100 Soruda Dahilde İşleme Rejimi

 • 100 Soruda Dahilde İşleme Rejimi

  Bu çalışmamız ile sizlere yol göstermek ve Ticaret hayatınıza katkı sağlamak amacıyla 100 soruda Dahilde işleme rejimi rehber kitabımızı sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu rehberin oluşmasında Değişen ve Gelişen Dünyaya her zaman Ticaret hayatımıza yeni aksiyonlara her zaman yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır Dahilde işleme ve Dahilde işleme izni farkları ayrıntılı örnekleri ile sizlere yol gösterecek bir rehber hazırlamaya gayret ettik.Kullanılan Dahilde işleme programları ile giren çıkan eşyaların takipleri Dahilde işleme olgusu ve farkındalığı kazandırmaya hedefliyoruz.Örnek izin belgesel alımları ve örnek izin alımları nasıl yapıldığı ve hangi şartlarda bu izinlerin verildiği yapılması gereken çizelgeleri sistemleri dahilde işleme rejimin proje olgusu nasıl işlediği bu rehberde bulabileceksiniz. Önsözün sonuna gelirken siz değerli firmalarımızın zamanla rekabet ettiğinizi değerlendiriyorum keyifli okumalar dilerim.

  Dahilde İşleme Rejimi Nedir?

  Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

  Dir’in Amaçları ve Gerekçeleri Nelerdir?

  İhracatçılarımıza dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak

  İhraç pazarlarımızı geliştirmek

  İhraç ürünlerimizi çeşitlendirmek

  Sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak

  Dir’in Kullanım Gerekçeleri Nelerdir?

  Hammadde ve doğal kaynakların yetersizliği

  Üretimde kalite ve fiyat sorunu /finansman yetersizliği

  Maliyet yüksekliği

  Termin Süresinin Uzunluğu

  DİR Mevzuatları Nelerdir?

  4458 Sayılı Gümrük Kanunu

  2005/8391 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı

  İhracat 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

  İhracat 2005/2 Sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ

  İhracat 2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin

  Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ

  Muhtelif Genelgeler

  Asıl işlem görmüş ürün deyimi nedir?

  Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,ifade eder örnek olarak İplik ithalatının yapılıp Gömlek üretilmek isteniyorsa burada asıl işlem görmüş ürün gömlektir.

  A.TR dolaşım belgesi Nedir?

  Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi ifade eder Örnek vermek gerekirse her ürün için A.tr Dolaşım Belgesi Düzenlenemez A.tr Dolaşım Belgesi Düzenlenebilmesi için Sanayi ürünü (Tv,Bilgisayar) ve İşlenmiş Tarım Ürünü (Çikolata vb ürünler) için A.tr Dolaşım Belgesi düzenlenebilmektedir.

  Dahilde işleme izin belgesi nedir?

  İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,ifade eder örnek olarak Diib’ler genel olarak Sınai işlemlere verilir ileri düzeyde işleme faaliyetler için kullanılır Kısaca Dahilde işleme izin belgesi proje bazlı işlemlere verilir.

  Dahilde işleme izni nedir?

  İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni,ifade eder örnek olarak Tamirat ve eşyanın basit işleme faaliyetlerine verilir.

  Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması nedir?

  Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı veya serbest bölgelere ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesini,ifade eder örnek olarak Gümrük beyanı verilmesi,Verilen beyandan vazgeçilerek eşyanın gümrüğe terk edilmesi, gibi işlemlerdir.

  Değişmemiş eşya nedir?

  İşlem görmemiş ithal eşyasını,İfade eder örnek olarak geçici bir şekilde ithal edilmiş fakat işlemden geçmemiş ilk halini koruyan eşya olarak geçer örneğin düğme ,fermuar gibi.

  Gümrük rejimi nedir?

  Serbest dolaşıma giriş rejimi, transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi veya ihracat rejimini,ifade eder.

  İkincil işlem görmüş ürün nedir?

  İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü,ifade eder .

  İşletme malzemesi nedir?

  İşleme faaliyetleri sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzemeyi,ifade eder örnek olarak Ürünün bünyesine girmeyen İğneler tekstil eşyasının dokunması için gerekli malzemedir .

  Onaylanmış kişi statü belgesi nedir?

  Gümrük mevzuatı çerçevesinde Ticaret Bakanlığınca verilen belgeyi,ifade eder.

  Onaylanmış Kişi statü belgesi firmalara Dahilde işleme rejiminde %1 ,%5,%10 göre indirmli teminat kolaylığı sağlar.Onaylanmış ihracatçı kapsamında A.TR Dolaşım Belgelerinde vize onay gerekmeden işlemler tamamlanır. Firmalar Mavi hattan çıkış ihracat işlemlerini tamamlarlar.

  Tarım ürünleri deyimi nedir?

  İthalat Rejimi Kararının I ve IV sayılı listelerinde yer alan ve toprakta veya yeni üretim teknikleri ve teknolojileri kullanarak topraksız ortamda yetiştirilen bitkisel ürünler, hayvancılık, balıkçılık ile diğer su ürünleri ve bunların ilk işleme tabi tutulmuş şekillerini,ifade eder.

  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası nedir?

  Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen sertifikayı,ifade eder.

  Kaç türlü Dahilde işleme tedbiri vardır?

  Şarlı muafiyet Dahilde işleme

  Geri ödeme sistemi dahilde işleme

  Dahilde işleme izin Belgesi ile Dahilde işleme izni farkı nedir?

  Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan yurtiçi ve yurtdışı alımlarda sınai işlemler yapılmakta olup Bu durumlarda Ticaret Bakanlığına başvurulması gerekmektedir.

