname dönemine geçildiğinden gerekli bir cezaydı.

  MADDE 16 – 4458 sayılı Kanunun 244 üncü
  maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki
  şekilde değiştirilmiştir.

  “1. Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı
  muhteviyatı alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı tarafından uzlaşma
  başvurusu yapılabilir. Uzlaşmanın kapsamına;

  a) Beyan ile gümrük idaresi tarafından yapılan tespit sonucunda
  belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları,

  b) Gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan
  sahibi tarafından bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük
  vergileri alacakları,

  c) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idaresi
  tarafından düzenlenen idari para cezaları,

  girer. Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya
  itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük
  vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden
  itibaren onbeş gün içinde yapılır. Uzlaşma talebinde bulunulması
  hâlinde, itiraz veya dava açma süresi durur, uzlaşmanın vaki olmaması veya
  temin edilememesi halinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin
  bitimine beş günden az kalmış olması hâlinde süre beş güne tamamlanır.
  Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma
  talebinde bulunulamaz. 3 gün’ü 5 güne çıkarmışlar.

  2. Gümrük vergileri ve cezalarına ilişkin fiilin, 5607 sayılı
  Kanunda yer alan kaçakçılık suçları ile ilişkili olması hâlinde bu madde hükmü
  uygulanmaz. 
  Eskiden kaçakçılık kanununun 3. maddesine atıf vardı
  ancak şimdi tamamına atıfda bulunmuş.

  3. Bu madde kapsamında yapılan uzlaşma talepleri, gümrük uzlaşma
  komisyonları tarafından değerlendirilir. Gümrük uzlaşma komisyonlarının
  kurulması, çalışması ile bu madde kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul
  ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

  4. Gümrük uzlaşma komisyonlarının çalışmaları gizlidir. Uzlaşma
  tutanakları kesin olup gereği idarece derhal yerine getirilir. Vergi yükümlüsü
  veya ceza muhatabı, üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar
  hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunamaz.

  5. Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma tutanağının
  tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük
  yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar
  geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı
  oranında gecikme faizi uygulanır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin
  edilememesi halinde, genel hükümlere göre işlem yapılır.”