4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik (2009/15481 BKK da değişiklik)

 • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik (2009/15481 BKK da değişiklik)

  MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “% 18” ibaresi “% 20” şeklinde değiştirilmiştir.

   

  Önceki hali;

  Formun Üstü

  MADDE 62- (1) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;

  Formun Altı

  a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %18,

   

   

  MADDE 2- Aynı Kararın 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 67- (1) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan;

  a) Kurumların asli görevleri, kuruluşların faaliyet alanları ve Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele göreviyle ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları,

  b) Kurum ve kuruluşlar adına kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan,

  c) Kurum ve kuruluşlarca onaylanmış proje, imzalanmış sözleşme veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uygunluk verilmiş savunma sanayii ile ilgili diğer ihtiyaç unsurlarına ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve ilgili makam tarafından bu kapsamda olduğu bildirilmek şartıyla;

  1) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar tarafından serbest dolaşıma sokulan,

  2) Sermayesinin yarısı veya daha fazlası doğrudan Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflara veya Savunma Sanayii Başkanlığına ait şirket ve müesseseler tarafından serbest dolaşıma sokulan,

  3) Sermayesinin yarısı veya daha fazlası doğrudan birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan şirket ve müesseselere ait olan iştirakler tarafından serbest dolaşıma sokulan,

  her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz, yazılım ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarmalarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır.

  (2) Birinci fıkranın (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen iştirakler tarafından serbest dolaşıma sokulacak eşya miktarının ilgili kurum ve kuruluşlar veya şirket ve müesseselerce onaylanması gerekir.”

   

   

  Önceki hali

   

  MADDE 67- (1) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca öngörülen kurumların asli görevleri, kuruluşların faaliyet alanları ve Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele göreviyle ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya kişiler tarafından bu kurum ve kuruluşlar adına serbest dolaşıma sokulacak veya Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısı veya daha fazlası doğrudan bu vakıflara veya Savunma Sanayii Başkanlığına ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda yazılı kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış proje, imzalanmış sözleşme veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uygunluk verilmiş savunma sanayii ile ilgili diğer ihtiyaç unsurlarına ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve ilgili makam tarafından bu kapsamda olduğu bildirilen her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz, yazılım ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır.

   

  MADDE 3- Aynı Karaim 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine “otomobillere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve motor gücü 160 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillere” ibaresi eklenmiştir.

   

  Önceki hali:

   

  Engellilerin kullanımına mahsus eşya

  MADDE 104 (1) Görme engelliler hariç olmak üzere, engellilerin hayatlarını idame ettirmesi için kişisel kullanımlarına mahsus özel surette imal edilmiş olup,

  (2) Gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmamak kaydıyla;

  a) Münhasıran engelliler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc.’ye kadar olan otomobillere,

   

   

  MADDE 4- Aynı Kararın 122 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  “Bu hesaplamada 1 TL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.”

   

  Eklenen madde;

  Fazla çalışma ücretleri

  Madde 122- (1) Talep sahibi tarafından yatırılacak fazla çalışma ücreti;

   

   

  MADDE 5- Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “1500 Avro’yu aşmayan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir gerçek kişiye gelen” ibaresi eklenmiştir.

   

   

  Değiştirilen madde:

   

  Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar

  Dolaylı temsil yetkisi verilmesine ilişkin koşullar

  MADDE 126– (1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen;

  b) Normal usulde beyan edilecek olan, serbest dolaşıma giriş rejimine konu; değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın,

   

   

   

  MADDE 6- Bu Kararın;

  a) 1 inci maddesi yayımı tarihinden 15 gün sonra,

  b) 4 üncü maddesi 1/1/2025 tarihinde,

  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

  yürürlüğe girer.

   

  MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

   

   

  ÖZET, KISACA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; AB ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 Avroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde %18 den % 20 ye çıkarıldı; 

  Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya başlıklı 67 nci madde yeniden düzenlendi;

  Engellilerin kullanımına mahsus model yılı üç yıldan eski olmayan özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve serbest dolaşıma sokulan motor gücü 160 kW ı geçmeyen elektrikli otomobillere de muafiyet getirildi; 

  Fazla çalışma tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanmasında 1 TL ye kadar olan tutarlar dikkate alınmayacak.

  Posta ve hızlı kargo aracılığıyla gelen değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın sadece gerçek kişiye gelmesi halinde muafiyet sağlanacak.