  Dahilde işleme izni ise Gümrük Müdürlükleri Ekonomik etkili gümrük rejimleri servisi (EEGR)den tps den başvuru yapılarak alınmaktadır .Dahilde işleme izni sadece basit işlemlere verilmektedir.Bunlara örnek olarak eşyanın tamir edilmesi ,Eşyanın teste tabi tutulması olarak değerlendirilebilir.

  Dahilde işleme izni kapsamında Gümrük müdürlüğünden yapabileceğim işlemleri nasıl görebilirim?

  2006/12 Dahilde işleme Tebliğimizin 14 maddesinde yer alan tanımlara bakılması gerekir.

  Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işleme faaliyetleri nelerdir?

  a) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,

  b) Eşyanın işlenmesi,

  c) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi,

  d) İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması,

  Anlamına gelir.

  Dahilde işleme izni hangi hallerde verilir?

  Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere;ithal eşyasının işlem görmüş ürünler içerisinde mevcudiyetinin ispatı halinde,

  Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi şartıyla, dahilde işleme rejiminin işlem görmüş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı için en iyi imkanların yaratılmasına yardımcı olduğu hallerde verilebilir.

  Dahilde işleme izni Türkiyede yerleşik olmayan kişiye verilebilirmi?

  Bu konu ile ilgili ihtilaflar Kanun maddesi ile sınırlandırılmıştır Kanun maddesi açıklamasına göre Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür hükmü amirdir.

  Dahilde İşleme izni Türkiyede yerleşik olmayan kişilere izin verilebilecek durumlara örnek verilebilirmi?

  Dahilde işleme rejimi kapsamında yerleşik olma koşulu şart olmasına rağmen mevzuatımız ticari nitelikte olmayan Dahilde işleme için yerleşik olma koşulu aramamıştır .

  Bu duruma örnek olarak İzmir Limanına gelmekte olan bir geminin Türk bandıralı olmadığını düşünürsek Motorunun arızalanması durumunda Türkiyedeki yerleşik kişilerden Gümnrük idaresinden Dahilde işleme izni(Tamir amaçlı) alarak işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

  Dahilde işleme Rejimi işleyişi nasıldır?

  İşlem görmüş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı ya da gümrükçe onaylanmış başka bir işleme tabi tutulması için gerekli süreler, işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve işlem görmüş ürünlerin elden çıkartılması için yeterli olacak şekilde belirlenir.

  Süre, serbest dolaşımda bulunmayan eşya için dahilde işleme rejimine ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren işlemeye başlar ve bitimin rastladığı ayın son günü sona erer.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında Geri ödeme sisteminde rejim kodu olarak hangi rejim kodunu kullanmam gerekecek ve ihracatı hangi rejim koduyla çıkış yapacağım?

  Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi aslında Serbest dolaşıma giriş rejimi gibi değerlendirilir fakat bu durumun Dahilde işleme izin belgesi alınması şarrtı vardır.

  Geri ödeme sistemininde 4100 rejim koduyla girişimiz yapılacak 3141 ile yeniden ihracat çıkışımız yapılacaktır.

  Dahilde işleme rejiminde fire ve ikincil işlem görmüş ürün farkı nedir?

  Fire genelde buharlaşma ve eşyanın tabiatı icabı eksilmeye işaret etmektedir.

  İkincil işlem görmüş ürünler Genelde ticari bir değeri olan ve ayrıca gözle görülebilen ekonomik değeri olan eşyaları ifade eder.

  Dahilde işleme Rejimi kapsamında Muafiyet kodları nelerdir?

  D1 DİR Şartlı muafiyet

  DIZIN Gümrük Müdürlüğünce verilen izin muafiyeti

  D5 Geri Ödeme Sistemi kapsamında Dahilde işleme

  DMGV Damga Vergisi Muafiyeti

  D3 DİR ihracat sayılan satış ve teslimler için

  Dahilde işleme Rejimi kapsamında Eşdeğer eşya kullanımı nedir?

  ithal eşyası ile gümrük tarife cetvelinin aynı sekiz-onikili gümrük tarife istatistik pozisyon numarasını taşıyan, aynı ticari kaliteye ve teknik özelliklere sahip eşdeğer eşyanın işleme faaliyetinde kullanılıp kullanılmayacağı ve hangi şartlarla kullanılabileceği belirtilir.Eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran onikili bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır.Eşdeğer eşyanın, işlemenin asli kısmının izin hak sahibinin işletmesinde veya onun adına işlemenin yapıldığı yerde gerçekleşmesi durumunda, istisnai haller dışında, ithal eşyasından daha ileri bir üretim aşamasında olmasına izin verilebilir.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında tüm vergileri teminata alındığına göre Neden nihai kullanım için ayrıca izin alıyorum?

  DİR kapsamındaki teminatın gümrük vergisinin nihai kullanım için belirlenmiş indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden değil, nihai kullanım dışında öngörülen yüksek vergi oranları üzerinden hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.

  Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan ithal eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı esnasında, Gümrük Kanunu’nun 194 üncü maddesi uyarınca doğacak telafi edici verginin, bahse konu ithal eşyası için İthalat Rejimi Kararında nihai kullanımı nedeniyle öngörülen indirimli veya sıfır oran üzerinden hesaplanmasının talep edilmesi halinde, yükümlüsünce dahilde işleme rejimine giriş beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izni başvurusunda bulunulacaktır.

  Bu maddeye göre Üçüncü ülkeden gelen dahilde işleme rejimi kapsamı eşyalarımızın AB ye ihracatı yapılacağı zaman düşük Tev ödenebilmesi için Nihai kullanm iznine ihtiyaç vardır.

  Tescil anında Nihai kullanım ,izni alınmamış ise ihracat beyannamesi açılmadan önce Gümrük Müdürlüğüne başvuru yapılarak izin alınabilir.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithalat yapıldıktan sonra ihracatı başka firma aracılığıyla yapabilirmiyim?

  Aracı ihracatçı ile belge/izin sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren belge/izin sahibi olmayan firma bu ihracatı yapabilir.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında üçüncü ülkeden hammadde tedarik ettim telafi edici vergi doğduğuna göre bu vergiyi ödemek zorundamıyım?

  A.tr dolaşım belgesi düzenlenmesi istenmiyorsa bu verginin ödenmesi zorunlu değildir fakat tahakkuk ettirlmiş ise bu vergi gecikmeden ödenmesi gerekir.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında Tarım ürünler ve İşlenmiş tarım ürün farkı nedir?

  Tarım ürünü olarak anlatılmak istenen terim ağaçtan koparılan elmadır.

  İşlenmiş tarım ürünü ise bünyesinde temel tarım ürünlerini (hububat, şeker ve süt) bulunduran ürünleri ifade eder.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithal edilen ürünleri Yan sanayiciye ürettirebilirmiyim?

  Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firmaya üretim yaptırılabilir.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında Teminat vermek zorundamıyım?

  Evet Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatlarda tüm vergiler için Teminat zorunludur.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında verebileceğim teminatları nasıl düşürebilirim?

  YYS Belgesi olan firmalar %1 teminat vererek bu işlemleri tamamlayabilir.

  Ayrıca İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde ;Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalar ve iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl asgari 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarında ihracat yapan Mavi hat sahibi firmalar yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %1’ini yatırabilir.

  Belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl 5 (beş) milyon ABD Doları tutarı (bu tutar dahil) ile 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarı arasında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %5’ini yatırabilir.

  Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unu yatırabilir.

  Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan firmalar ise dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unu yatırabilir.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında Nakit teminat ,Teminat mektubu yerine başka bir teminat verebilirmiyim?

  YYS ve OKSB sahibi firmalar 250.000 AVRO Götürü teminat verebilirler bu teminatın en önemli özelliği düşüm sistemi yoktur çok kolay kendini yenileyebilir.

  Dahilde işleme Rejimi kapsamında teminat mektubunu başka bir firma verebilir mi?

  Evet verilebilir

  Dahilde işleme rejimi kapsamında Döviz kullanım oranı uygulanmayacak haller hangileridir?

  a) Dahilde işleme izninde,

  b) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki bedelsiz ithalatta,

  c) Dahilde işleme izin belgesi süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra geri gelen işlem görmüş ürün için yeni bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi halinde yeni belgede,

  d) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlarda, aranmaz.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında İhracatın gerçekleştirilmemesi halinde nasıl işlem tesis edilir?

  Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracatı gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının, işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firmanın stoklarında bulundurulması zorunludur.şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen ancak belge/izin süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak belge/izin şartlarına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihracatı gerçekleştirilemeyen veya serbest bölgelere ihraç edildiği halde en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışı yapılmayan ithal eşyasına ilişkin alınmayan vergi 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır. Dahilde işleme izin belgesinin ihracat taahhüdünün müeyyideli olarak kapatılmasına ilişkin yazıda, bu maddenin hangi fıkrası ve bendine istinaden müeyyide uygulanacağına ilişkin bilgiye, ayrıca tespit edilmesi halinde müeyyide uygulanması öngörülen ithal eşyasının, ithal edildiği şekliyle ve/veya işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğine, serbest dolaşıma sokulduğuna, gümrük gözetiminde imha edildiğine, gümrüğe terk edildiğine ya da mahrece iade edildiğine yönelik bilgiye de yer verilir.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tevsik edilememesi halinde bu durum için nasıl bir işlem tesis edilir?

  İthal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin dahilde işleme izin belgesinde yer alan şartların yerine getirildiğinin teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde, söz konusu şartın yerine getirildiği, firmanın stok ve muhasebe kayıtları dikkate alınarak düzenlenecek yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilebilir.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında Dahilde işleme izin ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tevsik edilememesi halinde bu durum için nasıl bir işlem tesis edilir?

  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri DR2 Raporu bu durum kanıtlanabilir.

  Dahilde işleme rejimi İle Sağlanan İmkanlar nelerdir?

  İthalatta Gümrük Vergisi ve KDV Muafiyeti

  KKDF İstisnası

  Vergi, Resim ve Harç İstisnası

  Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama

  TMO’dan ve T.Ş.K.’nca Tespit Edilen Şeker Fab.’dan Alım

  Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması

  Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade Edilmesi

  İthalat Sırasında Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi

  Dahilde işleme rejimi DİİB ve Dİİ Süreleri nelerdir?

  Azami 12 Ay süre verilir

  12 Ayı Aşan Üretim Süreçlerinde Süreçlerinde ise Proje Süresi Kadar

  Örnek : Gemi İnşaası ve Savunma Sanayi Projeleri Gibi

  Dahilde işleme rejimi DİİB ve Dİİ Süreleri uzatılabilirmi?

  Dahilde işleme rejimi belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilebilir.

  Dahilde İşleme Rejimi ile gerek önceden ithalat gerekse eşdeğer eşya kullanımı ile önceden ihracat uygulamaları kapsamında ihracat işlemlerinde İhracat Ön İzin Belgesi ve/veya Sağlık Sertifikası/Bitki Sağlık Sertifikası belgeleri aranırmı?

  DİİB kapsamında ihraç edilmek istenen ürünlerde de 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamında Bakanlıklarından ön izin belgesi aranması gerektiği belirtilmiştir.

  Dahilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki nasıl yapılır?

  Dahilde işleme izin başvurularında, başvuru sahibince aracı ihracatçı beyan edilmesi halinde beyanın kabul edilmesi ve buna ilişkin ayrıca bir belge aranmaması gereksiz bürokrasi ve kırtasiyeciliğin önlenmesi noktasında önem taşımakta olup izin sahibinin aracı ihracatçı ile ihracatın gerçekleştirileceğine ilişkin beyanı ve beyan edilen aracı ihracatçının ilgili izin ID’sini kullanarak beyanname tescil etmesi yeterli bulunmaktadır.

  Dahilde İşleme İzni Kapsamında verilen altı aylık süreyi 2 aya kadar aştım nasıl işlem tesis edilir?

  4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun mezkur hükümleri uyarınca, dahilde işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini müteakip 1 (bir) / 2 (iki) aya kadar süre içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 241 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarın sırasıyla 2 (iki) / (4) dört katı olarak usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin serbest dolaşıma gireceği durumlarda Kayıt Belgesi aranırmı?

  Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün ülkemize ithalinin ancak serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri çerçevesinde mümkün bulunduğu dikkate alınarak, bahis konusu eşyanın serbest dolaşıma girişinde 2010/1 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenecek kayıt belgesinin gümrük idarelerince aranması gerekmektedir.

  Yurt dışından tamir amaçlı ülkemize gelen halı cinsi eşyanın Dahilde işleme rejimi kapsamında indirimli teminat kullanılması mümkünmüdür?

  Dahilde İşleme İzni başvurusunu müteakip yükümlünün güvenilirliğinin ve geçmiş performansının belirlenmesini teminen son 1 (bir) yıl içinde ithalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234 ila 238 inci maddelerindeki vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanan cezalardan en az beşine(5) veya 241 inci maddesindeki usulsüzlük cezasına sayı itibariyle ondan(10) çok temas eden fiilin bulunup bulunmadığının Ceza Takip Programı üzerinden kontrol edilmesi, İzin kapsamında yapılacak ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince söz konusu ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilmesi,kapsamında işlem yapılır.

  Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Plastik hurdasının ikincil işlem görmüş ürün olarak ithalatında kdv doğarmı?

  Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ortaya çıkan plastik hurdalarının ikincil işlem görmüş olarak ithali esnasında KDV’ye tabi olması gerekmektedir.

  Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ÖTV Kanunu (I) sayılı listede yer alan eşyaların DİR kapsamında ithali halinde indirimli teminat kullanılabilirmi?

  (I) sayılı listede yer alan malların dâhilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan eşyaların dâhilde işleme rejimi kapsamında ithali halinde de ÖTV tutarının tamamının teminata bağlanması gerekmektedir.

  Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 18 Fasılda bulunan Kakao tozu ,Kakao yağı cinsi eşyaların dahilde işleme izin belgesine verilecek maksimum işleme tonu ne kadardır?

  Kapasite Raporunun 4/1 oranında işleme verilecektir.Örneğin Firmanın kapasite raporu yıllık 1200 ton olsun ilk defasında 300 ton kadar işleme hakkı verilecektir.

  Dahilde İşleme Rejimi kapsamında KDV tecil terkin sisteminde yurt içinden hangi ürünleri tedarik edebiliriz?

  Canlı büyükbaş, küçükbaş, kümes ve süs hayvanları,Canlı balık,Zeytin ve zeytinyağı,Elma suyu ve konsantresi,Kabuğunu çıkartma işlemine tabi tutulacak nohut ve fasulye

  Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar nelerdir?

  Buğday (Aracı ihracatçı ile yapılan ihracat, DİİB kapsamındaki buğday unu ihracatı taahhüdüne sayılmaz)

  Mısır (DİR kapsamında “15 Ağustos – 30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatı yapılamaz)

  Mercimek (1 Mayıs – 30 Eylül” tarihleri arasında ithalat yapılmaması gerekir ayrıca indirimli teminat uygulanmaz)

  Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar (1 Ağustos – 31 Ekim” tarihleri arasında ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu ithalatı yapılamaz)

  Yetiştiricilik Faaliyeti Kapsamındaki Ürünler ve Hayvan Yemleri DİR kapsamında civciv ve/veya canlı kümes hayvanları ihracatı karşılığında kuluçkalık yumurta veya yem hammaddesi ithalatını öngören DİİB başvuruları değerlendirmeye alınabilir.

  Yaban Mersini, Böğürtlen ve Ahududu DİR kapsamında “1 Temmuz – 30 Eylül” tarihleri arasında yaban mersini, böğürtlen ve ahududu ithalatı yapılamaz.

  Sert Kabuklu Meyveler, Kuruyemiş ve Kuru Meyveler Ürün bazında azami 1.000 ton ithalat yapılabilir. ithalat esnasında indirimli teminat uygulanmaz.

  Pirinç Eşdeğer eşya kullanılamaz

  Tütün ve Tütün Mamulleri DİİB kapsamında tütün mamulleri üretiminde fire dikkate alınmaz.

  Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatlar DİİB taahhüdüne sayılmaz.

  Oyuncak DİR kapsamında kaplanmış ürünlerin içinde ihraç edilen oyuncakların (sürpriz yumurta, top vb. şekillerde) cinsi ve adedinin gümrük beyannamesi üzerinde belirtilmesi zorunludur. Belge üzerinde özel şart yer almasına rağmen oyuncak adedinin kaydedilmediği gümrük beyannameleri kapatma aşamasında münhasıran belgede kayıtlı diğer hammaddeler minvalinde değerlendirmeye alınır.

  Şeker DİİB’lerin kapatılmasında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısı aranır.ithalatında asgari %20 oranında teminat uygulanır.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında hangi ürün grupları için Belge ve menşe düzenlemeliyim?

  Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin AT’ye ihracatında, A.TR dolaşım belgesi

  AKÇT kapsamı ürünlerin AT’ye ihracatında, menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı),

  Tarım ürünlerinin AT’ye ihracatında, menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası, fatura beyanı, EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı),

  STA imzalanan ancak PAAMK Sistemi’ne dahil olmayan ülkelere yapılan ihracatta, menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı)

  PAAMK Sistemi’ne dahil ülkeler arasında aynı menşe kurallarına sahip STA’lar kapsamında yapılan ihracatta, menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası, fatura beyanı, EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı)

  Avrupa Birliğinden Dahilde işleme rejimi kapsamı geçici ithalat yaptım yeniden aynı ülkeye ihracatta tev aranacakmıdır?

  TEV için baz alınan vergi; girdinin ithal edildiği menşe (kaynak) ülkeye, ilgili ihracat tarihinde uygulanan vergidir. Ancak, ilgili ihracat tarihinde menşe (kaynak) ülkeye uygulanan vergi oranı 0 (sıfır) ise (Toplu Konut Fonu kesintisi de öngörülmemişse), TEV tahsilatı aranmaz.

  Ayrıca; ithalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi PAMK’a taraf ülkeler arasında ise, TEV tahsilatı aranmaz.

  Diğer taraftan; ithalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi PAAMK Sistemi’ne dahil olan ülkeler arasında ise, TEV tahsilatı aranmaz.

  DİİB kapsamında ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünlerde tev tahsilatı aranırmı?

  DİİB kapsamında ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde edilen ürünlerin menşe ispat belgeleri eşliğinde, AT’ye üye ülkeler ve/veya STA imzalanmış bir ülkeye ihracatında; bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsilatı aranmaz.

  DİİB kapsamında Üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve AT’ye üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında Tev tahsilatı aranırmı?

  Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve AT’ye üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar için TEV tahsilatı aranmaz.

  Telafi edici vergi ne zaman ödenir?

  TEV, bu verginin ödenmemesine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, serbest bölgelerden gerçekleştirilen satışlar dahil ihracata ilişkin GB’nin tescil tarihindeki TCMB döviz satış kuru ve bu tarihte İthalat Rejimi’nde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak ihracat esnasında ödenir.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithal edilen eşyaların işlendikten sonra Güney Koreye ihraç edilmesi durumunda TEV tahsilatı doğarmı?

  Güney Kore arasında imzalanan ve 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’nın Menşe Kuralları ve İşlemlerine İlişkin Protokolü uyarınca, tercihli ticarete konu ürünlerde, üçüncü ülke menşeli girdilerin gümrük vergilerinin ihracatçıya iadesine dayanan teşvik sistemine imkan tanınmıştır. Bu çerçevede, ülkemizden Güney Kore’ye ihraç edilen eşya bünyesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdi için telafi edici vergi doğmamaktadır.

  İlk kez DİİB talebinde bulunan firmalara,ne kadar kapasiteside DİİB verilecektir?

  İlk kez DİİB talebinde bulunan firmalara kapasitelerinin azami 1/4’ü oranında DİİB düzenlenecektir.

  Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali nasıl yapılır bir kuruma bildirim yapılması gerekirmi?

  Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır. Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadır. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsaya teslim şartı bulunmayıp, üç iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu tarafından Borsaya yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur.

  Gümrük idarelerince düzenlenen dâhilde işleme izni kapsamında ithali yapılan tekstil eşyasında ihtisas uygulaması işlemleri nasıl uygulamada karşımıza çıkmaktadır?

  Dahilde işleme izni kapsamında ithali yapılacak tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ile ilgili olarak, bu Tebliğ ve bu Tebliğde belirtilen istisnai durumlar dışında kalan durumlarda;

  a) Üçüncü ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri (kimyevi ve yardımcı maddeler hariç) ithalatının tekstil ihtisas gümrüğü uygulaması çerçevesinde yetkili gümrük müdürlüklerinden,

  b) A.TR Belgesi ile tevsik edilmek kaydıyla serbest dolaşımdaki tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

  c) EUR.1 Belgesi ile tevsik edilmek kaydıyla EFTA ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması yapmış olduğumuz ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

  ç) Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

  d) Serbest bölgeye ihraç edilmiş olan Türk menşeli tekstil ve konfeksiyon ana maddelerinin Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının serbest bölge gümrük müdürlüklerinden,

  e) Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip firmaların tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,yapılması gerekmektedir.

  Dahilde İşleme İzni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda kullanılan kodlar nelerdir?

  (Kod-1) Seri/şasi/motor numaraları ve modeli açıklaması Tamir amaçlı geçici ithal edilen makine ve taşıt araçlarının seri/şasi/motor numaralarının ve modelinin gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesine kaydedilmesi ve bu işlemlerin yapılmasını işaret eden Kod-1 ‘in kullanılması,gerekir.

  (Kod-2) Ek bilgi formunun beyannameye eklenmesi (“Karkas” niteliğindeki kullanılmış lastiklerin ithalatında jant çapı, üretim numarası, imal tarihi ve marka bilgisini içeren ek bilgi formunun (Kod-2) beyannameye eklenmesi,gerekir)

  (Kod-3) Numune alınması (Ticaret politikası önlemlerine (İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemler) tabi eşya,için kod 3 kullanılır)

  (Kod-4) Fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Fotoğraf eklenmesi istenildiği durumda kod 4 seçilir )

  (Kod-5) Ekspertiz raporunun ibrazı (Dahilide İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat: 2006/12) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ithali yapılan kıymetli maden ve taşlar için ekspertiz raporu (Kod-5) aranılması,gerekir)

  (Kod-6) Laboratuvar tahlili (Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle eşyanın hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın laboratuvar tahliline tabi tutulması (Kod-6) kullanılır)

  (Kod-7) Ayniyet aranmaz (Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat: 2006/12) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yardımcı maddeler (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) için Dâhilde İşleme İzni Talep Formunun 10 no.lu “Diğer Hususlar” bölümüne (Kod-7) ibaresinin yazılması, gerekir)

  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statü belgem var Gümrüklerde hangi durumlardan istisna olurum?

  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Sıra No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler yukarıda belirtilen ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuşlardır.

  Dahilde İşleme İzni için Sözlü Beyanda bulunabilirmiyim ?

  Dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kıymet ve/veya miktarı Bakanlıkça belirlenecek tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) yanı sıra dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak gemilere ait malzeme ve ekipmanlar ile dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve bunların parçalarının da gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilmesine imkân sağlanmıştır.

  Bu çerçevede,

  1-Dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve bir gümrük idaresinde, kıymeti beyanname başına 500 Avro’yu geçmeyen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.),

  2-Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve bunların parçalarının,

  3-Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak gemilere ait malzeme ve ekipmanların,teminat ve izin ile ilgili gerekli işlemlerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi şartı ile anılan Yönetmeliğin 171 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan düzenlemede dikkate alınmak suretiyle gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Nihai Kullanım tabi eşyamız var Nihai kullanı izni nasıl alabilirim?

  Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın İthalat Rejimi Kararı (İRK) eki listelerde Gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi tutulan eşyadan olması halinde;

  1) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın nihai kullanıma tabi tutulması için dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin ithalat listesinde, ithalat rejimi kararı eki listelerde gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi kılınan gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan eşyanın yer alması gerekmektedir,

  2) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan ithal eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı esnasında, Gümrük Kanunu’nun 194 üncü maddesi uyarınca doğacak telafi edici verginin, bahse konu ithal eşyası için İthalat Rejimi Kararında nihai kullanımı nedeniyle öngörülen indirimli veya sıfır oran üzerinden hesaplanmasının talep edilmesi halinde, yükümlüsünce dahilde işleme rejimine giriş beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izni başvurusunda bulunulacaktır,

  3) Başvurunun yapıldığı gümrük idaresince ilgili belge/iznin incelenmesinin ardından uygun bulunması halinde nihai kullanım izin belgesinin 16 no.lu kutusuna “….sayılı ….günlü Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni kapsamında verilmiştir” şerhinin bulunduğu nihai kullanım izin belgesi düzenlenecektir.

  Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Nihai Kullanım tabi eşyamız var fakat Nihai kullanım izni almadan eşyalarımız ithal edildikten sonrada bu izni alabilmemiz mümkünmüdür?

  Nihai kullanım izninin eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında girişine ilişkin beyannamenin tescili aşamasından önce alınmamış olması ve dahilde işleme rejimine giriş beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP’ler kullanılarak yapılması halinde, dahilde işleme rejiminde gümrük gözetiminin ihracata kadar devam etmesi nedeniyle ihracat beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izninin alınması mümkün bulunmaktadır.

  Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithali yapılan eşyanın rejime girişine ilişkin beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP’ler kullanılarak yapılmaması ancak söz konusu eşyanın beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP’ler kullanılarak da yapılmasının mümkün olması halinde;

  1) İhracat beyannamesinin tescili sırasında doğacak olan TEV’in indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden hesaplanabilmesi için ihracat beyannamesinin tescilinden önce dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığına ya da ilgili gümrük idaresine nihai kullanıma tahsisli GTİP’e ilişkin belge/izin revizesinin yapılması için başvuruda bulunulması gerekmektedir,

  2)Yükümlü tarafından, dahilde işleme izin belgesi/izninde revize yapılmasını müteakip Dahilde İşleme Rejimine girişin sağlandığı gümrük beyannameleri üzerinde GTİP değişikliği yapılması için ilgili gümrük müdürlüklerine başvurulacak, gümrük müdürlüklerince yapılacak incelemenin ardından uygun bulunması halinde beyannamelerde gerekli GTİP düzeltmesi yapılacaktır.

  3) Belge/İzinde değişiklik işleminin yapılmasını müteakip, beyannamenin tescil edildiği ilgili gümrük müdürlüğüne nihai kullanım izni için başvurulacak olup, anılan gümrük müdürlüğünce öncelikle belgede/izinde kayıtlı bilgilerle beyanname üzerindeki bilgilerin uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir,

  4) Başvurunun yapıldığı gümrük idaresince ilgili belge/izin üzerinde yapılan incelemenin ardından uygun bulunması halinde nihai kullanım izin belgesinin 16 no.lu kutusuna “….sayılı ….günlü Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni kapsamında verilmiştir” şerhinin bulunduğu bir nihai kullanım izin belgesi düzenlenecektir,

  Dahilde işleme rejimi kapsamında Nihai kullanım izni aldım ve işlemleri tamamlayıp eşylarımı yeniden ihracatını gerçekleştirdim Nihai kullanım iznimi nasıl sonlandıracağım?

  Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet kapsamında getirilecek eşyanın yukarıda belirtildiği şekillerde nihai kullanıma tabi tutulması halinde de 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) ve 2012/33 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde nihai kullanımın sonlandırılması için tespit raporu düzenlenecektir. Tespit raporunun her bir dahilde işleme izin belgesi/izni başına en geç dahilde işleme izin belgesinin/izninin kapatma başvurusu yapılıncaya kadar düzenlenmesi gerekmektedir.

  Tespit raporunda ithal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde öngörülen amacına uygun olarak ve telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edildiğinin belirlenmesi halinde nihai kullanım izni sonlandırılır. İthal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde öngörülen amacına uygun olarak kısmen telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edildiğinin tespiti halinde gerçekleşen miktar üzerinden nihai kullanım izin belgesi revize edilerek ve bu değerler üzerinden sonlandırılır. İhracatın telafi edici vergi doğurmaksızın gerçekleştiğinin tespiti halinde ise nihai kullanım izni müeyyide uygulanmaksızın sonlandırılır.

  DİR Kapsamında Nihai Kullanım Halinde Teminat ve Nihai Kullanım Süresi işlemleri nasıl işlemektedir?

  Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın aynı zamanda nihai kullanım hükümlerine de tabi tutulacağı durumlarda, ithalat sırasında teminat olarak alınacak vergilerin, İthalat Rejimi Kararında bu eşyanın nihai kullanım hükümlerine tabi tutulması halinde uygulanması gereken indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden değil, İthalat Rejimi Kararında bu eşya için nihai kullanım dışında öngörülen vergi oranı üzerinden teminata bağlanması gerekmektedir. Teminat işlemlerinde gerek dahilde işleme rejimi mevzuatı gerekse gümrük mevzuatı uyarınca sağlanan kolaylaştırma hükümleri saklıdır.Nihai kullanım izin belgesinin süresi dahilde işleme izin belgesi/izninin geçerlilik süresi kadar olacaktır.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında asıl işlem görmüş ürün yanında elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali halinde Çevre Katkı payı ödemem gerekirmi?

  a) İthali kontrole tabi yakıt, atık veya hurda niteliğindeki ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde Çevre Katkı Payının tahsil edilmesi gerekmektedir.Ancak, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşya söz konusu Tebliğler ekinde yer alan atık ve metal hurdalar ise bahse konu eşyanın ithalatı esnasında çevre katkı payı ödenmesi halinde, söz konusu atık/hurdanın işlenmesi sonucu yine mezkur tebliğler ekinde yer alan atıklar ve hurdaların ikincil işlem görmüş ürün olarak elde edilmesi ve bu ürünün serbest dolaşıma girişinde ikinci kez çevre katkı payının ödenmemesi gerekmektedir.

  Diğer taraftan, ithal edilen eşyanın yurt içinde işlenmesinden veya herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu atık/metal hurda özelliği kazanması veya bu eşyadan atık ve metal hurda olarak ikincil işlem görmüş ürün elde edilmesi ve bu ürünün serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi halinde çevre katkı payının tahsil edilmesi gerekmektedir.

  Dahilde İşleme Rejimi Kararının 5 nci maddesi uyarınca dahilde işleme rejimi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşya ithal edilebileceği gibi yurt içinden de temin edilebilir. İkincil işlem görmüş ürünlerin, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda bulunan eşyadan elde edilmiş olması halinde, bahse konu ikincil işlem görmüş ürünlerin beyan edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, ikincil işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan eşdeğer eşyaya tekabül eden oranda ithalat yapılmış ise bu ithalattan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün 2006/12 sayılı Dahilde İsleme Rejimi Tebliği’nin 38 inci maddesi dokuzuncu fıkrası uyarınca gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilmesi gerekmektedir.

  Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında Hurda ithal etmek istiyorum ama bir metal hurda ithalatçı belgem olmadığı için bu ithalatı yapabilirmiyim?

  Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1(Çinko döküntü ve hurdaları gibi)

  ve Ek-2’deki listelerde yer alması halinde, çevre katkı payı alınmak şartıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla bu ürünlerin ithalatında Metal Hurda İthalatçı Belgesi aranmaz.

  Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen tarım ürünlerinin ihracatında Tarex uygunluk belgesi aranırmı?

  İhracat Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ihracatında,Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ithalatında,Grup Başkanlıklarınca yapılacak ticari kalite denetimler mutlak suretle yapılır.

  Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen Yapı Malzemelerinin İthalatında ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Tarex başvurusu nasıl yapılır?

  Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde 18140099152013143475484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir.

  Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulamaları nasıl işlemektedir?

  3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi ile dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde bölgeler, sektörler veya mal grupları itibarıyla 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi hükmüne göre işlem yaptırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

  Söz konusu yetkiye dayanılarak yayımlanan 16/4/2001 tarih ve 2001/2325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde sektörel ayrım yapılmaksızın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin kapsamında işlem yapılabileceği karara bağlanmıştır.3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinin uygulanmasında ihracat süresi olarak 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesindeki üç aylık süre yerine dahilde işleme izin belgesinde öngörülen süreler esas alınır.Dahilde işleme rejimi kapsamında ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

  Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.

  Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.Ayrıca bu kapsamda yapılan işlemlerde, imal edilen mallar ihraç edilmeden herhangi bir iade işlemi yapılamaz.

  Dahilde işleme rejimi kapsamında Yurtiçi alımlarda Kdv tecil terkin uygulaması nasıl işlemektedir?

  Dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesi esastır. Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine getirilmez.

  DİİB’de belirtilen miktardan fazla maddenin bu Tebliğle belirlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınması mümkün değildir.

  DİİB’de yer alan malların alımlarında tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılmasını isteyen mükellefler, DİİB’i satıcılara ibraz ederek, hesaplanan KDV’nin kendilerinden tahsil edilmemesini talep ederler.

  3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında işlem yapan satıcılar, öncelikle talep edilen malın, belgedeki cins ve miktara uygun olup olmadığını, daha önce ithal edilen ve/veya satın alınan miktarları da göz önüne alarak belirler ve düzenleyeceği faturada toplam bedel üzerinden KDV hesaplar, ancak alıcıdan tahsil etmez.

  Satıcılar, DİİB’e istinaden yaptıkları teslimlerde, söz konusu belgenin “İthal Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler” bölümünü bu kapsamdaki teslimlerine uygun şekilde doldurarak imzalar ve kaşelerler.

  Bu şekilde şerh düşülen belgelerin bir fotokopisi, belge sahibi tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanır ve satıcıya verilir.

  Tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen mallar için düzenlenen faturaya; “3065 sayılı KDV Kanununun Geçici 17 nci maddesi hükmü gereğince KDV tahsil edilmemiştir.” ibaresi yazılır.

  Kapsama giren ve girmeyen teslimlerin birlikte yapılması halinde, tecil-terkin uygulanabilecek ve uygulanamayacak olan mallar için ayrı ayrı fatura düzenlenir.

  3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında mal teslim eden satıcıların tecil edilecek vergilerinin hesabı Tebliğin (II/A-8.5.) bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılır.

  3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında tecil edilen KDV, dahilde işleme rejiminde öngörülen süreler içinde ihraç edildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla terkin edilir.

  Terkin işleminin yapılabilmesi için öncelikle dahilde işleme rejimi kapsamında teslimin yapıldığı döneme ait beyannamenin verilme süresi içinde, alıcılar tarafından onaylanarak verilen DİİB’in örneği veya bu belgenin tarih ve sayısı ile satılan malın cins, miktar ve tutarına ilişkin bilgilerle satıcı tarafından onaylanan bilgileri ihtiva eden liste bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir.

  Bu belgelerle birlikte satış faturalarının fotokopisi veya fatura bilgilerini içeren firma yetkililerince kaşeli ve imzalı bir liste de dilekçelere eklenir.

  3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiği yukarıda sayılan belgelere ek olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit edilir. Bu rapor alıcı tarafından, tecil-terkin kapsamındaki alışlarına ilişkin olarak düzenlenebileceği gibi, satıcı tarafından bu kapsamdaki satışlarına ilişkin olarak da düzenlenebilir.

  Söz konusu raporlarda, imalat kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak üretim analizi ve randıman hesapları yapılır. Satıcı nezdinde düzenlenecek raporlarda, alıcılardan alınan bilgilere dayanılarak işlem yapılabilir.

  Düzenlenecek raporlarda;

  – DİİB’in tarih ve sayısı,

  – Belgenin geçerlik süresi,

  – İhracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayısı,

  – Fiili ihracat tarihleri,

  – İhraç edilen malların cinsi, miktarı ve tutarı,

  – İhracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı,

  hususlarına ilişkin bilgilere yer verilir ve rapora ilgili mevzuat uyarınca gümrük beyannamesinin veya beyannamelerdeki bilgileri içeren liste ya da gümrük beyannamesi yerine geçen belgenin örneği eklenir.

  Alıcı nezdinde düzenlenen raporda, ihraç edilen malların üretiminde kullanılan maddelerin satıcılar itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere cins, miktar ve tutarı da yer almalıdır. Satıcı nezdinde düzenlenen rapor ise DİİB kapsamındaki tüm satışları kapsayabileceği gibi sadece belirli alıcılara yapılan satışlara ilişkin de düzenlenebilir. Bu durumda satıcı nezdinde DİİB kapsamındaki alışlarına yönelik rapor düzenlenmeyen alıcılar nezdinde düzenlenen raporlar dikkate alınır.

  Bu raporların ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenmesine gerek yoktur. Her bir belge bazında tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan tüm alışları kapsayacak şekilde tek bir rapor da düzenlenebilir.

  Satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan söz konusu raporun satıcı tarafından bağlı olduğu vergi dairesine ibrazı suretiyle tecil edilen verginin terkini sağlanır.

  Dahilde işleme izin belgesi kapsamında Tecil-Terkin Uygulaması İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması durumunda kdv yönünden durumu nedir?

  DİİB sahibi mükelleflere yapılan teslimlere ilişkin tecil edilen KDV’nin terkini için belge sahibi tarafından üretilen malın ihracatçı tarafından belge süresi (uzatılan süreler dahil) içinde ihracatı gerçekleştirilmiş olmalıdır.

  Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan maddelerden üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilememesi halinde, zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

  Bu çerçevede; belge sahibi alıcının tecil-terkin sistemine göre KDV ödemeden temin ettiği malları kanuni süresinde ihraç edemeyeceğini belirterek bağlı olduğu vergi dairesine başvurması halinde, tahsil edilmeyen KDV tutarı dikkate alınmak suretiyle bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından alıcı adına gerekli tarhiyat yapılır.

  Bu durumun satıcı tarafından öğrenilmesi halinde ise satıcının yaptığı teslime ve belge sahibi alıcıya ait bilgileri kendi vergi dairesine vermesi, vergi dairesinin de daha önce tahsil edilmemiş KDV’nin 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine göre tahsil edilmesini teminen belge sahibi alıcının vergi dairesine bildirmesi üzerine alıcının bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından alıcı adına gerekli tarhiyat yapılır.

  Belge sahibine tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimi yapan satıcının, bu teslimlerine ilişkin terkin ve iade işlemleri genel hükümler çerçevesinde yerine getirilir.

  DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla aldıkları malları ihraç edememeleri ya da süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda, belge kapsamında ihraç kaydıyla yapılan söz konusu teslim, ihraç kaydıyla teslim olmaktan çıkar ve mahiyet itibarıyla yurtiçi mal teslimine dönüşür.

  Bu durumda, daha önce DİİB sahibi mükellef tarafından indirim konusu yapılamayan KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatı için öngörülen sürenin dolduğu tarihi izleyen günü içeren vergilendirme döneminde (ancak her hâlükârda bu vergilendirme dönemini içerisine alan takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak kaydıyla) indirim hesaplarına alınmak suretiyle indirim konusu yapılabilir. Malların ihraç edilmesi durumunda ise indirim hesaplarına alınan bu tutarlar ihracattan kaynaklanan KDV iade taleplerinde iade hesabına dâhil edilebilir.

  Dahilde işleme izni verilecek haller nelerdir?

  a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması,

  b) Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,c) Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,ç) Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,d) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması,e) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,f) Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması, asorti bağırsağın tüplenmesi, g) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi,ğ) Çelik filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve sıcak çekme siyah tel üretimi,h) Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması,ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması .